Internetno raziskovanje

Opis predmeta

Internetno raziskovanje:

 • Koncepti internetnega raziskovanja.
 • Reaktivne in nereaktivne metode zbiranja podatkov.
 • Etični vidiki internetnega raziskovanja.

Spletne ankete:

 • Tipologija spletnih anket.
 • Programska orodja za spletno anketiranje.
 • Verjetnostni in neverjetnostni vzorci v spletnih anketah.
 • Statistično sklepanje na osnovi neverjetnostnih vzorcev.
 • Napake pri spletnih anketah (vzorčni okvir, merjenje, neodgovori,…).
 • Oblikovanja spletnega vprašalnika za različne naprave.
 • Kombiniranje načinov anketiranja (mixed  modes).
 • Spletne ankete in veliki podatki.

Izbrane teme internetnega raziskovanja:

 • Tehnična merjenja (zapisi logov, paradata, aplikacije za spremljanje gibanja, lokacije, podatki iz družbenih omrežij …) in veliki podatki.
 • Osnove on-line kvalitativnih metod.
 • Kombinacija spletnih kvalitativnih in kvantitativnih metod (mixed methods).
 • Interakcija človek-računalnik in spletno zbiranje podatkov.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študente seznaniti s sodobnimi trendi v družboslovni statistiki, ki internet vključujejo kot eno glavnih orodij za zbiranje, analizo ter diseminacijo podatkov. Študenti bodo ob koncu predmeta seznanjeni s spektrom obstoječih metod in imeli kompetentna znanja za izvedbo raziskav preko interneta, predvsem pa bodo uvedeni v aktualna odprta raziskovalna vprašanja na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Projektna naloga, ki predstavlja pregled literature ter samostojno zbiranje podatkov in predstavlja empirične smernice za doktorsko delo študenta.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje strukture, organizacije in vrste podatkov na svetovnem spletu,
 • poznavanje načinov zbiranja podatkov s pomočjo interneta,
 • poznavanje programskih orodij za zbiranje podatkov,
 • uporaba osvojenih metod za zbiranje primarnih in sekundarnih podatkov s pomočjo novih tehnologij za potrebe konkretnih (družboslovnih) raziskovalnih projektov,
 • razumevanje prednosti in slabosti uporabe novih tehnologij pri družboslovnem raziskovanju v praksi.

Reference nosilca

Katja Lozar Manfreda:

1. DAIKELER, Jessica, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Web versus other survey modes : an updated and extended meta-analysis comparing response rates. Journal of survey statistics and methodology. Jun. 2020, vol. 8, no. 3, str. 513-539. DOI: 10.1093/jssam/smz008. [COBISS.SI-ID 36236125].

2. KERAMITSOGLOU, Kiriaki M., LOZAR MANFREDA, Katja, ANASTASIOU, Charalampia, SKJAK, Knut Kalgraff, TSAGARAKIS, Konstantinos P. Mode comparison study on willingness to buy and willingness to pay for organic foods : paper-and-pencil versus computerized questionnaire. Electronic commerce research. [Print ed.]. Sep. 2018, no. 3, vol. 18, str. 587-603. DOI: 10.1007/s10660-017-9274-7. [COBISS.SI-ID 35269469].

3. MATJAŠIČ, Miha, VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Web survey paradata on response time outliers : systematic literature review. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2018, vol. 15, no. 1, str. 23-41, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2018/no-1/Matjasic2018.pdf, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2018/no-1/Matjasic2018-appendix.pdf.

4. VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Overview : online surveys. V: FIELDING, Nigel (ur.). The SAGE handbook of online research methods, (Sage reference). 2nd ed. London [etc.]: SAGE. cop. 2017, str. 143-161, ilustr.

5. PETROVČIČ, Andraž, PETRIČ, Gregor, LOZAR MANFREDA, Katja. The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], Mar. 2016, vol. 56, str. 320-329, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215302405, doi: 10.1016/j.chb.2015.11.025.

6. CALLEGARO, Mario, LOZAR MANFREDA, Katja, VEHOVAR, Vasja. Web survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage, 2015. XX, 318 str., ilustr.

