Ekonomska statistika

Opis predmeta

Izhodišča:

 • Razmerja med ekonomsko statistiko, uradno statistiko in makroekonomijo.
 • Relevantnost ekonomske statistike za ekonomsko politiko in poslovno odločanje.

Makroekonomske statistike:

 • Sistem nacionalnih računov kot konceptualni okvir merjenja v ekonomiji (opredelitve, enote, klasifikacije).
 • Indeksna števila.
 • Statistika proizvodnje in statistika cen.
 • Mednarodne primerjave.
 • Finančna statistika.

Demografske in socialne statistike:

 • Statistika prebivalstva.
 • Statistika trga dela.
 • Statistika življenjske ravni.

Poslovne statistike:

 • Kratkoročna ekonomska aktivnost.
 • Statistika izbranih področij (npr. turizma, kmetijstva, trgovine).
 • Strukturne statistike podjetij.

Druge aktualne teme (npr. statistika okolja).

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente, da ob uporabi sodobne informacijske tehnologije znajo:

 • za obravnavani ekonomski problem zbrati ali poiskati ustrezne statistične podatke ter jih analizirati in pravilno interpretirati;
 • razlagati osnovne ekonomske, socialne in poslovne implikacije objavljenih statističnih podatkov;
 • identificirati primere nekorektne rabe statistike.

Kompetence:

 • Razumevanje konceptualnih osnov ekonomske statistike in presoja kakovosti ter omejitev kazalcev s področja ekonomske statistike na osnovi poznavanja metodologije.
 • Sposobnost iskanja, vrednotenja in uporabe vsebinsko ustreznih sekundarnih ekonomsko-statističnih podatkov.
 • Sposobnost zbiranja, vrednotenja in uporabe vsebinsko ustreznih primarnih ekonomsko-statističnih podatkov.

Sposobnost uporabe statističnih programskih orodij pri izvedbi statistične analize, pri delu s statističnimi bazami podatkov in za prikazovanje in diseminacijo statističnih podatkov ter rezultatov statistične analize.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, predstavitve.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študent se bo seznanil z glavnimi statističnimi koncepti ekonomskih pojavov in procesov ter poglobil razumevanje o odnosih med ekonomsko-teoretskimi kategorijami, njihovo statistično operacionalizacijo in statističnim merjenjem v praksi, zlasti z vidika sodobne statistične teorije in prakse.

Predmet bo usposobil študenta za statistično raziskovanje ekonomskih pojavov  in procesov na različnih ravneh in vsebinskih področjih. Na osnovi pridobljenega znanja in sodobnih informacijskih orodij bo študent sposoben pridobiti vsebinsko primerne in kakovostne podatke in s statistično analizo pojasniti njihove ekonomske in druge implikacije.

Reference nosilca

 • ZANNELLA, Marina, HAMMER, Bernhard, PRSKAWETZ, Alexia, SAMBT, Jože. A quantitative assessment of the rush hour of life in Austria, Italy and Slovenia. European journal of population, 2019, vol. 34, iss. 4, str. 751-776,
 • ISTENIČ, Tanja, OGRAJENŠEK, Irena, SAMBT, Jože. The gender gap in economic dependency over the life cycle : some theoretical and practical considerations. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2018, vol. 31, iss. 1, str. 188-205.
 • LEE, Ronald, MCCARTHY, David, SEFTON, James, SAMBT, Jože. Full generational accounts : what do we give to the next generation?. Population and development review, Dec. 2017, vol. 43, iss. 4, str. 695-720.
 • SAMBT, Jože, DONEHOWER, Gretchen, VERBIČ, Miroslav. Incorporating household production into the National Transfer Accounts for Slovenia. Post-communist economies, 2016, vol. 28, no. 2, str. 249-267.
 • PRSKAWETZ, Alexia, SAMBT, Jože. Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. Demographic research, 2014, vol. 30, art. 34, str. 963-1010 .
 • LEE, Ronald, MASON, Andrew, SAMBT, Jože, et al. Is low fertility really a problem? : population aging, dependency, and consumption. Science, 10. Oct. 2014, vol. 346, iss. 6206, str. 229-234.

Temeljni viri in literatura

 • Bregar L., Ograjenšek I., Bavdaž M.: Ekonomska statistika 2000. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002.
 • European Economic Statistics, Eurostat, 2008 [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-08-410/EN/KS-30-08-410-EN.PDF]
 • System of national accounts, 2008.
 • Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov, Ljubljana, 2005 [www.stat.si/publikacije/pub_esr1995.asp]
 • Lequiller, Blades: Understanding national accounts, OECD, 2006 [www.oecd.org/dataoecd/37/12/38451313.pdf]
 • Viri in metode ocenjevanja bruto nacionalnega dohodka, SURS 2007 [www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-0701.pdf]
 • Malačič: Demografija, Ekonomska fakulteta, 2006.
 • Izbrani članki / Selected articles.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411