Inoviranje proizvodov

Opis predmeta

Tehnični sistem za zadostitev določenega procesa. Inovacije in inoviranje. Struktura izdelka. Nivoji konstruiranja. Povezava trga, uporabnika z proizvajalcem. Pregled procesa in podprocesov. Funkcijska struktura izdelka. Inovacija procesa in proces vstopa v proizvodni sistem. Inovacija izdelka in vstop s spremembo v proizvodni sistem. Značilni tipi proizvodnje in kako vstopamo s spremembo v posamezen tip proizvodnje. Ocena inovacije: ekonomska, zakonodajna, tehnična, trajnostni razvoj in marketinška. Predstavitev inovacije: v proizvodnem sistemu, uporabnikom in celotnemu okolju. Modeli predstavitve.

Seminarske naloge: Pregled obstoječih izdelkov. Kritična analiza s strani snovalca izdelka in/ali uporabnika. Postavitev funkcijske strukture izdelka in nastavitev poteka uvajanje spremembe.

Zasnova novega procesa, po principu »nora ideja«. Analiza procesnih stanj. Postavitev funkcijske strukture izdelka. Koncipiranje izdelka in izdelava ocene.

Pregled obstoječega izdelka. Izdelava ocene izdelka: ekonomska, zakonodajna, tehnična, trajnostni razvoj in marketinška. Opredelitev potrebnih aktivnosti. Postavitev modela uvajanja inovacije v neposredno proizvodno okolje.

Laboratorijske vaje: uporaba računalniških orodij v procesu iskanja priložnosti za nov izdelek.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je osvojiti ključna znanja iz področja razvoja inovativnih izdelkov (t.j. tehničnih sistemov). Poudarek je na sistematičnem pristopu, ki je opredmeten v metodi iskanja priložnosti za nove izdelke ter izvedbi metode v mešanih industrijsko-akademskih timih.

Metode poučevanja in učenja

V primeru manjšega števila študentov pod 5 bo študij izveden po predloženi literaturi in s konzultacijami.

Običajno pa s predavanji, vajami in laboratorijskimi vajami za pripravo seminarskih nalog

Predvideni študijski rezultati

Slušatelj je po zaključku predmeta usposobljen za samostojno in multidisciplinarno timsko delo na področju iskanja priložnosti za inovativne izdelke, pri čemer upošteva konkretno podjetje, socialne, ekonomske, tehnološke in zakonodajne dejavnike. Usposobljen je za uporabo programskih orodij, ki podpirajo razvoj inovativnih izdelkov.

Temeljni viri in literatura

  • Leifer, R. Radical innovation : how mature companies can outsmart upstarts, Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2000
  • Christensen, C. M. The innovator's dilemma: the revolutionary book that will change the way you do business, 1st HarperBusiness Essentials ed. New York : HarperBusiness Essentials, 2003
  • Christensen, C. M., Raynor, M. E. The innovator's solution : creating and sustaining successful growth: Boston (Mass.) : Harvard Business School Press, 2003
  • Hubka, V., Eder, W.E., 1988. Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
  • Ulrich, K.T., Eppinger, S.D. (2011). Product Design and Development, Fifth Edition. Boston: McGrawHill.
  • Pretnar, B. Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju : pravne osnove, ekonomska analiza in podjetniški cilji, Ljubljana: GV založba, 2002

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411