Ekologija

Opis predmeta

Sklop 1: Funkcionalna ekologija rastlin

Sklop vključuje različne vidike interakcij rastlin z okoljem, vlogo rastlin pri oblikovanju okolja ter njihove prilagoditve na razmere v okolju. Posebej bo izpostavljena interakcija rastlin s sevanjem, pozitivni in negativni učinki UV-B sevanja na rastline in prilagoditve, ki so s tem povezane. 

 

Sklop 2: Ekologija vodnih rastlin

Sklop bo zajemal najnovejše izsledke o vlogi vodnih rastlin v ekosistemu, o pojavu invazivnih tujerodnih vodnih rastlin, uporabnosti vodnih rastlin kot bioindikatorjev, odzivu rastlin na strese iz okolja (UV-B, Se). Zajemal vsebine o vsebnosti selena v izbranih slovenskih vodotokih, vplivu Se na vodne in kopenske rastline, vključno s kmetijskimi, sposobnost rastlin za privzem selena, njegove pretvorbe v kopenskih in vodnih rastlinah.

 

 

Sklop 3: Vegetacija

Sklop povzema preučevanje vegetacije in obsega obdelavo najnovejših domačih dosežkov in pregled metodološkega razvoja vede v preteklem obdobju.  Poseben poudarek bo na obdelavi velikih podatkovnih baz in uporabi numeričnih metod pri iskanju odgovorov na različna raziskovalna vprašanja (fitogeografska, ekološka,  iskanje razlogov za spremembe v okolju itd.). Poleg tega pa se bomo tudi seznanili s uporabno vrednostjo rastlinskih združb pri opredelitvi habitatnih tipov in vrednotenju sprememb v okolju.

Sklop 4: Medvrstni odnosi

Sklop vključuje: (1) uvod v ekologijo medvrstnih odnosov in funkcionalne povezave vrst v združbah, (2) tipe in značilnosti neposrednih odnosov, (3) večvrstne interakcijske komplekse (posredne odnose), (4) vpliv sprememb medvrstnih odnosov na delovanje ekosistemov, (5) problematiko vnašanja tujerodnih vrst v naravne ekosisteme (6) invazijski proces naturalizacije tujerodnih vrst v naravnih ekosistemih, (7) ekologijo invazijskih stopenj in (8) koevolucijo sobivajočih vrst (pravilo Rdeče kraljice).

Sklop 5: Ekologija mikorize

Študentu bodo predstavljeni ekološki aspekti interakcij mikorize, ki obsegajo: (1) pojavljanje in značilnosti mikoriznih povezav glede na klimatski pas in ekosistem, (2) pomen mikoriznih interakcij na nivoju rastlinske in glivne združbe in (3) potencialni vplivi klimatskih sprememb na oblikovanje in funkcioniranje mikoriznih povezav.

 

 

Sklop 6: Funkcionalna biodiverziteta

Obravnava funkcionalne biodiverzitete v kopenskih ekosistemih s poudarkom na evolucijsko pogojeni vlogi živalskih populacij. Na primeru referenčnih živalskih skupin (Lumbricidae, Chilopoda; Mammalia) predstavitev vloge pri ključnih ekosistemskih procesih. Vključevanje omenjenih skupin v upravljanje s kopenskimi ekosistemi. Njihova ogroženost in varstvo v kulturni krajini.

Sklop 7: Ekologija celinskih voda

Sklop vključuje naslednja področja: (1) Naravne in antropogene spremembe v vodnih ekosistemih in njihovih prispevnih območjih: sprememba habitata, onesnaževanje, raba zemljišč, čezmerna izraba ekosistemov in vrst, spremembe količine vode, klimatske spremembe, fragmentacija habitata, tujerodne vrste. (2) Ugotavljanje soodvisnosti med okoljskimi spremembami in združbami organizmov v vodnih ekosistemih; vrste odzivov združb na spremembe, primerjava odzivov med različnimi združbami v istem okolju, primerjava odzivov med podobnimi združbami v različnih okoljih; spremembe v pestrosti, sestavi, delovanju; merjenje odzivov z različnimi orodji, interpretacija odzivov. (3) Vrednotenje okoljskih sprememb in ekološkega stanja vodnih ekosistemov: tipologija voda; metode primerjave združb in klasifikacija; za tip okolja značilna združba, izhodiščno (referenčno) stanje značilne združbe, merjenje odstopanja od izhodiščnega stanja (razmerje ekološke kakovosti), razvoj indeksov; indikatorske vrste v združbi, primernost različnih združb vodnih organizmov za ugotavljanje vpliva okoljskih spremembe, negotovosti pri vrednotenju ekološkega stanja.

