Ekonomski in sociološki vidiki razvoja podeželja

Opis predmeta

Vsebina predmeta poudarja značilnosti in probleme multifunkcionalnosti podeželja: razumevanje kompleksnosti podeželskega prostora in življenjskih praks njegovega prebivalstva, kar pogojuje vključevanje ekonomskih, socioloških, kulturnih, prostorskih  in ekoloških vidikov v razvoju podeželja:

  • Konceptualne osnove: modeli gospodarskega razvoja in njihova aplikacija v razvoju podeželja; alternativni pristopi k razvoju podeželja (eksogeni, endogeni); tipološke členitve podeželja in njihova uporabnost.
  • Strukturne spremembe na podeželju in diverzifikacija: dimenzije in dejavniki strukturnih sprememb v kmetijstvu; spreminjajoča se gospodarska in prostorska vloga podeželja; gospodarska diverzifikacija kot odgovor na strukturne spremembe. 
  • Podeželje v sistemu gospodarskega razvojnega načrtovanja: razvoj podeželja in sektorske politike; razvoj podeželja in regionalni razvoj; razvoj podeželja in lokalne razvojne iniciative; kvalitativni in kvantitativni pristopi k vrednotenju razvojnih politik na podeželju.
  • Trajnostni razvoj in razvoj podeželja: koncept(i) trajnosti, vključitev načela trajnosti v model cirkularnega gospodarstva, okoljski vidiki razvoja podeželja (metode ekonomskega vrednotenja okoljskih učinkov, načela upravljanja z obnovljivimi naravnimi viri).
  • Prostorski vidiki razvoja podeželja: načela prostorskega načrtovanja v podeželskem prostoru; podeželje kot prostor potrošnje (consumption space); kompeticija med alternativnimi rabami podeželskega prostora; urejanje kmetijskih zemljišč z vidika trajnostnega ohranjanja večnamenskosti podeželskega prostora.
  • Sociološki in kulturni vidiki razvoja podeželja: razumevanje življenja podeželskega prebivalstva kot družbeno konstruirane realnosti; pojem socialne vključenosti in izključenosti na podeželju (revščina in porazdelitev dohodka, odnosi med družbenimi skupinami, odnosi med spoloma); potrebe, zaznave in interesi deležnikov v razvoju podeželja na mikro-, mezo-  in makro ravni.
  • Posebni vidiki razvoja podeželja:
  • Trajnostna turistična in rekreacijska raba podeželskega prostora.

Cilji in kompetence

Študentje bodo spoznali metode, pristope, tehnike in koncepte, ki so vezani na raziskovanje in upravljanje multifunkcionalnosti podeželskega prostora. Cilj predmeta je študente usposobiti za samostojno, uspešno in strokovno opravljanje nalog povezanih s proučevanjem socio-ekonomskih procesov, ter načrtovanjem in izvajanjem razvojnih programov na podeželju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, projektne delavnice,

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Po zaključenih študijskih obveznostih študent pozna konceptualne osnove k pristopu razvoja podeželja, ter razume strukturne dejavnike razvoja, umestitev podeželja v gospodarski sistem, prostorski vidik podeželja, ter sociološki in kulturni vidik razvoja podeželja.

Reference nosilca

Prof. Dr. Andrej Udovč,

NIKOLOSKI, Trajče, UDOVČ, Andrej, PAVLOVIČ, Martin, RAJKOVIČ, Uroš. Farm reorientation assessment model based on multi-criteria decision making. Computers and electronics in agriculture. [Print ed.]. 2017, vol. 140, str. 237-243, ilustr. ISSN 0168-1699. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991630953X, DOI: 10.1016/j.compag.2017.06.011. [COBISS.SI-ID 7944723],

RODELA, Romina, UDOVČ, Andrej, BOSTRÖM, Magnus. Developing environmental NGO power for domestic battles in a multilevel context: lessons from a Slovenian case. Environmental policy and governance. 2017, vol. 27, no. 3, str. 244-255. ISSN 1756-932X. DOI: 10.1002/eet.1735. [COBISS.SI-ID 8553081],

GLUMAC, Ranko, FRANIĆ, Ramona, UDOVČ, Andrej. Stakeholdersʼ expectations from the agri-environmental programme in Slovenia and Croatia. Journal of environmental planning and management. 2017, vol. 60, issue 1, str. 67-91. ISSN 0964-0568. DOI: 10.1080/09640568.2016.1140633. [COBISS.SI-ID 8388217],

