Iskanje informacij in priprava člankov

Opis predmeta

ISKANJE INFORMACIJ

ISKALNE TEHNIKE: učinkovita iskalna poizvedba (sintaksa, iskalni operatorji, iskalna polja, portali).

SPECIALIZIRANE ZBIRKE: bibliografske zbirke, celotna e-besedila, zbirke doktorskih del, tehnike oddaljenega dostopa.

CITATNE ZBIRKE: Web of Science, Scopus. Napredne iskalne tehnike, analitika objav/citatov (IF/JCR – kvartili in izračunavanje faktorja vpliva, H-Index/SJR)

DRUGE ZBIRKE: standardi, intelektualna lastnina, statistične informacije (EuroStat), pravni predpisi SPLETNO ISKANJE ZNANSTVENIH VSEBIN: učinkovite iskalne strategije, e-opozorila (Google Scholar Alerts), analitika in faktor vpliva na spletu

SICRIS/COBISS/E-KNJIŽNICE: slovenska bibliografija, evalvacija objav po tipih dokumentov, merila raziskovalne uspešnosti (SICRIS) glede na WOS ter Scopus, digitalne knjižnice Slovenije

 

PISANJE ČLANKOV

ZNANSTVENI JEZIK: terminološki viri (e-glosarji), pravilna raba znanstvenih okrajšav in mednarodnih tujk, slog znanstvenih besedil (poudarek na angleščini), učinkovito samopreverjanje angleščine s spletnimi orodji.

ZBIRANJE REFERENC: generiranje lastne osebne bibliografije, e-urejevalniki referenc (npr. Zotero, Mendeley), rangiranje znanstvenih revij in izbira revije za objavo

OBLIKOVANJE BESEDIL ZA OBJAVO: standardni slog besedil, struktura sekcij in poglavij po znanstveni shemi IMRAD, pisanje strukturiranih izvlečkov po pravilih različnih založnikov, pošiljanje v objavo (manuscript submission managers), recenzentski postopki, spletno objavljanje v odprtem dostopu

NAMIGI IN TRIKI: učinkovito formatiranje in urejanje besedil,  uporaba predlog/stilov

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen predvsem študentom, ki na prejšnjih stopnjah niso poslušali informacijskih predmetov ali želijo ta znanja utrditi. Študent spoznava različne informacijske sisteme, načela citiranja, značilnosti znanstvenega jezika in strukturo besedil in s tem pridobi napredna informacijska znanja. Seznani se s terminološkimi orodji (posebno v angleščini), geslovniki in klasifikacijami. Spozna napredne iskalne tehnike ter načine oddaljenega dostopa, vsebinsko specializirane zbirke, zbirke doktorskih del, citatne zbirke ter načela vrednotenja citatov/publikacij. Spozna tehnike za bolj kompetentno odkrivanje vsebin na spletnih iskalnikih. Spozna specifiko slovenskih bibliografij ter načine vrednotenja objav. Seznani se z orodji za računalniško urejanje referenc. Seznani se s stili in strukturo pisanja na različnih ravneh prispevka in spozna specifične stile za objavljanje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računalniške in praktične vaje,  praktične naloge, individualne konzultacije, (sodelovanje gostujočih predavateljev po potrebi glede na vsebino), samostojno delo študentov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent pridobi znanje za samostojno iskanje in vrednotenje informacij ter oblikovanje znanstvenih izdelkov/člankov. Zna uporabiti strokovno terminologijo in sestaviti ustrezno stavčno strukturo (prevsem v angleščini). Razume iskalno strategijo glede na svoje kriterije: iskanje predmetno-specifičnih vsebin, iskanje organizmov, iskanje/vrednotenje citatov, izbor revije za objavo članka ipd. Vire kritično ovrednoti z rabo analitičnih orodij. Interpretira podatke nacionalne bibliografije Cobiss in sistema Sicris. Usposobi se za pisanje znanstvenega izdelka. Vire  uredi v osebno bibliografijo s pomočjo urejevalnikov referenc in po zahtevah mednarodnih založnikov. Citate uporabi pri svojem izdelku, ki ga oblikuje v skladu z uveljavljeno strukturo znanstvenih del. Spozna izbrane postopke za spletno oddajo prispevkov (manuscript submission managers).