 

Sklop 8: Sistemska biologija

Vsebinski sklop seznani študente s sistemsko ekologijo, ki sodi v širše področje ekologije ekosistemov. Sistemska ekologija s pomočjo splošne teorije sistemov in ekološkega modeliranja preučuje strukture in delovanje ekosistema na ravneh višjih od osebka ali vrste. Sklop sestajajo tri vsebinska področja: ekosistemska teorija, koncepti modeliranja in uporaba orodij za modeliranje na izbranih študijskih primerih.

 

 

Sklop 9: Molekularna ekologija

Predstavljeno bo področje molekularne ekologije in ogromen potencial, ki ga ima za ekološke raziskave. Preko primerov iz realnega sveta bodo študentje spoznavali sodobne molekularno-ekološke metode: ocenjevanje velikosti populacij z neinvazivnim genetskim vzorčenjem, prepoznavanje prostorske strukturiranosti in migracij iz prostorske razporeditve genotipov, uporabo genetike razumevanje razvoja kvantitativnih lastnosti in oceno biotske pestrosti s pomočjo DNA črtnih kod. Pojasnjena bo povezava med genetsko pestrostjo in sposobnostjo populacije/vrste, da obstane, genetsko ozadje viabilnosti populacij in  problemi, ki spremljajo male populacije. 

Cilji in kompetence

Sklop 1: Funkcionalna ekologija rastlin

Poznavanje prilagoditev rastlin v različnih okoljih. Zavedenje, da prilagojenost omogoča nemoten vnos energije v ekosisteme, vsakršne motnje pa to učinkovitost zmanjšajo, kar se odraža v slabšanju kakovosti okolja. Zavedanje medsebojne povezanosti med rastlinami in okoljem, kot osnove za trajnostno gospodarjenje z rastlinskimi viri (kmetijstvo, gozdarstvo). Poznavanje možnosti uporabe rastlin za blaženje sprememb v okolju.

 

Sklop 2: Ekologija vodnih rastlin

Prepoznavanje bioindikacijske vloge makrofitov in invazivnega potenicala tujerodnih vodnih rastlin. Prepoznavanje sposobnosti vodnih in kopenskih, vključno s kmetijskimi rastlinami, za privzem selena ter znanje o metabolizmu selena v rastlinah in vplivu različnih kemijskih oblik selena na rastline.

 

 

Sklop 3: Vegetacija

Vedenje, da vegetacija predstavlja rastlinsko komponento biosfere, ki jo gradijo posamezne rastlinske združbe in so tako osnovni del večine kopenskih ekosistemov. Ti pa so deli krajin, tako naravnih kot kulturnih, ki predstavljajo okolje, v katerem živijo živa bitja. Poznavanje vegetacije nam pomaga razumeti krajine, hkrati pa je tudi okolja za živa bitja, ki jo soustvarjajo.

Sklop 4: Medvrstni odnosi

Razvoj kritičnega pogleda na razumevanje delovanja ekosistemov, evolucije in vidikov ekosistemskega varstva z vidika biotskih odnosov. Posebej izpostavljena je problematika tujerodnih vrst, ki so danes pomemben okoljskih dejavnik s stališča varstva ekosistemov in ekonomskega izkoriščanja naravnih virov. Predmet je nadgradnja osnovnih ekoloških principov zgradbe in delovanja ekosistema s poudarkom na razumevanju biotskega okoljskega dejavnika, ki je razdelan tako iz temeljnih kot aplikativnih vidikov.

 

Sklop 5: Ekologija mikorize

Poznavanje ekoloških vidikov mikoriznih interakcij in sposobnost lastnega načrtovanja in opravljanja raziskav na tem raziskovalnem področju.

Sklop 6: Funkcionalna biodiverziteta

Seznaniti študente z novimi spoznanji o funkcijski vlogi raznolikosti življenja, razumevanje evolucijskega izhodišča razvoja biote in funkcionalnih ekosistemov. Utrditi pomen znanja pri trajnostnem upravljanju kopenskih ekosistemov. Prepoznati grožnje biodiverziteti in razviti sposobnost za iskanje ustreznih rešitev za njeno varstvo.

