Interkacije med genotipi in okoljem pri kmetijskih rastlinah

Opis predmeta

Elastičnost genetsko pogojenih odzivov rastlin na agrotehnične ukrepe in na druge vplive okolja. Vloga generativnega oziroma vegetativnega razmnoževanja rastlin pri evolucijskih prilagoditvah. Genetski polimorfizem in vpliv genetske strukture sort na biotsko raznovrstnost. Abiotski vplivi, ki so povzročili evolucijske adaptacije rastlin in vplivi naravnih in induciranih sevanj.

Razlike v adaptaciji pri različnih rastlinskih vrstah, ki so povezane s kmetijsko prakso.

Obramba in prilagajanje rastlin na abiotske dejavnike, ki pogojujejo sintezo flavonoidov, taninov in drugih snovi, ki ščitijo rastline in njihov pomen v prehrani.

Raziskovanje reakcij rastlin na različne tehnologije pridelave kot osnova zagotavljanja kakovosti pridelkov. Alokacija asimilatov kot sestavni del poteka uravnavanja rasti in razvoja kmetijskih rastlin. Pomen interakcije genotip×patogen v koevoluciji in adaptaciji gojenih in drugih rastlin. Evolucijska adaptacija na opraševalce.

Vloga koevolucije in interakcije pri žlahtnjenju novih sort. Genetska struktura posameznih tipov sort, njihova stabilnost in vzdrževanje genetske identičnosti, principi in metode molekulskih markerjev kot pomoč pri ciljnem žlahtnjenju novih sort za specifične namene.

Cilji in kompetence

Seznaniti študente z interakcijami med genetskimi in ekološkimi dejavniki pri vzgoji novih genotipov s specifičnimi lastnostmi in za specifične rastne razmere (sušni/temperaturni stresi, …). Naučiti študente prepoznavati in razčlenjevati vplive na rast in razvoj kmetijskih rastlin ter različnih tipov sort. Seznaniti študente z najnovejšo literaturo na tem področju. Posredovati študentom aktualno znanje na področju koevolucije in evolucijskih adaptacij rastlin.

Metode poučevanja in učenja

Študij pri tem predmetu bo organiziran s predavanji, konzultacijami in seminarskim delom.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Usposobiti študente za prepoznavanje in razčlenjevanje genetskih in ekoloških vplivov na rast in razvoj genotipov ter za samostojno vzgojo novih sort kmetijskih rastlin s specifičnimi lastnostmi v povezavi z molekuskimi analizami.

Reference nosilca

ZLATA LUTHAR

 

JAKŠE, Jernej, ČERENAK, Andreja, RADIŠEK, Sebastjan, SATOVIĆ, Zlatko, LUTHAR, Zlata, JAVORNIK, Branka. Identification of quantitative trait loci for resistance to Verticillium wilt and yield parameters in hop (Humulus lupulus L.). Theoretical and Applied Genetics, ISSN 0040-5752. [Print ed.], 2013, vol. 126, no. 6, str. 1431-1443, [COBISS.SI-ID 7466361], [JCR, SNIP, WoS].

 

JAKŠE, Jernej, ŠTAJNER, Nataša, LUTHAR, Zlata, JELTSCH, Jean-Marc, JAVORNIK, Branka. Development of transcript-associated microsatellite markers for diversity and linkage mapping studies in hop (Humulus lupulus L.). Molecular breeding, ISSN 1380-3743. [Tiskana izd.], 2011, vol. 28, no. 2, str. 227-239, [COBISS.SI-ID 6353273], [JCR, SNIP, WoS].

 

ČERENAK, Andreja, ŠATOVIĆ, Zlatko, JAKŠE, Jernej, LUTHAR, Zlata, CAROVIĆ-STANKO, Klaudija, JAVORNIK, Branka. Identification of QTLs for alpha acid content and yield in hop (Humulus lupulus L.). Euphytica, ISSN 0014-2336. [Print ed.], 2009, vol. 170, no. 1-2, str. 141-154. http://dx.doi.org/10.1007/s10681-009-9920-9, doi: 10.1007/s10681-009-9920-9. [COBISS.SI-ID 5954681], [JCR, SNIP, WoS do 11. 2. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 11. 3. 2014: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 3, normirano št. čistih citatov (NC): 3]

 

JAKŠE, Jernej, LUTHAR, Zlata, JAVORNIK, Branka. New polymorphic dinucleotide and trinucleotide microsatellite loci for hop Humulus lupulus L. Molecular ecology resources, ISSN 1755-098X, 2008, vol. 8, no. 4, str. 769-772, doi: 10.1111/j.1755-0998.2007.02053.x. [COBISS.SI-ID 5449081], [JCR, SNIP, WoS do 17. 11. 2013: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 16. 12. 2013: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 2]

 

 

Temeljni viri in literatura

Graham L.; Wilcox L.; Graham J. 2001. Plant Biology, Edition: 2nd, ISBN10: 0131469061, ISBN13: 9780131469068, 2006, Publisher: Benjamin Cummings, str. 14-140, 200-298, 420-490, 532-589.

 

Gilbert S. F. 2006. Developmental Biology, ISBN10: 087893250X, ISBN13: 9780878932504, Publisher: Sinauer Associates Inc. , str.  499-545.

 

Acquaah G. 2007. Principles of plant genetics and breeding. Blackwell Publ., 567 s., ISBN 9781405134477.

 

Reynolds M. P. 2010. Climate Change and Crop Production. Volume 1:CABI Publishing, Wallingford in Cambridge (Ma), 292 s. ISBN 978-1-84593-633-4.

 

Singh P.K., Dasgupta S.K., Triphati S.K. 2005. Hybrid vegetable development.. Hawarth Press, ISBN 10: 1560221186 / 1-56022-118-6, ISBN 13: 9781560221180 441 s.

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Magazine articles from the field, current periodicals, other teaching materials

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411