POTOČNIK SLAVIČ, Irma, CIGALE, Dejan, LAMPIČ, Barbara, PERPAR, Anton (avtor, fotograf), UDOVČ, Andrej, CIGALE, Dejan (urednik), POTOČNIK SLAVIČ, Irma (urednik, fotograf). (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 166 str., ilustr. GeograFF, 19. ISBN 978-961-237-854-7. [COBISS.SI-ID 286317312]

PERPAR, Anton, UDOVČ, Andrej. Organic farming: a good production decision for Slovenian small size farms and farms in the areas with restrictions / limitations or natural obstacles for agriculture?. V: MOUDRÝ, Jan (ur.). Multifunctionality and impacts of organic and conventional agriculture. Rijeka: InTech, 2020. Str. 101-123, ilustr. ISBN 978-1-78985-931-7, ISBN 978-1-83880-073-4. https://www.intechopen.com/books/multifunctionality-and-impacts-of-organic-and-conventional-agriculture/organic-farming-a-good-production-decision-for-slovenian-small-size-farms-and-farms-in-the-areas-wit. [COBISS.SI-ID 26278659]

UDOVČ, Andrej. The impact of the Covid-19 pandemic on the European Union's common agricultural policy. V: DIXIT, Annapurna (ur.). COVID-19 : its global impact. New Delhi: Kanishka Publishers, 2020. Str. 17-26, ilustr. ISBN 978-93-89484-76-2. [COBISS.SI-ID 46052611]

 

Prof. Dr. Majda Černič Istenič

LIOUTAS, Evagelos D., CHARATSARI, Chrysanthi, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, LA ROCCA, Giuseppe, DE ROSA, Marcello. The challenges of setting up the evaluation of extension systems by using a systems approach: the case of Greece, Italy and Slovenia. The journal of agricultural education and extension. 2019, vol. 25, no. 2, str. 139-160. ISSN 1389-224X. DOI: 10.1080/1389224X.2019.1583818. [COBISS.SI-ID 9178745],

CVEJIĆ, Rozalija, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, GLAVAN, Matjaž, HONZAK, Luka, KLANČNIK, Katja, KOMPARE, Karin, PINTAR, Marina. Increasing climate change resilience in agriculture: who is responsible?. Water science and technology: water supply. 2019, vol. 19, iss. 5, str. 1405-1412. ISSN 1606-9749. DOI: 10.2166/ws.2019.009. [COBISS.SI-ID 9152633],

GLAVAN, Matjaž, SCHMUTZ, Ulrich, WILLIAMS, Sarah, CORSI, Stefano, MONACO, Federica, KNEAFSEY, Moya, GUZMAN RODRIGUEZ, Paola Andrea, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, PINTAR, Marina. The economic performance of urban gardening in three European cities – examples from Ljubljana, Milan and London. Urban Forestry and Urban Greening. 2018, vol. 36, str. 100-122, ilustr. ISSN 1618-8667. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.10.009.

NARED, Janez, BOLE, David, BREG VALJAVEC, Mateja, CIGLIČ, Rok (avtor, kartograf), GOLUŽA, Maruša, KOZINA, Jani, RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika, REPOLUSK, Peter, RUS, Petra, TIRAN, Jernej, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. Central settlements in Slovenia in 2016 = Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2017, 57, št. 2, str. 7-32, ilustr., zvd. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/4606/4720, DOI: 10.3986/AGS.4606. [COBISS.SI-ID 40869165]

CUKUT KRILIĆ, Sanja, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Work-life balance among early career researchers in six European countries. V: MURGIA, Annalisa (ur.), POGGIO, Barbara (ur.). Gender and precarious research careers : a comparative analysis. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, [2019]. Str. 145-177. Routledge research in gender and society, 74. ISBN 978-1-138-70806-8, ISBN 1-138-70806-2, ISBN 978-1-315-20124-5. [COBISS.SI-ID 43803693]

CHARATSARI, Chrysanthi, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. Gender, farming and rural social research : a relationship in flux. V: SHUCKSMITH, Mark (ur.), BROWN, David Louis (ur.). Routledge international handbook of rural studies. London; New York: Routledge, cop. 2016. Str. 389-399. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-80437-1, ISBN 978-1-315-75304-1. [COBISS.SI-ID 8428665]

 

Temeljni viri in literatura

Copus, A.K., Lima, P. de. 2015 Teritorial cohesion in rural Europe: the relational turn in rural development. New York, Routledge.- 278 str. ISBN 9781138363854

OECD, 2006 The NEW rural paradigm : policies and governance. – Paris : OECD, 2006. – 164 str.

Moseley, M.J. 2003 Rural development: principles and Practices. SAGE, London,240 str. ISBN:0761947671

OECD, 2006. Coherence of agricultural and rural development policies (Diakosavvas, D, ed.). Paris, OECD, 2006, 415 str.

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411