Reference nosilca

Bartol Tomaž

 

BARTOL, Tomaž, BUDIMIR, Gordana, DEKLEVA SMREKAR, Doris, PUŠNIK, Miro, JUŽNIČ, Primož. Assessment of research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation in Slovenia. Scientometrics, 2014, vol. 98, iss. 2, str. 1491-1504. [COBISS.SI-ID 7744633]

Accession Number: WOS:000330622600044

WOS: computer science, interdisciplinary applications; 20/100 ; četrtina: 1; information science & library science; 7/85 ; četrtina: 1

 

BARTOL, Tomaž, MACKIEWICZ-TALARCZYK, Maria. Bibliometric analysis of publishing trends in fiber crops in Google Scholar, Scopus and Web of Science. Journal of National Fibers (sprejeto v objavo sept 2014)

WOS: materials science; 15/22 ; četrtina: 3

 

BARTOL, Tomaž. Assessment of indexing trends with specific and general terms for herbal medicine. Health information and libraries journal, 2012, vol. 29, issue 4, str. 285-295. [COBISS.SI-ID 7283577]

Accession Number: WOS:000311410500004

WOS: information science & library science ; 37/83 ; četrtina: 2

 

BARTOL, Tomaž. Non-agricultural databases and thesauri : Retrieval of subject headings and non-controlled terms in relation to agriculture. Program, 2012, vol. 46, no. 2, str. 258-276. [COBISS.SI-ID 7027577]

Accession Number: WOS:000304629800006

WOS: information science & library science; 52/83 ; četrtina: 3

 

Web of Science – CP Citation Index (CPCI):

 

BARTOL, Tomaž. Information literacy and international capacity development initiatives in life sciences: AGORA, OARE, HINARI, ARDI (Research4Life – R4L). V: KURBANOGLU, Serap (ur.), et al. Worldwide commonalities and challenges in information literacy. Communications in Computer and Information Science, 397. Cham: Springer, 2013, str. 338-344. [COBISS.SI-ID 7878265]

Accession Number: WOS: še ni vnešeno

Web of Science Categories: Computer Science, Information Systems; Computer Science, Theory & Methods

 

VILAR, Polona, JUŽNIČ, Primož, BARTOL, Tomaž. Slovenian researchers : what influences their information behaviour?. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). E-science and information management. Communications in computer and information science, ISSN 1865-0929, 317. Berlin; New York: Springer, cop. 2012, str. 47-60. [COBISS.SI-ID 50012770]

Accession Number: WOS:000311976500008

Web of Science Categories: Computer Science, Information Systems; Computer Science, Theory & Methods; Information Science & Library Science

 

BARTOL, Tomaž. Agriculture-related concepts in non-agricultural and general thesauri. V: BARRIOCANAL, Elena (ur.). Metadata and semantic research. Communications in computer and information science, ISSN 1865-0929, vol. 240. Springer, 2011; Berlin Heidelberg; London; New York, str. 433-444. [COBISS.SI-ID 6862201]

Accession Number: WOS:000310181200043

Web of Science Categories: Computer Science, Information Systems; Computer Science, Theory & Methods

 

BARTOL, Tomaž. Assessment of food and nutrition related descriptors in agricultural and biomedical thesauri. V: SARTORI, Fabio (ur.). Metadata and Semantic Research. Communications in computer and information science, ISSN 1865-0929, 46, 2009). Springer-Verlag, 2009; Berlin; Heidelberg, str. 294-305. [COBISS.SI-ID 6178169]

Web of Science Categories: Computer Science, Information Systems; Computer Science, Theory & Methods

Temeljni viri in literatura

Bartol T. 2014. Znanstveno informacijski praktikum. Spletni učbenik. Dostopen prek Biotehniška fakulteta: e-učenje (Moodle)

 

Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. (Kurbanoglu, S. et al., eds.).  Communications in Computer and Information Science. Springer International Publishing, 2013, 397 p.

 

Burkhardt JM, MacDonald MC, Rathemacher AJ (2010) Teaching information literacy: 50 standards-based exercises for college students. American Library Association, Chicago, 139 p.

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva v e-obliki

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411