Funkcioniranje in zdravje tal

Opis predmeta

Pregled osnovnih kemijskih, biokemijskih, fizikalnih in bioloških parametrov in pokazateljev kakovosti zdravja tal.

Tla kot habitat. Biodiverziteta in funkcije tal. Interakcije med organizmi in procesi v tleh. Biotski indikatorji kakovosti in zdravja tal.

Vpliv rabe tal in kmetijskih praks na kakovost in funkcioniranje tal.

Vpliv onesnažil, fizikalnih, naravnih in antropogenih dejavnikov in procesov degradacije na kakovost in zdravje tal.

Problematika urbanih tal. Zakonodaja iz področja varovanja tal.

Remediacija onesnaženih tal in metode rehabilitacije in revitalizacije degradiranih tal.

Podrobneje bomo obravnavali poglavja: Kemije in biokemije organske snovi tal; Ravnotežja na faznih mejah;

Sorpcijo na površinske funkcionalne skupine in komplekse;

Oksidacijsko-redukcijske reakcije v tleh in potenciale;

Proteolitske reakcije Al in Fe oksidov, karbonatno ravnotežje;

Biokemijske reakcije in vloga pri procesih geneze in kroženja talnih komponent;

Kinetika kemijskih in biokemijskih reakcij in procesov v tleh;

Izbrana poglavja ekologije tal. Recikliranje hranil, puferna in samočistilna sposobnost tal, ekosistemska samo-regulacija rastlinskih bolezni in škodljivcev. Stabilnost talnega ekosistema, odpornost na motnje in prožnost mikrobne združbe.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Tla so osnovni substrat v kmetijstvu in bistven del okolja. Pri raziskavah prehrane rastlin, uvajanju sodobnih agronomskih praks in pri raziskavah varstva in sanacije degradiranih oziroma onesnaženih tal je nujno dobro poznavanje konceptov funkcioniranja in zdravja tal, ki se odraža v kemijskih, biokemijskih, fizikalnih in bioloških  lastnosth in  procesih  v tleh.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, laboratorijske vaje, samostojno delo

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Predmet omogoča študentom poglobljen vpogled v lastnosti talnih komponent, reakcij, procesov in interakcij, ki usmerjajo delovanje tal kot tridelnega sistema trdne, tekoče in plinaste faze ter kot specifičnega ekosistema. Hkrati jih seznani z metodami in inštrumenti, ki se uporabljajo pri tovrstnih raziskavah.

Temeljni viri in literatura

Brady, N.C., Weil, R.R. 2002. The Nature and Properties of Soils,13ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, ISBN 0-13-016763-0

Pierzynski,G.M., Sims, T., Vance, G. 2004. Soils and Environmental Quality, 3rd. ed. CRC Press, Boca Raton. ISBN 10-8493-1616-2

Sparks, D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. Academic Press, San Diego. ISBN 0-12-656446-9

Wall, D.H., 2012. Soil Ecology and Ecosystem services, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-957592-3

Bloem J., Hopkins D.W., Benedetti A., 2008. Microbiological Methods for Assessing Soil Quality. ISBN 0-85199-098-3.

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411