Hortikultura

Opis predmeta

Predstavljena bo hortikultura kot najbolj rastoča kmetijska panoga – strategija razvoja v 21. stoletju v Evropi in izven Evrope z vidika kakovosti obstoječih in novih hortikulturnih proizvodov ter ustvarjenja prijetnejših bivalnih pogojev. Podan bo pomen juvenilnosti za uspešno razmnoževanje hortikulturnih rastlin. Pri vrtnarstvu bo predstavljen pomen in tehnologija pridelave funkcionalne zelenjave. Terroir vinske trte predstavlja kompleksen pristop k pridelavi kakovostnega grozdja in vrhunskega vina. Poznavanje in razumevanje arhitekture drevesa predstavlja naravni razvoj in je osnova za uvedbo novih rešitev pri gojitvenih oblikah, kar posledično pomeni večji izkoristek naravnih danosti in ostalih materialov, ki jih vložimo v pridelavo. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri pridelavi hortikulturnih rastlin je vedno bolj nadzorovana in tudi limitirana. Posebej bo predstavljena problematika ostankov FFS v hortikulturnih proizvodih ter nova tehnologija pridelava hortikulturnih rastlin po principu "Zero residual level" pri sadnih vrstah, zelenjavi in vinski trti.

Cilji in kompetence

Temeljni cilji predmeta Hortikultura je povezava različnih disciplin z namenom izdelav optimalnih tehnologij pridelave hortikulturnih rastlin za potrebe visokokakovostne varne hrane in ohranjanje človekovega bivalnega okolja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava ciljnih seminarskih nalog, ki so vezane na rešitev določenih problemov in hkrati predstavljajo sintezo znanja in informacij.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Sposobnost analize hortikulturnih problemov, sinteze znanja in informacij ter predvidevanje potencialnih rešitev, njihove izvedbe ter posledic.

Reference nosilca

Prof. dr. Franci Štampar

JAKOPIČ, Jerneja, SLATNAR, Ana, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina. Effect of different production systems on chemical profiles of dwarf French bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Top Crop) pods. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, no. 10, str. 2392-2399. http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/jf304026u, doi: 10.1021/jf304026u. [COBISS.SI-ID 7458169], [JCR, SNIP, WoS do 8. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 1. 4. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 24.29, št. avtorjev: 7

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, SLATNAR, Ana, WEBER, Nika, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci, MUNDA, Alenka, KORON, Darinka. Alteration of the content of primary and secondary metabolites in strawberry fruit by Colletotrichum nymphaeae infection. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, iss. 25, str. 5987-5995, doi: 10.1021/jf402105g. [COBISS.SI-ID 4220008], [JCR, SNIP, WoS do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 8. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 21.25, št. avtorjev: 8

USENIK, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, KASTELEC, Damijana. Phytochemicals in fruits of two Prunus domestica L. plum cultivars during ripening. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2013, vol. 93, no. 3, str. 681-692, doi: 10.1002/jsfa.5783. [COBISS.SI-ID 7201401], [JCR, SNIP, WoS do 24. 7. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, normirano št. čistih citatov (NC): 4] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 40.6, št. avtorjev: 3

SCHMITZER, Valentina, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci. Prohexadione-Ca application modifies flavonoid composition and color characteristics of rose (Rosa hybrida L.) flowers. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2012, vol. 146, str. 14-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2012.07.035. [COBISS.SI-ID 7220089], [JCR, SNIP,WoS do 6. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 25. 9. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral SICB
točke: 33.33, št. avtorjev: 3

SLATNAR, Ana, KLANČAR, Urška, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Effect of drying of figs (Ficus carica L.) on the content of sugars, organic acids and phenolic compounds. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2011, vol. 59, no. 21, str. 11696-11702. http://dx.doi.org/10.1021/jf202707y, doi: 10.1021/jf202707y. [COBISS.SI-ID 6834297], [JCR, SNIP, WoS do 11. 2. 2014: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.25, normirano št. čistih citatov (NC): 12, Scopus do 1. 1. 2014: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25, normirano št. čistih citatov (NC): 17] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 40.93, št. avtorjev: 4

SOLAR, Anita, ŠTAMPAR, Franci. Characterisation of selected hazelnut cultivars: phenology, growing and yielding capacity, market quality and nutraceutical value. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2011, vol. 91, issue 7, str. 1205-1212. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.4300, doi: 10.1002/jsfa.4300. [COBISS.SI-ID6587513], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2013: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, normirano št. čistih citatov (NC): 6, Scopus do 4. 12. 2013: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, normirano št. čistih citatov (NC): 8] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 57.8, št. avtorjev: 2

JAKOPIČ, Jerneja, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Influence of hail net and reflective foil on cyanidin glycosides and quercetin glycosides in 'Fuji' apple skin. HortScience, ISSN 0018-5345. [Tiskana izd.], 2010, vol. 45, no. 10, str. 1447-1452. [COBISS.SI-ID 6416249], [JCR, SNIP, WoS do 3. 10. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 3. 10. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 30.97, št. avtorjev: 3

