Inoviranje proizvodov

Opis predmeta

Tehnični sistem za zadostitev določenega procesa. Inovacije in inoviranje. Struktura izdelka. Nivoji konstruiranja. Povezava trga, uporabnika z proizvajalcem. Pregled procesa in podprocesov. Funkcijska struktura izdelka. Inovacija procesa in proces vstopa v proizvodni sistem. Inovacija izdelka in vstop s spremembo v proizvodni sistem. Značilni tipi proizvodnje in kako vstopamo s spremembo v posamezen tip proizvodnje. Ocena inovacije: ekonomska, zakonodajna, tehnična, trajnostni razvoj in marketinška. Predstavitev inovacije: v proizvodnem sistemu, uporabnikom in celotnemu okolju. Modeli predstavitve.

Seminarske naloge: Pregled obstoječih izdelkov. Kritična analiza s strani snovalca izdelka in/ali uporabnika. Postavitev funkcijske strukture izdelka in nastavitev poteka uvajanje spremembe.

Zasnova novega procesa, po principu »nora ideja«. Analiza procesnih stanj. Postavitev funkcijske strukture izdelka. Koncipiranje izdelka in izdelava ocene.

Pregled obstoječega izdelka. Izdelava ocene izdelka: ekonomska, zakonodajna, tehnična, trajnostni razvoj in marketinška. Opredelitev potrebnih aktivnosti. Postavitev modela uvajanja inovacije v neposredno proizvodno okolje.

Laboratorijske vaje: uporaba računalniških orodij v procesu iskanja priložnosti za nov izdelek.

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je osvojiti ključna znanja iz področja razvoja inovativnih izdelkov (t.j. tehničnih sistemov). Poudarek je na sistematičnem pristopu, ki je opredmeten v metodi iskanja priložnosti za nove izdelke ter izvedbi metode v mešanih industrijsko-akademskih timih.

Metode poučevanja in učenja

V primeru manjšega števila študentov pod 5 bo študij izveden po predloženi literaturi in s konzultacijami.

Običajno pa s predavanji, vajami in laboratorijskimi vajami za pripravo seminarskih nalog

Predvideni študijski rezultati

Slušatelj je po zaključku predmeta usposobljen za samostojno in multidisciplinarno timsko delo na področju iskanja priložnosti za inovativne izdelke, pri čemer upošteva konkretno podjetje, socialne, ekonomske, tehnološke in zakonodajne dejavnike. Usposobljen je za uporabo programskih orodij, ki podpirajo razvoj inovativnih izdelkov.

Reference nosilca

Nikola Vukašinović

1. URBAS, Uroš, ZORKO, Damijan, ČERNE, Borut, TAVČAR, Jože, VUKAŠINOVIĆ, Nikola. A method for enhanced polymer spur gear inspection based on 3D optical metrology. Measurement : journal of the International Measurement Confederation, ISSN 0263-2241. [Print ed.], Feb. 2021, vol. 169, str. 1-14, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224120311052, doi: 10.1016/j.measurement.2020.108584. [COBISS.SI-ID 32573699], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

2. VUKAŠINOVIĆ, Nikola, PAVKOVIĆ, Neven. Use of virtual mobility to facilitate modern project-based NPD education. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2017, vol. 33, no. 6(B), str. 2008-2019, ilustr. [COBISS.SI-ID 15770139], kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

3. ŽAVBI, Roman, VUKAŠINOVIĆ, Nikola. A concept of academia-industry collaboration to facilitate the building of technical and professional competencies in new product development. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2014, vol. 30, no. 6, str. 1562-1578, ilustr. [COBISS.SI-ID 13757979], kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

4. FAIN, Nuša, KLINE, Miro, VUKAŠINOVIĆ, Nikola, DUHOVNIK, Jože. The impact of management on creativity and knowledge transfer in an academic virtual enterprise. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, ISSN 1330-3651, 2010, vol. 17, no. 3, str. 347-351, ilustr. [COBISS.SI-ID 11613467], kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD

5. VUKAŠINOVIĆ, Nikola, BRAČUN, Drago, MOŽINA, Janez, DUHOVNIK, Jože. A new method for defining the measurement-uncertainty model of CNC laser-triangulation scanner. International journal of advanced manufacturing technology, ISSN 0268-3768, 2012, no. 9/12, str. 1097-1104, doi: 10.1007/s00170-011-3467-3. [COBISS.SI-ID 11915803], kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

6. VUKAŠINOVIĆ, Nikola, MOŽINA, Janez, DUHOVNIK, Jože. Correlation between incident angle, measurement distance, object colour and the number of acquired points at CNC laser scanning. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, jan. 2012, vol. 58, no. 1, str. 23-28, SI 6, ilustr. http://en.sv-jme.eu/data/upload/2012/01/04_2011_053_Vukasinovic_02.pdf, doi: 10.5545/sv-jme.2011.053. [COBISS.SI-ID 12192539], kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

7. KOROŠEC, Marjan, DUHOVNIK, Jože, VUKAŠINOVIĆ, Nikola. Identification and optimization of key process parameters in noncontact laser scanning for reverse engineering. Computer Aided Design, ISSN 0010-4485. [Print ed.], Aug. 2010, vol. 42, iss. 8, str. 744-748, doi: 10.1016/j.cad.2010.02.003. [COBISS.SI-ID 11479067], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

Temeljni viri in literatura

  • Leifer, R. Radical innovation : how mature companies can outsmart upstarts, Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 2000
  • Christensen, C. M. The innovator's dilemma: the revolutionary book that will change the way you do business, 1st HarperBusiness Essentials ed. New York : HarperBusiness Essentials, 2003
  • Christensen, C. M., Raynor, M. E. The innovator's solution : creating and sustaining successful growth: Boston (Mass.) : Harvard Business School Press, 2003
  • Hubka, V., Eder, W.E., 1988. Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
  • Ulrich, K.T., Eppinger, S.D. (2011). Product Design and Development, Fifth Edition. Boston: McGrawHill.
  • Pretnar, B. Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju : pravne osnove, ekonomska analiza in podjetniški cilji, Ljubljana: GV založba, 2002

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411