Sklop 7: Ekologija celinskih voda

Temeljni izobraževalni cilji so: (1) razumevanje odziva vodnih ekosistemov na naravne in antropogeno povzročene spremembe v okolju, (2) poznavanje najnovejših metod vrednotenja ekološkega stanja vodnih ekosistemov na podlagi združb organizmov, (3) razumevanje ekosistemskega pristopa pri upravljanju voda.

Sklop 8: Sistemska biologija

Cilj tega sklopa predmeta je podati znanje o sistemsko-ekološke značilnostih strukture in delovanja ekosistema za potrebe njegovega razumevanja, napovedovanja njegovega obnašanja in upravljanja z njim.

Sklop 9: Molekularna ekologija

Omogočiti študentom vpogled v hitro razvijajoče področje molekularne ekologije. Predstaviti najsodobnejše raziskovalne metode, ki zadnja desetletja premikajo meje izvedljivosti ekoloških raziskav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanje, konzultacije, seminar, razprava

Predvideni študijski rezultati

Sklop 1: Funkcionalna ekologija rastlin

Poznavanje prilagoditev rastlin v različnih okoljih. Zavedenje, da prilagojenost omogoča nemoten vnos energije v ekosisteme, vsakršne motnje pa to učinkovitost zmanjšajo, kar se odraža v slabšanju kakovosti okolja. Zavedanje medsebojne povezanosti med rastlinami in okoljem, kot osnove za trajnostno gospodarjenje z rastlinskimi viri (kmetijstvo, gozdarstvo). Poznavanje možnosti uporabe rastlin za blaženje sprememb v okolju.

 

Sklop 2: Ekologija vodnih rastlin

Prepoznavanje bioindikacijske vloge makrofitov in invazivnega potenicala tujerodnih vodnih rastlin. Prepoznavanje sposobnosti vodnih in kopenskih, vključno s kmetijskimi rastlinami, za privzem selena ter znanje o metabolizmu selena v rastlinah in vplivu različnih kemijskih oblik selena na rastline.

 

 

Sklop 3: Vegetacija

Vedenje, da vegetacija predstavlja rastlinsko komponento biosfere, ki jo gradijo posamezne rastlinske združbe in so tako osnovni del večine kopenskih ekosistemov. Ti pa so deli krajin, tako naravnih kot kulturnih, ki predstavljajo okolje, v katerem živijo živa bitja. Poznavanje vegetacije nam pomaga razumeti krajine, hkrati pa je tudi okolja za živa bitja, ki jo soustvarjajo.

Sklop 4: Medvrstni odnosi

Razvoj kritičnega pogleda na razumevanje delovanja ekosistemov, evolucije in vidikov ekosistemskega varstva z vidika biotskih odnosov. Posebej izpostavljena je problematika tujerodnih vrst, ki so danes pomemben okoljskih dejavnik s stališča varstva ekosistemov in ekonomskega izkoriščanja naravnih virov. Predmet je nadgradnja osnovnih ekoloških principov zgradbe in delovanja ekosistema s poudarkom na razumevanju biotskega okoljskega dejavnika, ki je razdelan tako iz temeljnih kot aplikativnih vidikov.

 

Sklop 5: Ekologija mikorize

Poznavanje ekoloških vidikov mikoriznih interakcij in sposobnost lastnega načrtovanja in opravljanja raziskav na tem raziskovalnem področju.

Sklop 6: Funkcionalna biodiverziteta

Seznaniti študente z novimi spoznanji o funkcijski vlogi raznolikosti življenja, razumevanje evolucijskega izhodišča razvoja biote in funkcionalnih ekosistemov. Utrditi pomen znanja pri trajnostnem upravljanju kopenskih ekosistemov. Prepoznati grožnje biodiverziteti in razviti sposobnost za iskanje ustreznih rešitev za njeno varstvo.

Sklop 7: Ekologija celinskih voda

Temeljni izobraževalni cilji so: (1) razumevanje odziva vodnih ekosistemov na naravne in antropogeno povzročene spremembe v okolju, (2) poznavanje najnovejših metod vrednotenja ekološkega stanja vodnih ekosistemov na podlagi združb organizmov, (3) razumevanje ekosistemskega pristopa pri upravljanju voda.

Sklop 8: Sistemska biologija

Cilj tega sklopa predmeta je podati znanje o sistemsko-ekološke značilnostih strukture in delovanja ekosistema za potrebe njegovega razumevanja, napovedovanja njegovega obnašanja in upravljanja z njim.