 

Reference soizvajalcev / Lecturer's references:

Bojana Lobe

1. LOBE, Bojana, MORGAN, David L. Assessing the effectiveness of video-based interviewing : a systematic comparison of video-conferencing based dyadic interviews and focus groups. International journal of social research methodology. 2021, vol. 24, no. 3, str. 301-312. DOI: 10.1080/13645579.2020.1785763.

2. LOBE, Bojana, MORGAN, David L., HOFFMAN, Kim A. Qualitative data collection in an era of social distancing. International journal of qualitative methods. 2020, vol. 19, 8 str., tabela. 10.1177/1609406920937875.

3. RIHOUX, Benoît, ÁLAMOS-CONCHA, Priscilla, LOBE, Bojana. Qualitative comparative analysis (QCA) : an integrative approach suited for diverse mixed methods and multimethod research strategies. V: ONWUEGBUZIE, Anthony J. (ur.), JOHNSON, Burke (ur.). The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis. New York; Abingdon: Routledge, 2021. Str. 185-197, ilustr. DOI: 10.4324/9780203729434-17.

4. LOBE, Bojana. Best practices for synchronous online focus groups. V: BARBOUR, Rosaline S. (ur.), MORGAN, David L. (ur.). A new era in focus group research : challenges, innovation and practice. London: Palgrave Macmillan, 2017. Str. 227-250.

5.  RIHOUX, Benoît, LOBE, Bojana. The case-orientedness of qualitative comparative analysis (QCA) : glass half-empty or half-full?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1039-1055, 1244-1245. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_6_RihouxLobe.pdf.

6. LOBE, Bojana. Integration of online research methods. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2008. 191 str. Book series Social informatics – information society. ISBN 978-961-235-319-3. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 237987584]

Luka Kronegger

1. JESENŠEK, Luka, VERČIČ, Dejan, KRONEGGER, Luka. Struktura slovenske politične razprave na Twitterju ob volitvah v Evropski parlament. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2021, letn. 58, št. 1, str. 49-71, 228. DOI: 10.51936/tip.58.1.49-71.

2. CUGMAS, Marjan, FERLIGOJ, Anuška, KRONEGGER, Luka. Scientific co-authorship networks. V: DOREIAN, Patrick (ur.), BATAGELJ, Vladimir (ur.), FERLIGOJ, Anuška (ur.). Advances in network clustering and blockmodeling. Hoboken (NJ); Chichester: J. Wiley & Sons, 2020. Str. 363-387, ilustr. Wiley series in computational and quantitative social science. DOI: 10.1002/9781119483298.ch13.]

3. JAKLIČ, Andreja, OBŁÓJ, Krzysztof, SVETLIČIČ, Marjan, KRONEGGER, Luka. Evolution of Central and Eastern Europe related international business research. Journal of business research. [Print ed.]. Jan. 2020, vol. 108, str. 421-434, ilustr. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.06.046.

4. GOLOB, Urša, KRONEGGER, Luka. Environmental consciousness of European consumers : a segmentation-based study. Journal of cleaner production. [Print ed.]. Jun. 2019, vol. 221, str. 1-9, ilustr. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.02.197.

5. ŠUBELJ, Lovro, FIALA, Dalibor, CIGLARIČ, Tadej, KRONEGGER, Luka. Convexity in scientific collaboration networks. Journal of informetrics : an international journal. Feb. 2019, vol. 13, no. 1, str. 10-31, ilustrDOI: 10.1016/j.joi.2018.11.005.

Temeljni viri in literatura

 • Callegaro, M., Lozar Manfreda, K., and Vehovar, V. (2015). Web survey methodology. Los Angeles [etc.]: Sage, 2015.
 • Couper M. (2008). Designing effective Web Surveys. Cambridge Universtiy Press.
 • Dillman, D. A., Smyth, J. D.  et al. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Fielding et al. (2017). The Sage Handbook of Online Research Methods. Sage.
 • Hewson, C., Vogel, C. M., and Laurent, D. (2016). Internet research methods. 2nd ed. Los Angeles [etc.]: Sage.
 • Hesse-Biber, S. J. (Ed.). 2011. The handbook of emergent technologies in social research. New York : Oxford University Press.

   

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411