Digitalizacija in management poslovnih procesov v biotehniki

Opis predmeta

 • Digitalni poslovni modeli v biotehniki
  • Zasnova in razvoj digitalnih poslovnih modelov
  • Sestavine in razvoj strategij digitalizacije
 • Management poslovnih procesov v biotehniki
  • Strateški in operativni management poslovnih procesov, vključno z modeliranjem in optimizacijo (z upoštevanjem možnosti digitalizacije)
  • Izzivi sodobnega managementa podjetij vključujoč sodobna orodja finančne analize
 • Digitalizacija poslovnih procesov v biotehniki
  • Koncept Industrija 4.0 in njegova implementacija v podjetjih v biotehniki
  • Model digitalnih kompetenc ključnih kadrov in managerskih digitalnih kompetenc

Motiviranje zaposlenih v digitalni dobi

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilji:

Študent bo spoznal sodobne digitalne poslovne modele in ključne izzive sodobnega managementa poslovnih procesov v biotehniki vključujoč digitalne tehnologije in z njimi povezane digitalne kompetence ključnih kadrov.

Kompetence:

Študent bo usposobljen za konceptualni pogled na delovanje podjetja s poudarkom na razvoju digitalnih poslovnih modelov. Poznal bo koncepte, modele in orodja managementa poslovnih procesov z upoštevanjem možnosti njihove digitalizacije. Znal bo izvesti empirične raziskave in razvijati strategije na teh področjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel in znal celovito obravnavati vsebine in probleme na področju managementa in digitalizacije poslovanja.

Temeljni viri in literatura

 • Daft, R. L., Marcic, D. (2013): Understanding management. Mason (Ohio) : SouthWestern, cop.
 • Laudon, K.C. / Laudon, J.P. (2014): Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 13th edtition. Pearson Education, Ltd., Harlow, England.
 • Carretero Gomez S., Vuorikari R., Punie Y. (2017): DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Bavec, C. et al (2018):  Slovenija  na  poti  digitalne  preobrazbe, Založba UL Fakulteta za računalništvo in informatiko.
 • Možina s sod. (1997, 2002): Management. Didakta, Radovljica.
 • Kovačič, A.; Bosilij V., V. (2005): Management poslovnih procesov – prenova in informatizacija poslovanja s praktičnimi primeri. GV Založba, Ljubljana.

Najnovejši članki objavljeni v vrhunskih znanstvenih revijah s področja management in poslovne informatike / The latest articles published in top scientific journals in the field of management and business informatics

Spletni viri / Online resources

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411