Sklop 9: Molekularna ekologija

Omogočiti študentom vpogled v hitro razvijajoče področje molekularne ekologije. Predstaviti najsodobnejše raziskovalne metode, ki zadnja desetletja premikajo meje izvedljivosti ekoloških raziskav.

Reference nosilca

Prof. dr. Alenka Gaberščik

GERM, Mateja, BREZNIK, Barbara, DOLINAR, Nataša, KREFT, Ivan, GABERŠČIK, Alenka. The combined effect of water limitation and UV-B radiation on common and tartary buckwheat. Cereal research communications, ISSN 0133-3720, 2013, vol. 41, no. 1, str. 97-105, doi: 10.1556/CRC.2012.0031.

KLANČNIK, Katja, PANČIĆ, Marina, GABERŠČIK, Alenka. Leaf optical properties in amphibious plant species are affected by multiple leaf traits. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2013, 10 str., [in press].

KLANČNIK, Katja, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, GABERŠČIK, Alenka. Silicified structures affect leaf optical properties in grasses and sedge. Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, ISSN 1011-1344, 2013, 10 str., [in press], doi: 10.1016/j.jphotobiol.2013.

KLANČNIK, Katja, MLINAR, Mojca, GABERŠČIK, Alenka. Heterophylly results in a variety of "spectral signatures" in aquatic plant species. Aquatic botany, ISSN 0304-3770. [Print ed.], 2012, vol. 98, issue 1, str. 20-26.

COMONT, David, GABERŠČIK, Alenka, et al. UV responses of Lolium perenne raised along a latitudinal gradient across Europe : a filtration study. Physiologia Plantarum, ISSN 0031-9317. [Print ed.], 2012, vol. 145, iss. 4, str. 604-618.

MECHORA, Špela, STIBILJ, Vekoslava, RADEŠČEK, T., GABERŠČIK, Alenka, GERM, Mateja. Impact of Se (VI) fertilization on Se concentration in different parts of red cabbage plants. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, ISSN 1459-0255, 2011, vol. 9, no. 2, str. 357-361.

DOLINAR, Nataša, GABERŠČIK, Alenka. Mycorrhizal colonization and growth of Phragmites australis in an intermittent wetland. Aquatic botany, ISSN 0304-3770. [Print ed.], 2010, vol. 93, no. 2, str. 93-98.

GERM, Mateja, STIBILJ, Vekoslava, KREFT, Samo, GABERŠČIK, Alenka, KREFT, Ivan. Flavonoid, tannin and hypericin concentrations in the leaves of St. John-s wort (Hypericum perforatum L.) are affected by UV-B radiation levels. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2010, issue 3, vol.122, str. 471-474.

GERM, Mateja, STIBILJ, Vekoslava, KREFT, Samo, GABERŠČIK, Alenka, PAJK, Franja, KREFT, Ivan. Selenium concentration in St. John`s wort (Hypericum perforatum l.) herb after foliar spraying of young plants under different UV-B radiation levels. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2009, issue 2, vol. 117, str. 204-206.

KRŽIČ, Nina, PONGRAC, Paula, REGVAR, Marjana, GABERŠČIK, Alenka. Photon-harvesting efficiency and arbuscular mycorrhiza in amphibious plants. Photosyntetica, ISSN 0300-3604, 2009, vol. 47, no. 1, str. 61-67.

 

Doc. dr. Mateja Germ

MAZEJ, Zdenka, JELENKO, Ida, GERM, Mateja. Influence of abiotic factors on invasive behaviour of alien species Elodea nuttallii in the Drava River (Slovenia). Annales de Limnologie, ISSN 0003-4088, 2014, vol. 50, issue 1, str. 1-8.

MECHORA, Špela, STIBILJ, Vekoslava, GERM, Mateja. The uptake and distribution of selenium in three aquatic plants grown in Se(IV) solution. Aquatic toxicology, ISSN 0166-445X. [Print ed.], 2013, vol. 128/129, str. 53-59.

AGUIAR, F.C., URBANIČ, Gorazd, GERM, Mateja, et al. Comparability of river quality assessment using macrophytes : a multi-step procedure to overcome biogeographical differences. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2013, 11 str., [in press]

MECHORA, Špela, GERM, Mateja, STIBILJ, Vekoslava. Selenium and its species in the aquatic moss Fontinalis antipyretica. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2012, vol. 438, str. 122-126.

MECHORA, Špela, CUDERMAN, Petra, STIBILJ, Vekoslava, GERM, Mateja. Distribution of Se and its species in Myriophyllum spicatum and Ceratophyllum demersum growing in water containing se (vi). Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2011, vol. 84, no. 11, str. 1636-1641.

