Individualno raziskovalno delo - 4. letnik

Opis predmeta

  • Sestava biofilmov (biološka, kemijska).
  • Struktura, dinamika in razvoj biofilmov.
  • Vpliv okoljskih dejavnikov na razvoj biofilmov.
  • Transport in medcelične komunikacije v biofilmih.
  • Koristni in škodljivi biofilmi ter njihova perzistentnost v agroživilstvu.
  • Mehanska, kemijska in fizikalna kontrola rasti v biofilmih.
  • Napredne tehnike za določanje sestave, strukture in dinamike biofilmov (npr. konfokalna laserska vrstična mikroskopija, optična pinceta, interfazna reologija, mikrofluidika).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študent uporablja različne eksperimentalne pristope za gojenje in karakterizacijo rasti biofilmov. Uporablja različne mehanske in fizikalno-kemijske pristope za kontrolo rasti mikroorganizmov v biofilmih, spozna in razume vpliv biotskih/abiotskih dejavnikov okolja na razvoj biofilmov. Nauči se uporabe naprednih tehnik za določanje sestave, strukture in dinamike biofilmov.

Metode poučevanja in učenja

Študent v dogovoru z nosilcem in izvajalci določi raziskovalni projekt in opravi praktično delo v laboratoriju, ki je vezano na rast in karakterizacijo biofilmov. V okviru predmeta je možna uporaba raziskovalnih orodij, ki smo jih razvili v laboratorijih, za potrebe raziskovalnega dela doktorskega študenta. V seminarskem delu študent pripravi poročilo o svojem raziskovalnem projektu.

Predvideni študijski rezultati

Študent skozi individualno raziskovalno delo v laboratoriju spozna glavne biološke in kemijske komponente biofilmov. Razume njihovo strukturno in dinamično obnašanje. Razume dinamiko nastanka in propada biofilma. Pozna spremembe v celični fiziologiji, ki omogočajo nastanek biofilma. Razume transportne pojave v biofilmu, vpliv signaliziranja  in pozna glavne tehnike za proučevanje biofilmov. Pozna škodljive in koristne vplive biofilmov ter načine za preprečitev oziroma uporabo biofilmov.

Temeljni viri in literatura

  • Microbial Biofilms, Second Edition; (ur.). Mahmoud Ghannoum, Matthew Parsek, Marvin Whiteley, Pranab K. Mukherjee, American Society for Microbiology, 2015
  • Hans-Curt Flemming, Jost Wingender, Ulrich Szewzyk, Peter Steinberg, Scott A. Rice & Staffan Kjelleberg, Nature Reviews Microbiology, 2016, 14, 563–575.
  •  revijalni članki s področja

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411