Digitalna tehnika

Opis predmeta

Uvod

   Digitalna in električna vezja

Digitalni signali

   Binarni signali, kodiranje signalov

   Analogno digitalni pretvorniki

Kombinacijska vezja

   Elektronska stikala

   Kombinacijski bloki

   Programirljive matrike PLA

Sekvenčna vezja

   Pomnilni gradniki

   Sekvenčna vezja in diagram stanj

Programirljiva vezja

   Vezja CPLD in FPGA

   Snovanje vezij s programirljivimi vezji

Načrtovanje vezij z registri

   Kontrolni in podatkovni podsistem

   Mikrooperacije

   Vmesniki in vodila

Sistemi s centralno procesno enoto

   Mikroprogramiran krmilnik

   Centralno procesna enota

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih pojmov s področja digitalnih elektronskih sistemov, njihove zgradbe, delovanja, snovanja in izdelave.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični zgledi, laboratorijsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja digitalnih elektronskih vezij. Osnovno obvladovanje postopka snovanja, preskušanja in izdelave digitalnih vezij.

Temeljni viri in literatura

1  TOCCI, Ronald,  WIDMER, Neal, MOSS,Greg. Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, 2011.

2. MANO, Morris M. , Digital Design, Prentice Hall, 2013.

3. TROST, Andrej., Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, Založba FE2015.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411