GERM, Mateja, SIMČIČ, Tatjana. Vitality of aquatic plants and microbial activity of sediment in an oligotrophic lake (Lake Bohinj, Slovenia). Journal of limnology, ISSN 1129-5767, 2011, vol. 70, no. 2, str. 305-312.

 

Doc. dr. Andraž Čarni

Čarni, A., Matevski, V., Šilc, U., Ćušteveska, R. 2014. Early spring ephemeral therophytic non-nitrophilous grasslands as a habitat of various species of Romulea in the southern Balkans. Acta botanica Croatica 73, 1, 1-23.

Košir, P., Čarni, A., Marinšek, A., Šilc, U. 2013. Floodplain forest communities along the Mura River (NE Slovenia). Acta botanica Croatica 72, 1, 71-95.

Marinšek, A., Šilc, U., Čarni, A. 2013. Geographical and ecological differentiation of Fagus forest vegetation in SE Europe. Applied vegetation science 16, 1, 131-147.

Kavgaci, A., Arslan, M., Bingöl, Ü., Erdoğan, N., Čarni, A. 2012. Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria. Biologia 67, 3, 461-473.

Čarni, A., Juvan, N., Košir, P., Marinšek, A., Paušič, A., Šilc, U. 2011. Plant communities in gradients. Plant Biosystems 145(suppl. 1), 54-64.

Čarni, A., Matevski, V., Šilc, U. 2010. Morphological, chorological and ecological plasticity of Cistus incanus in the southern Balkans. Plant Biosystems 144, 3, 602-617.

 

Doc. dr. Al Vrezec

ŽAGAR, Anamarija, KOS, Ivan, VREZEC, Al. Habitat segregation patterns of reptiles in Northern Dinaric Mountains (Slovenia). Amphibia-reptilia, ISSN 0173-5373, 2013, vol. 34, issue 2, str. 263-268.

KUŠAR, Darja, VREZEC, Al, OCEPEK, Matjaž, JENČIČ, Vlasta. Aphanomyces astaci in wild crayfish populations in Slovenia : first report of persistent infection in a stone crayfish Austropotamobius torrentium population. Diseases of aquatic organisms, ISSN 0177-5103, 2013, vol. 103, no. 2, str. 157-169.

OSOJNIK, Nadja, ŽAGAR, Anamarija, CARRETERO, Miguel A., GARCÍA-MUÑOZ, Enrique, VREZEC, Al. Ecophysiological dissimilarities of two sympatric lizards. Herpetologica, ISSN 0018-0831, 2013, vol. 69, no. 4, str. 445-454.

HOMBURG, Katharina, DREES, Claudia, GOSSNER, Martin M., RAKOSY, Laszlo, VREZEC, Al, ASSMANN, Thorsten. Multiple glacial refugia of the low-dispersal ground beetle Carabus irregularis : molecular data support predictions of species distribution models. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, issue 4, str. e61185.

JAKLIČ, Martina, VREZEC, Al. The first tropical alien crayfish species in European waters : the redclaw Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) (Decapoda, Parastacidae). Crustaceana, ISSN 0011-216X, 2011, vol. 84, no. 5-6, str. 651-665.

HARVEY, Deborah J., VREZEC, Al, et al. Bionomics and distribution of the stag beetle, Lucanus cervus (L.) across Europe. Insect conservation and diversity, ISSN 1752-458X, 2011, vol. 4, iss. 1, str. 23-38.

 

Doc. dr. Matevž Likar

DŽAFIĆ, Edo, PONGRAC, Paula, LIKAR, Matevž, REGVAR, Marjana, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. The arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae alleviates autotoxic effects in maize (Zea mays L.). European Journal of Soil Biology, ISSN 1164-5563. [Print ed.], 2013, vol. 58, str. 59-65.

LIKAR, Matevž, HANČEVIĆ, Katarina, RADIĆ, Tomislav, REGVAR, Marjana. Distribution and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in grapevines from production vineyards along the eastern Adriatic coast. Mycorrhiza, ISSN 0940-6360, 2013, vol. 23, no. 3, str. 209-219.

LIKAR, Matevž, REGVAR, Marjana. Isolates of dark septate endophytes reduce metal uptake and improve physiology of Salix caprea L. Plant and soil, ISSN 0032-079X. [Print ed.], 2013, 12 str.

