Dinamičnost celične arhitekture

Opis predmeta

  1. Organizacija celic, morfogeneza in funkcija tkiv; posebnosti v zgradbi in delovanju  evkariontskih celic; interpretacija celične ultrastrukture v povezavi s funkcijo; kopičenje in dinamika rezervnih snovi in kovin; sekrecija hitinskih struktur in mehanizmi biomineralizacije  v nevretenčarskih epitelijih; interakcije med bakterijami in evkariontskimi celicami; koevolucija mikroorganizmov in gostitelja
  2. Celično-molekulski procesi in mehanizmi spreminjanja celične zgradbe ter funkcije med delitvijo, diferenciacijo in celično smrtjo. Poudarek na prerazporeditvi endomembranskega sistema, citoskeleta in medceličnih povezav med fiziološko obnovo tkiv.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

 • pridobivanje specialnih znanj s področja zgradbe in delovanja celice;
 • poznavanje in obvladovanje  metod dela v celični biologiji;
 • poznavanje odnosov med pro- in evkarionti
 • zmožnost interpretacije celične funkcije v povezavi z višjimi organizacijskimi ravnmi
 • razumevanje dinamike endomembran in procesov regeneracije
 • poznavanje celičnih mehanizmov dinamike ionov kovin

Metode poučevanja in učenja

 • Teoretična znanja v obliki diskusij in predavanj s poudarkom na specifičnih vsebinah, praktično delo v laboratoriju, priprava bioloških preparatov za mikroskopiranje, analiziranje mikrografij, predstavitev seminarjev, razprave  in projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zmožnost interpretacije celične ultrastrukture pro- in evkariontov
 • razumevanje dinamike endomembranskih sistemov in citoskeleta
 • poznavanje celičnih mehanizmov regeneracije
 • uporaba tehnik za analizo celične zgradbe in delovanja
 • zmožnost iskanja in citiranja sodobnih virov s področja biologije celice

Temeljni viri in literatura

Pavelka Margit, Roth Jurgen 2005. Functional Ultrastructure An Atlas of Tissue Biology and Pathology Springer Verlag, Wien, ISBN 3-211-83564-4

Paracer S., Ahmadijan V.: Symbiosis: An introduction to biological associations. 291 pages. Oxford University Press (2000). ISBN 0195118073 – Poglavje 1 (str. 3-13), poglavje 3 (str. 33-50), poglavje 4 (str. 51-62), poglavje 6 (str. 79-88)

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2008) Molecular biology of the cell, 5th edition.

Karp, B. Cell and Molecular Biology, 5th Edition, (2008) ISBN-13 978-0-470-04217-5. Poglavja 7,8,9, 15 in 18; strani 239-42,616-662, 727-774

Tekoča znanstvena periodika, pregledni članki iz znanstvenih revij Nature, The Cell in specifičnih znanstvenih publikacij.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411