Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave

Opis predmeta

Prikaz prostorskih podatkov: koordinatni sistemi, projekcije, georefenciranje.

Urejanje podatkov in prostorske podatkovne baze.

Osnove GIS: tipi podatkov, prikaz podatkov, izdelava kart.

Analize v GIS: analize razdalj, prostorske razporeditve, prostorske avtokorelacije, prostorska algebra.

Uporaba GIS-a v prostorskih raziskavah in naravovarstvu.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Seznaniti študente z uporabo geografskih informacijskih sistemov in prostorskih podatkovnih baz, da bodo lahko samostojno in kompetentno uporabljali in analizirali prostorske podatke za potrebe lastnih raziskav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: teoretične osnove za razumevanje prikaza in analize prostorskih podatkov.

Praktično delo (Vaje): učenje preko praktičnega dela s programskim paketom QGIS. Vodeno delo na računalnikih.

Seminar: izdelava seminarja iz teme doktorske disertacije študenta ali tematskega sklopa po njegovem/njenem izboru/zanimanju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– osnov kartografije in izdelave kart

– principov priprave in obdelave prostorskih podatkov,

– posebnosti prostorskih analiz in modeliranj.

 

Znanje praktične uporabe izbranega GIS programskega paketa, sposobnost prenosa praktičnih izkušenj na druge GIS programe.

 

Znanje praktične uporabe GIS orodij pri reševanju lastnih raziskovalnih vprašanj.

Temeljni viri in literatura

Longley, Paul A., Goodchils, Michael F., Maguire David J., Rhind, David W. 2005. Geographical Information Systems and Science, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Ltd., 517 str.

 

Revijalni članki s področja, internetna učna gradiva (http://www.esri.com/what-is-gis/books, http://www.qgis.org/en/docs/gentle_gis_introduction/index.html, itd.).

 

Journal articles from the study field, internet tutorials (http://www.esri.com/what-is-gis/books, http://www.qgis.org/en/docs/gentle_gis_introduction/index.html, etc.)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411