REGVAR, Marjana, BUKOVNIK, Urška, LIKAR, Matevž, KREFT, Ivan. UV-B radiation affects flavonoids and fungal colonisation in Fagopyrum esculentum and F. tataricum. Central European journal of biology, ISSN 1895-104X, 2012, vol. 7, no. 2, str. 275-283.

RADIĆ, Tomislav, HANČEVIĆ, Katarina, LIKAR, Matevž, PROTEGA, Ivan, JUG-DUJAKOVIĆ, Marija, BOGDANOVIĆ, Irena. Neighbouring weeds influence the formation of arbuscular mycorrhiza in grapevine. Symbiosis, ISSN 0334-5114, 2012, vol. 56, no. 3, str. 111-120.

REGVAR, Marjana, LIKAR, Matevž, PILTAVER, Andrej, KUGONIČ, Nives, SMITH, Jane E. Fungal community structure under goat willows (Salix caprea L.) growing at metal polluted site : the potential of screening in a model phytostabilisation study. Plant and soil, ISSN 0032-079X. [Print ed.], 2010, vol. 330, no. 1-2, str. 345-356.

 

Prof. dr. Ivan Kos

ŽAGAR, Anamarija, KOS, Ivan, VREZEC, Al. Habitat segregation patterns of reptiles in Northern Dinaric Mountains (Slovenia). Amphibia-reptilia, ISSN 0173-5373, 2013, vol. 34, issue 2, str. 263-268.

KROFEL, Miha, SKRBINŠEK, Tomaž, KOS, Ivan. Use of GPS location clusters analysis to study predation, feeding, and maternal behavior of the Eurasian lynx. Ecological research, ISSN 0912-3814, 2013, vol. 28, no. 1, str. 103-116.

MOLINARI-JOBIN, Anja, KOREN, Iztok, KOS, Ivan, et al. Monitoring in the presence of species misidentification : the case of the Eurasian lynx in the Alps. Animal conservation, ISSN 1367-9430, 2012, vol. 15, no. 3, str. 266-273.

SKRBINŠEK, Tomaž, JELENČIČ, Maja, WAITS, LP, POTOČNIK, Hubert, KOS, Ivan, TRONTELJ, Peter. Using a reference population yardstick to calibrate and compare genetic diversity reported in different studies : an example from the brown bear. Heredity, ISSN 0018-067X, 2012, vol. 109, iss. 5, str. 299-305.

MOLINARI-JOBIN, Anja, KOS, Ivan, KOREN, Iztok, BLAŽIČ, Mateja, et al. Monitoring the lynx in the Alps. Hystrix, ISSN 0394-1914, 2012, vol. 23, no. 1, str. 49-53.

KACZENSKY, Petra, JERINA, Klemen, JONOZOVIČ, Marko, KROFEL, Miha, SKRBINŠEK, Tomaž, RAUER, Georg, KOS, Ivan, GUTLEB, Bernhard. Illegal killings may hamper brown bear recovery in the Eastern Alps. Ursus, ISSN 1537-6176, 2011, vol. 22, no. 1, str. 37-46.

 

Doc. dr. Gorazd Urbanič

URBANIČ, Gorazd. A Littoral Fauna Index for assessing the impact of lakeshore alterations in Alpine lakes. Ecohydrology, ISSN 1936-0584, 2013, 14 str., [in press], doi: 10.1002/eco.1392.

PETERLIN, Monika, URBANIČ, Gorazd. A lakeshore modification index and its association with benthic invertebrates in alpine lakes. Ecohydrology, ISSN 1936-0584, 2013, vol. 6, issue 2, str. 297-311, doi: 10.1002/eco.1269.

MAVRIČ, Borut, URBANIČ, Gorazd, LIPEJ, Lovrenc, SIMBOURA, Nomiki. Influence of sample size on ecological status assessment using marine benthic invertebrate-based indices. Marine ecology, ISSN 0173-9565, 2013, vol. 34, issue 1, str. 72-79, doi: 10.1111/j.1439-0485.2012.00526.x.

FEIO, M. J., FERREIRA, Jose, BUFFAGNI, A., ERBA, S., DÖRFLINGER, G., FERRÉOL, M., MUNNÉ, A., PRAT, N., TZIORTZIS, I., URBANIČ, Gorazd. Comparability of ecological quality boundaries in the Mediterranean basin using freshwater benthic invertebrates : statistical options and implications. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2013, 8 str., [in press], doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.07.085.

