Hortikultura

Opis predmeta

Predstavljena bo hortikultura kot najbolj rastoča kmetijska panoga – strategija razvoja v 21. stoletju v Evropi in izven Evrope z vidika kakovosti obstoječih in novih hortikulturnih proizvodov ter ustvarjenja prijetnejših bivalnih pogojev. Podan bo pomen juvenilnosti za uspešno razmnoževanje hortikulturnih rastlin. Pri vrtnarstvu bo predstavljen pomen in tehnologija pridelave funkcionalne zelenjave. Terroir vinske trte predstavlja kompleksen pristop k pridelavi kakovostnega grozdja in vrhunskega vina. Poznavanje in razumevanje arhitekture drevesa predstavlja naravni razvoj in je osnova za uvedbo novih rešitev pri gojitvenih oblikah, kar posledično pomeni večji izkoristek naravnih danosti in ostalih materialov, ki jih vložimo v pridelavo. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri pridelavi hortikulturnih rastlin je vedno bolj nadzorovana in tudi limitirana. Posebej bo predstavljena problematika ostankov FFS v hortikulturnih proizvodih ter nova tehnologija pridelava hortikulturnih rastlin po principu "Zero residual level" pri sadnih vrstah, zelenjavi in vinski trti.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Temeljni cilji predmeta Hortikultura je povezava različnih disciplin z namenom izdelav optimalnih tehnologij pridelave hortikulturnih rastlin za potrebe visokokakovostne varne hrane in ohranjanje človekovega bivalnega okolja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava ciljnih seminarskih nalog, ki so vezane na rešitev določenih problemov in hkrati predstavljajo sintezo znanja in informacij.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Sposobnost analize hortikulturnih problemov, sinteze znanja in informacij ter predvidevanje potencialnih rešitev, njihove izvedbe ter posledic.

Temeljni viri in literatura

Harvesting the sun. A profile of world horticulture. Scripta horticulturae no. 14. International society for horticultural science, 72 str.

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva …

 

Articles from scientific journals, current magazines, other readings …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411