Imunološki poskusi in tehnike

Opis predmeta

Načrtovanje imunoloških poskusov. Pregled imunoloških metod in tehnik ter izbor tistih, s katerimi se bo kandidat srečeval pri izvedbi doktorskega dela. Pri izvedbi laboratorijskega dela kandidat lahko uporabi svoj material in izvede del doktorske naloge. Možnosti:Pridobivanje poliklonalnih-monoklonalnih-rekombinantnih protiteles. Fagna knjižnica. Konjugiranje protiteles in uporaba za detekcijo/izolacijo/aplikacijo. Izolacija in detekcija antigenov: DIBA, Westrn-blott, ELISA, imunoprecipitacija. Spremljanje imunskega odziva na nivoju molekul (protiteles, citokinov) in izražanja genov. Kompleksni poskusi z uporabo cDNA mikromrež in fenotipskih mikromrež. Celični modeli za proučevanje učinkov antigenov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Na konkretnem primeru si kandidat sestavi protokol za eksperiment in pridobi kompetence načrtovanja, izvedbe, vrednotenja in prikazovanja rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Praktično delo v laboratoriju, vodeno s strani mentorice (nosilka predmeta) in konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje kompleksnosti imunoloških študij. Sposobnost načrtovanja imunoloških poskusov. Konkretna izkušnja dela v imunološkem laboratoriju. Rezultat, ki je del doktorske naloge.

Temeljni viri in literatura

Tekoča znanstvena periodika

Scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411