ALMEIDA, Salomé F. P., ELIAS, Carmen, FERREIRA, João, TORNÉS, Elisabet, PUCCINELLI, Camilla, DELMAS, François, DÖRFLINGER, G., URBANIČ, Gorazd, MARCHEGGIANI, Stefania, ROSEBERY, Juliette, MANCINI, Laura, SABATER, Sergi. Water quality assessment of rivers using diatom metrics across Mediterranean Europe : a methods intercalibration exercise. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2013, 9 str., [in press], doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.11.144.  

AGUIAR, F.C., URBANIČ, Gorazd, GERM, Mateja, et al. Comparability of river quality assessment using macrophytes : a multi-step procedure to overcome biogeographical differences. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2013, 11 str., [in press], doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.021.

 

Prof. dr. Marko Debeljak

DEBELJAK, Marko, POLJANEC, Aleš, ŽENKO, Bernard. Modelling forest growing stock from inventory data : a data mining approach. Ecological indicators, ISSN 1470-160X, jun. 2014, vol. 41, str. 30-39.

DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, STOJANOVA, Daniela, LEPRINCE, Florence, DŽEROSKI, Sašo. Using relational decision trees to model out-crossing rates in a multi-field setting. V: JORDÁN, Ferenc (ur.), SCOTTI, Marco (ur.). Proceedigs of the 7th ECEM, European Conference on Ecological Modelling, 30 May – 2 June 2011, Riva el Garda, Italy, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 245, 2012). Amsterdam: Elsevier, 2012, vol. 245, str. 75-83,

CORTET, Jérôme, KOCEV, Dragi, DUCOBU, Caroline, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko, SCHWARTZ, Christophe. Using data mining to predict soil quality after application of biosolids in agriculture. Journal of environmental quality, ISSN 0047-2425, 2011, vol. 40, no. 6, str. 1972-1982.

DEBELJAK, Marko, SQUIRE, Geoff R., KOCEV, Dragi, HAWES, Cathy, YOUNG, Marc W., DŽEROSKI, Sašo. Analysis of time series data on agroecosystem vegetation using predictive clustering trees. V: LAROCQUE, Guy R. (ur.). Proceedigs of the Ecological modelling for enhanced sustainability in management, ISEM 2009, October 6-9, 2009, Québec, Canada, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 222, no. 14, 2011). Amsterdam: Elsevier, 2011, vol. 222, no. 14, str. 2524-2529.

TRAJANOV, Aneta, TODOROVSKI, Ljupčo, DEBELJAK, Marko, DŽEROSKI, Sašo. Modelling the outcrossing between genetically modified and conventional maize with equation discovery.Ecological modelling, ISSN 0304-3800. [Print ed.], 2009, vol. 220, no. 8, str. 1063-1072.

DEBELJAK, Marko, KOCEV, Dragi, TOWERS, W., JONES, M., GRIFFITHS, Bryan, HALLETT, P. Potential of multi-objective models for risk-based mapping of the resilience characteristics of soils : demonstration at a national level. Soil use and management, ISSN 0266-0032, 2009, vol. 25, no. 1, str. 66-77.

 

Dr. Tomaž Skrbinšek, v habilitacijskem postopku

SKRBINŠEK, Tomaž, JELENČIČ, Maja, WAITS, LP, POTOČNIK, Hubert, KOS, Ivan, TRONTELJ, Peter. Using a reference population yardstick to calibrate and compare genetic diversity reported in different studies: an example from the brown bear. Heredity, ISSN 0018-067X, 2012, vol. 109, iss. 5, str. 299-305.

SKRBINŠEK, Tomaž, JELENČIČ, Maja, WAITS, Lisette, KOS, Ivan, JERINA, Klemen, TRONTELJ, Peter. Monitoring the effective population size of a brown bear (Ursus arctos) population using new single-sample approaches. Molecular ecology, ISSN 0962-1083, 2012, vol. 21, no. 4, str. 862-875.

SKRBINŠEK, Tomaž, JELENČIČ, Maja, WAITS, Lisette, KOS, Ivan, TRONTELJ, Peter. Highly efficient multiplex PCR of noninvasive DNA does not require pre-amplification. Molecular ecology resources, ISSN 1755-098X, 2010, issue 3, vol. 10, str. 495-501.

Milner-Gulland, E.J., Arroyo, B., Bellard, C., Blanchard, J., Bunnefeld, N., Delibes-Mateos, M., Edwards, C., Nuno, A., Palazy, L., Reljic, S., Riera, P., Skrbinsek, T. New directions in management strategy evaluation through cross-fertilization between fisheries science and terrestrial conservation. Biology Letters, 2010, 6, 719-722.

