Gozdna tehnika in gozdno delo

Opis predmeta

Tehnološka obdobja, značilnosti in produktivnost dela.  Svetovni trendi razvoja tehnik in tehnologij v gozdarstvu.  Izbira tehnoloških modelov in delovne razmere.  Energetska učinkovitost gozdarskih tehnologij in možnosti za presojo emisij toplogrednih plinov.  Vplivi tehnologij na okolje (tla, sestoj, emisije, vodni viri) in okolju prilagojene tehnologije pridobivanja gozdnih proizvodov.  Gozdna in lesna biomasa.  Organizacija logističnih procesov v gozdni proizvodnji.  Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) pri načrtovanju del v gozdni proizvodnji. Posebnosti organizacije in izvedbe gozdarskih del na zasebni posesti in državni posesti.  Človeški viri v gozdni proizvodnji. Povezovanje procesov na področju gozdarstva in primarne predelave lesa.

Gozdno gradbeništvo. Vozno tehnične značilnosti gozdnih cest. Tehnološki modeli spravila lesa in polaganje cestnega omrežja. Optimalna gostota gozdnih cest v večnamenskem gozdu. Posebni primeri mnogonamenskega odpiranja gozdov (zasebni gozdovi, hitrorastoči nasadi, požarno ogroženi biotopi, sanacije po ujmah prizadetih področij). Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) in GPS tehnologij pri polaganju, trasiranju in projektiranju gozdnih cest.

Teorija nezgod pri delu. Analiza delovnih nezgod. Ukrepi za zmanjšanje verjetnosti za nastanek delovnih nezgod. Obremenitve delovnega okolja na človeka v gozdni proizvodnji. Pulz kot merilo težavnosti dela. Ugotavljanje težavnosti dela v realnem času. Obremenitve naravnega okolja zaradi gozdne proizvodnje in mnogonamenske rabe gozda s hrupom.

Cilji in kompetence

sposobnost celovitega pregleda in oblikovanja tehnoloških procesov v gozdarstvu, sposobnost iskanja vrhunskih rešitev na področju gozdne tehnike in gozdnega dela, spodobnost prepoznavanja in reševanja znanstvenih problemov z uporabo najsodobnejših metod

Metode poučevanja in učenja

Študij bo organiziran s predavanji oz. konzultacijami in seminarskim delom.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje obstoječih in razvoj novih oblik in vrste tehnologij. Tehnološke povezave, zveze med trajnostnim gospodarjenjem in tehnologijami v gozdarstvu s posebnim poudarkom vpliva na okolje-

Reference nosilca

Prof. dr. Igor Potočnik

 

PENTEK, Tibor, PIČMAN, Dragutin, NEVEČEREL, Hrvoje, LEPOGLAVEC, Kruno, PAPA, Ivica, POTOČNIK, Igor. Primarno otvaranje šuma različitih reljefnih područja Republike Hrvatske = Primary forest opening of different relief areas in the Republic of Croatia. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2011, vol. 32, iss. 1, str. 401-416, ilustr. [COBISS.SI-ID 3167398], [JCR, SNIP, WoS]

POTOČNIK, Igor, POJE, Anton. Noise pollution in forest environment due to forest operations = Zagađanje šumskog okoliša bukom pri izvođenju šumskih radova. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2010, vol. 31, no. 2, str. 137-148, ilustr. [COBISS.SI-ID 3103142], [JCR, SNIP, WoS]

PENTEK, Tibor, NEVEČEREL, Hrvoje, DASOVIĆ, Katarina, PORŠINSKY, Tomislav, ŠUŠNJAR, Marijan, POTOČNIK, Igor. Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podlaga za odabir duljina uža vitla = Analysis of secondary relative openness in hilly areas as a basis for selection of winch rope length. Šumarski list, ISSN 0373-1332, 2010, letn. 134, št. 5/6, str. 241-248, ilustr. [COBISS.SI-ID 2975398], [JCR, SNIP, WoS]

POTOČNIK, Igor, PENTEK, Tibor, POJE, Anton. Severity analysis of accidents in forets operations = Analiza težine nesreća pri šumskim radovima. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2009, vol. 30, no. 2, str. 171-184, ilustr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=73858. [COBISS.SI-ID 2524326], [JCR, SNIP, WoS]

