Digitalizacija in management poslovnih procesov v biotehniki

Opis predmeta

 • Digitalni poslovni modeli v biotehniki
  • Zasnova in razvoj digitalnih poslovnih modelov
  • Sestavine in razvoj strategij digitalizacije
 • Management poslovnih procesov v biotehniki
  • Strateški in operativni management poslovnih procesov, vključno z modeliranjem in optimizacijo (z upoštevanjem možnosti digitalizacije)
  • Izzivi sodobnega managementa podjetij vključujoč sodobna orodja finančne analize
 • Digitalizacija poslovnih procesov v biotehniki
  • Koncept Industrija 4.0 in njegova implementacija v podjetjih v biotehniki
  • Model digitalnih kompetenc ključnih kadrov in managerskih digitalnih kompetenc

Motiviranje zaposlenih v digitalni dobi

Cilji in kompetence

Cilji:

Študent bo spoznal sodobne digitalne poslovne modele in ključne izzive sodobnega managementa poslovnih procesov v biotehniki vključujoč digitalne tehnologije in z njimi povezane digitalne kompetence ključnih kadrov.

Kompetence:

Študent bo usposobljen za konceptualni pogled na delovanje podjetja s poudarkom na razvoju digitalnih poslovnih modelov. Poznal bo koncepte, modele in orodja managementa poslovnih procesov z upoštevanjem možnosti njihove digitalizacije. Znal bo izvesti empirične raziskave in razvijati strategije na teh področjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel in znal celovito obravnavati vsebine in probleme na področju managementa in digitalizacije poslovanja.

Reference nosilca

 1. KROPIVŠEK, Jože, GROŠELJ, Petra. Digital development of Slovenian wood industry. Drvna industrija. 2020, vol. 71, iss. 2, str. 139-148, ilustr. ISSN 0012-6772. DOI: 10.5552/drvind.2020.1961. [COBISS.SI-ID 19731203], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 2. PERIĆ, Ivana, GROŠELJ, Petra, SUJOVÁ, Andrea, KALEM, Miljan S., GREGER, Krešimir, KROPIVŠEK, Jože. Analysis of implementation of integrated information systems in Croatian wood processing industry. Drvna industrija. 2019, vol. 70, no. 2, str. 129-139. ISSN 0012-6772. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=323416. [COBISS.SI-ID 3081609], [JCR, SNIP, WoS do 15. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]
 3. KROPIVŠEK, Jože, PERIĆ, Ivana, PIRC BARČIĆ, Andreja, GROŠELJ, Petra, MOTIK, Darko, JOŠT, Matej. A comparative evaluation of operational efficiency of wood industry using data envelopment analysis and Malmquist productivity index : the cases of Slovenia and Croatia. Drvna industrija. 2019, vol. 70, no. 3, str. 287-298. ISSN 0012-6772. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=328864, DOI: 10.5552/drvind.2019.1937. [COBISS.SI-ID 3118473], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus]
 4. KROPIVŠEK, Jože, GROŠELJ, Petra. Long-term financial analysis of the Slovenian wood industry using DEA. Drvna industrija. 2019, vol. 70, iss. 1, str. 61-70, ilustr. ISSN 0012-6772. DOI: 0.5552/drvind.2019.1810. [COBISS.SI-ID 5367462], [JCR, SNIP]
 5. KLARIĆ, Kristina, GREGER, Krešimir, KLARIĆ, Miljenko, ANDRIĆ, Tomislav, HITKA, Miloš, KROPIVŠEK, Jože. An exploratory assessment of FSC chain of custody certification benefits in Croatian wood industry. Drvna industrija. 2016, vol. 67, no. 3, str. 241-248. ISSN 0012-6772. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=245956. [COBISS.SI-ID 2630537], [JCR, SNIP, WoS do 11. 10. 2020: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 12]
 6. KROPIVŠEK, Jože, JELAČIĆ, Denis, GROŠELJ, Petra. Motivating employees of Slovenian and Croatian wood-industry companies in times of economic downturn. Drvna industrija. 2011, vol. 62, br. 2, str. 97-103. ISSN 0012-6772. [COBISS.SI-ID 1979529], [JCR, SNIP, WoS do 29. 11. 2020: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 22]

Temeljni viri in literatura

 • Daft, R. L., Marcic, D. (2013): Understanding management. Mason (Ohio) : SouthWestern, cop.
 • Laudon, K.C. / Laudon, J.P. (2014): Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 13th edtition. Pearson Education, Ltd., Harlow, England.
 • Carretero Gomez S., Vuorikari R., Punie Y. (2017): DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Bavec, C. et al (2018):  Slovenija  na  poti  digitalne  preobrazbe, Založba UL Fakulteta za računalništvo in informatiko.
 • Možina s sod. (1997, 2002): Management. Didakta, Radovljica.
 • Kovačič, A.; Bosilij V., V. (2005): Management poslovnih procesov – prenova in informatizacija poslovanja s praktičnimi primeri. GV Založba, Ljubljana.

Najnovejši članki objavljeni v vrhunskih znanstvenih revijah s področja management in poslovne informatike / The latest articles published in top scientific journals in the field of management and business informatics

Spletni viri / Online resources

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411