SINDIČIĆ, Magda, POLANC, Primož, GOMERČIĆ, Tomislav, JELENČIČ, Maja, HUBER, Đuro, TRONTELJ, Peter, SKRBINŠEK, Tomaž. Genetic data confirm critical status of the reintroduced Dinaric population of Eurasian lynx. Conservation Genetics, ISSN 1566-0621, 2013, vol. 14, no. 5, str. 1009-1018.

KACZENSKY, Petra, JERINA, Klemen, JONOZOVIČ, Marko, KROFEL, Miha, SKRBINŠEK, Tomaž, RAUER, Georg, KOS, Ivan, GUTLEB, Bernhard. Illegal killings may hamper brown bear recovery in the Eastern Alps. Ursus, ISSN 1537-6176, 2011, vol. 22, no. 1, str. 37-46

Temeljni viri in literatura

Funkcionalna ekologija rastlin/ Functional plant ecology

Larcher, W., 2003. Physiological Plant Ecology. 513 pages, Springer, 4 edition, ISBN: 3540435166

Schulze, E.-D., Beck, E., Müller-Hohenstein, K., 2002. Plant ecology. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 680 pages. ISBN: 354020833

 

Ekologija vodnih rastlin / Ecology of aquatic plants

Falkowski, P.G., and Raven, J.A. 2007. Aquatic photosynthesis. Princeton University Press, ISBN -10: 0-691-11551-6, str.  1-201, 319-364.

Germ, M., 2013. Biologija vodnih rastlin: učbenik. Ljubljana: samozal.. 78 str., ISBN 978-961-276-921-5.

 

Vegetacija / Vegetation

Dierschke, H. 1994. Pflanzensociologie. Grundlagen und Methoden. Ulmer, Stuttgart.

Maarel van der, E., Franklin, J., 2013. Vegetation ecology. John Wiley & Sons, Chichester.

 

Medvrstni odnosi / Species interactions

Begon, M., C. R. Townsend, Harper, J. L., 2006. Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.

Kryštufek, B., 1999. Osnove varstvene biologije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

Lockwood, J. L., Hoopes, M. F., Marchetti, M. P., 2007. Invasion Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.

Tokeshi, M., 1999. Species coexistence, ecological and evolutionary perspectives. Blackwell Science, Oxford.

Tome, D., 2006. Ekologija: organizmi v prostoru in času. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

 

Ekologija mikorize / Ecology of mycorrhiza

Smith, S.E., Read, D.J., 2008. Mycorrhizal Symbiosis, Academic Press London

 

Funkcionalna biodiverziteta / Functional Biodiversity

Naeem, S., Bunker, D. E., Hector, A., Loreau, M. & Perrings, C. (Eds), 2009. Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing : An Ecological and Economic Perspective. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.

Loreau,M., Naeem, S, Inchausti, P. (Eds), 2002. Biodiversity and Ecosystem Functioning:  Synthesis and Perspectives. Oxford University Press, Oxford.

 

Ekologija celinskih voda / Freshwater ecology

Allan, J.D., Castillo, M.M., 2007. Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, 2nd Ed. Springer.

Lawton, J.H., 2000. Community Ecology in Changing World. In: Kinne O (ed) Excellence in ecology. Book 11. International Ecology Institute, Oldendorf/Luhe.

Begon, M., C. R. Townsend, Harper, J. L., 2008. Ecology. From individuals to ecosystems. 4th Ed. Blackwell Publishing, Oxford.

Legendre, P., Legendre, L., 1998. Numerical Ecology. 2nd Ed. Elsevier Science.

 

Sistemska ekologija / Systems ecology

Jorgensen, S.E., 2012. Introduction to Systems Ecology (Applied Ecology and Environmental Management). CRC Press.

Jorgensen, S.E., 2009.  Ecosystem ecology. Elsevier.

Von Bertalanffy, L.,  2009. General systems theory. 17 izdaja, George Braziller.

 

Molekularna ekologija / Molecular ecology

Frankham, R., Ballou, J.D., Briscoe, D.A., 2002. Introduction to Conservation Genetics. Cambridge University Press, Cambridge.

Beebee, T.J.C., Rowe, G., 2008. An introduction to molecular ecology. Oxford University Press.

 

Pri vseh sklopih tudi revijalni članki s področja, tekoča periodika ter druga učna gradiva / In all set salso scientific articles in the field of ecology, current periodicals and other learning materials

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411