Gozdna tehnika in gozdno delo

Opis predmeta

Tehnološka obdobja, značilnosti in produktivnost dela.  Svetovni trendi razvoja tehnik in tehnologij v gozdarstvu.  Izbira tehnoloških modelov in delovne razmere.  Energetska učinkovitost gozdarskih tehnologij in možnosti za presojo emisij toplogrednih plinov.  Vplivi tehnologij na okolje (tla, sestoj, emisije, vodni viri) in okolju prilagojene tehnologije pridobivanja gozdnih proizvodov.  Gozdna in lesna biomasa.  Organizacija logističnih procesov v gozdni proizvodnji.  Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) pri načrtovanju del v gozdni proizvodnji. Posebnosti organizacije in izvedbe gozdarskih del na zasebni posesti in državni posesti.  Človeški viri v gozdni proizvodnji. Povezovanje procesov na področju gozdarstva in primarne predelave lesa.

Gozdno gradbeništvo. Vozno tehnične značilnosti gozdnih cest. Tehnološki modeli spravila lesa in polaganje cestnega omrežja. Optimalna gostota gozdnih cest v večnamenskem gozdu. Posebni primeri mnogonamenskega odpiranja gozdov (zasebni gozdovi, hitrorastoči nasadi, požarno ogroženi biotopi, sanacije po ujmah prizadetih področij). Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) in GPS tehnologij pri polaganju, trasiranju in projektiranju gozdnih cest.

Teorija nezgod pri delu. Analiza delovnih nezgod. Ukrepi za zmanjšanje verjetnosti za nastanek delovnih nezgod. Obremenitve delovnega okolja na človeka v gozdni proizvodnji. Pulz kot merilo težavnosti dela. Ugotavljanje težavnosti dela v realnem času. Obremenitve naravnega okolja zaradi gozdne proizvodnje in mnogonamenske rabe gozda s hrupom.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

sposobnost celovitega pregleda in oblikovanja tehnoloških procesov v gozdarstvu, sposobnost iskanja vrhunskih rešitev na področju gozdne tehnike in gozdnega dela, spodobnost prepoznavanja in reševanja znanstvenih problemov z uporabo najsodobnejših metod

Metode poučevanja in učenja

Študij bo organiziran s predavanji oz. konzultacijami in seminarskim delom.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje obstoječih in razvoj novih oblik in vrste tehnologij. Tehnološke povezave, zveze med trajnostnim gospodarjenjem in tehnologijami v gozdarstvu s posebnim poudarkom vpliva na okolje-

Temeljni viri in literatura

Samset, I.1985. Winch and Cable Systems. Martinus Nijhoff/Dr.Junk Publ., Dordrecht Netherland, p.539

Sundberg U./Silversides C.R. 1988. Operational Efficency in Forestry, Vol. 1 Analysis.- Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Boston, London, 219 s.

Sundberg U./Silversides C.R. 1988. Operational Efficency in Forestry, Vol. 2 Practice.- Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Boston, London, 169 s.

REFA-Fachausschuss Forstwirtschaft. 2004. Organisation in der Forstwirtschaft. Weinheim, Diesbach, 283 str.

-, 2000. Environmental Noise. Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 64 str.

– Revijalni članki s področja, tekoča periodika

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411