USENIK, Valentina, FAJT, Nikita, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. Sweet cherry pomological and biochemical characteristics influenced by rootstock. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2010, vol. 58, no. 8, str. 4928-4933. http://dx.doi.org/10.1021/jf903755b, doi:10.1021/jf903755b. [COBISS.SI-ID 6252665], [JCR, SNIP, WoS do 13. 8. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, normirano št. čistih citatov (NC): 6, Scopus do 18. 2. 2014: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.17, normirano št. čistih citatov (NC): 19] kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 27.79, št. avtorjev: 6

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert. The influence of organic/integrated production on the content of phenolic compounds in apple leaves and fruits in four different varieties over a 2-year period. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2010, vol. 90, issue 14, str. 2366-2378.http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.4093, doi: 10.1002/jsfa.4093. [COBISS.SI-ID 6373497], [JCR, SNIP, WoS do 28. 1. 2014: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.75, normirano št. čistih citatov (NC): 10, Scopus do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, normirano št. čistih citatov (NC): 14] kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 28.59, št. avtorjev: 4

USENIK, Valentina, ORAŽEM, Primož, ŠTAMPAR, Franci. Low leaf to fruit ratio delays fruit maturity of 'Lapins' sweet cherry on Gisela 5. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2010, vol. 126, no. 1, str. 33-36. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2010.06.008. [COBISS.SI-ID 6348153], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 10. 9. 2013: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, normirano št. čistih citatov (NC): 4] kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB točke: 33.33, št. avtorjev: 3

 

Prof. dr. Mario Lešnik

ROZMAN, Črtomir, UNUK, Tatjana, PAŽEK, Karmen, LEŠNIK, Mario, PRIŠENK, Jernej, VOGRIN, Andrej, TOJNKO, Stanislav. Multi criteria assessment of zero residue apple production. Der Erwerbs-Obstbau, ISSN 0014-0309. [Print ed.], 2013, vol. 55, =Iss. 2, str. 51-62, doi: 10.1007/s10341-013-0186-y. [COBISS.SI-ID 3508012], [JCR, SNIP, WoSdo 16. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 7.39, št. avtorjev: 7

SADAR, Nadja, TOJNKO, Stanislav, KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, LERŠ, Matjaž, VOGRIN, Andrej, LEŠNIK, Mario, UNUK, Tatjana. Effects of fertigation on pigment pattern and fruit quality of cv. 'Gala' apples. Der Erwerbs-Obstbau, ISSN 0014-0309. [Print ed.], 2013, vol. 55, iss. 1, str. 11-18, doi: 10.1007/s10341-013-0179-x. [COBISS.SI-ID3462956], [JCR, SNIP, WoS do 15. 4. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 18. 3. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 7.39, št. avtorjev: 7

KURNIK, Vili, GABERŠEK, Vesna, UNUK, Tatjana, TOJNKO, Stanislav, VOGRIN, Andrej, VAJS, Stanislav, LEŠNIK, Mario. Influence of alternative copper fungicide formulations on copper content in apple fruits. Der Erwerbs-Obstbau, ISSN 0014-0309. [Print ed.], 2012, letn. 54, št. 4, str. 161-170. [COBISS.SI-ID 3451180], [JCR, SNIP, WoS do 5. 2. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 11. 12. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 7.39, št. avtorjev: 7

STAJNKO, Denis, BERK, Peter, LEŠNIK, Mario, JEJČIČ, Viktor, LAKOTA, Miran, ŠTRANCAR, Andrej, HOČEVAR, Marko, RAKUN, Jurij. Programmable ultrasonic sensing system for targeted spraying in orchards. Sensors, ISSN 1424-8220, 2012, letn. 12, št. 11, str. 15500-15519. [COBISS.SI-ID 3424812], [JCR, SNIP, WoS do 5. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 13.24, št. avtorjev: 8

JEJČIČ, Viktor, GODEŠA, Tone, HOČEVAR, Marko, ŠIROK, Brane, MALNERŠIČ, Aleš, ŠTRANCAR, Andrej, LEŠNIK, Mario, STAJNKO, Denis. Design and testing of an ultrasound system for targeted spraying in orchards. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, jul.-avg. 2011, vol. 57, no. 7/8, str. 587-598, ilustr., doi: 10.5545/sv-jme.2011.015. [COBISS.SI-ID 3184172], [JCR, SNIP, WoS do 24. 4. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 7.4, št. avtorjev: 8

HOČEVAR, Marko, ŠIROK, Brane, JEJČIČ, Viktor, GODEŠA, Tone, LEŠNIK, Mario, STAJNKO, Denis. Design and testing of an automated system for targeted spraying in orchards = Konzepzion und Erprobung eines automatisierten Systems für die gezielte Applikation von Pflanzenschutzmitteln in Obstanlagen. Journal of plant diseases and protection, ISSN 1861-3829. [Print ed.], 2010, band 117, ausg. 2, str. 70-79. [COBISS.SI-ID 3254888], [JCR, SNIP, WoS do 30. 5. 2010: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, normirano št. čistih citatov (NC): 4]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus; tipologijo je verificiral OSICB
točke: 12.4, št. avtorjev: 6

Temeljni viri in literatura

Harvesting the sun. A profile of world horticulture. Scripta horticulturae no. 14. International society for horticultural science, 72 str.

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva …

 

Articles from scientific journals, current magazines, other readings …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411