POTOČNIK, Igor, PENTEK, Tibor, PIČMAN, Dragutin, PAPA, Ivica, POJE, Anton. Filling in the clearance of a forest road cross-section in beech forest. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2008, vol. 29, no. 1, str. 53-62, ilustr. http://hrcak.srce.hr/25729. [COBISS.SI-ID516531481], [JCR, SNIP, WoS]

PENTEK, Tibor, NEVEČEREL, Hrvoje, PORŠINSKY, Tomislav, PIČMAN, Dragutin, LEPOGLAVEC, Kruno, POTOČNIK, Igor. Methodology for development of secondary forest traffic infrastrucure cadastre. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2008, vol. 29, iss. 1, str. 75-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 2265510], [JCR, SNIP, WoS]

Prof. dr. Janez Krč

  1. . Bogataj, N., Krč, J. 2014. Forest commons revival in Slovenia. Society and Natural resources (in press) (lahko preskrbim potrdilo.)

 

2. KRČ, Janez, BEGUŠ, Jurij. Planning forest opening with forest roads. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2013, vol. 34, no. 2, str. 217-228, ilustr. http://www.crojfe.com/r/i/krc_217-228.pdf. [COBISS.SI-ID 3754150], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 33.51, št. avtorjev: 2

3. PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela, GROŠELJ, Petra, ZADNIK STIRN, Lidija, KRČ, Janez. The present state and prospects of slovenian private forest owners' cooperation within machinery rings = Sadašnje stanje i perspektive suradnje privatnih šumovlasnika Slovenije u udruženjima za uporebu šumske mehanizacije. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2012, vol. 33, iss. 1, str. 105-114, ilustr. http://hrcak.srce.hr/file/128037. [COBISS.SI-ID 3414950], [JCR, SNIP, WoS do 8. 1. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 16.75, št. avtorjev: 4

4. PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela, ZADNIK STIRN, Lidija, KRČ, Janez. Influence of ownership and property structure on willingness of private forest owners to cooperate = Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje.Šumarski list, ISSN 0373-1332, 2010, vol. 134, br. 3/4, str. 139-149, ilustr. [COBISS.SI-ID 2938790], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 2. 8. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 15.11, št. avtorjev: 3

5. JURC, Maja, BOJOVIĆ, Srdjan, KOMJANC, Boštjan, KRČ, Janez. Xylophagous entomofauna in branches of oaks (Quercus spp.) and its significance for oak health in the Karst region of Slovenia. Biologia, ISSN 0006-3088, 2009, vol. 64, no. 1, str. 130-138, ilustr. http://dx.doi.org/10.2478/s11756-009-0024-8, doi: 10.2478/s11756-009-0024-8. [COBISS.SI-ID 2331046], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, normirano št. čistih citatov (NC): 2,Scopus do 6. 8. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 14.8, št. avtorjev: 4

6. MIHELIČ, Matevž, KRČ, Janez. Analysis of inclusion of wood forwarding into a skidding model = Analiza uključivanja izvoženja drva forvarderom i traktorskom ekipažom u model privlačenja drva. Croatian journal of forest engineering, ISSN 1845-5719, 2009, vol. 30, iss. 2, str. 113-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 2524070], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 30. 10. 2012: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

Temeljni viri in literatura

Samset, I.1985. Winch and Cable Systems. Martinus Nijhoff/Dr.Junk Publ., Dordrecht Netherland, p.539

Sundberg U./Silversides C.R. 1988. Operational Efficency in Forestry, Vol. 1 Analysis.- Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Boston, London, 219 s.

Sundberg U./Silversides C.R. 1988. Operational Efficency in Forestry, Vol. 2 Practice.- Kluwer Academic Publ., Dordrecht, Boston, London, 169 s.

REFA-Fachausschuss Forstwirtschaft. 2004. Organisation in der Forstwirtschaft. Weinheim, Diesbach, 283 str.

-, 2000. Environmental Noise. Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 64 str.

– Revijalni članki s področja, tekoča periodika

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411