Izbrana poglavja iz družboslovne statistike

Opis predmeta

Zbiranje podatkov:

 • Anketno zbiranje podatkov v družboslovju.

 • Sekundarni viri, administrativni podatki, tehnično zbiranje podatkov in metoda opazovanja.

 • Vloga novih tehnologij.

 • Kvaliteta podatkov in optimizacija stroškov.

 • Procesiranje, arhiviranje in primerjalno raziskovanje.

 • Etični in strokovni standardi.

Statistična analiza:

 • Osnovni pregled pristopov in modelov.

 • Multivariatna analiza spremenljivk na osnovi nominalnih, ordinalnih, intervalnih in razmernostnih lestvic.

 • Pregledovalna statistična analiza in podatkovno rudarjenje.

 • Obravnava manjkajočih podatkov:
  • klasični pristopi (ignoriranje, uteževanje, vstavljanje) in moderni pristopi (FIML, EM algoritem, večkratne imputacije).

Cilji in kompetence

 • Seznaniti študente z aktualnimi dogajanji na področju družboslovne statistike.

 • Podati celovit pregled področja in ga dopolniti z izbranimi predavatelji.

 • Usposobiti študente za raziskovanje in usmerjati njihovo delo na doktorski disertaciji.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Izdelava seminarskih nalog.

 • Predstavitve raziskovalnih rezultatov študentov.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje metod za zbiranje podatkov, ki se uporabljajo v družboslovju, in sposobnost izbire primerne/ih metod/e.

 • Poznavanje statističnih metod, ki se uporabljajo v družboslovju, , in sposobnost izbire primerne/ih metod/e glede na raziskovalni problem in tip podatkov.

 • Sposobnost študija literature.

Reference nosilca

Aleš Žiberna

Žiberna, A., Kejžar, N., Golob, P.: A comparison of different approaches to hierarchical clustering of ordinal data. Metodološki zvezki. 2004, 1 (1), p. 57-73.

Žiberna, A.: Generalized blockmodeling of valued networks. Soc. networks. 2007, 29 (1), p. 105-126.

Petrovčič, A., Vehovar, V., Žiberna, A.: Posting, quoting, and replying : a comparison of methodological approaches to measure communication ties in webforums. Qual. Quan. 2011, 46 (3), p. 829-854.

Žiberna, A.: Blockmodeling of multilevel networks. Social Networks. 2014, 39, p. 46-61.

 Žiberna, A.: K-means-based algorithm for blockmodeling linked networks. Social Networks. 2020, 61, p. 153-169.

Temeljni viri in literatura

 • Agresti A. (1990): Categorical Data Analysis. Wiley.

 • Biemer, Lyberg (2003): Introduction to Survey Quality. Wiley.

 • Bishop Y.M.M., Fienberg S.E., Holland P.W. (1975): Discrete Multivariate Analysis: Theory and Practice. MIT Press.

 • Bollen K.A. (1989): Structural Equations with Latent Variables. Wiley, New York.

 • Clogg C.C., Rudas T., Xi L. (1995): A New Index of Structure for the Analysis of Model Misfit, Structure, and Local Structure for Mobility Tables and Other Cross Classifications. V: P. Marsden (ur.) Sociological Methodology. Blackwell, 197-222.

 • Clogg C.C., Shihadeh E.S. (1994): Statistical Models for Ordinal Variables. Sage.

 • Cox D.R., Wermuth N. (1996): Multivariate Dependencies. Chapman & Hall.

 • Ferligoj A. (1989): Razvrščanje v skupine. Metodološki zvezki, 4, FSPN, Ljubljana.

 • Ferligoj A., Leskošek K., Kogovšek T. (1995): Zanesljivost in veljavnost merjenja. Metodološki zvezki, 11, FDV, Ljubljana.

 • Greenacre M.J. (2007): Correspondence Analysis in Practice (Second Edition). Chapman and Hall/CRC.

 • Greenacre M.J., J. Blasius (ur.) (1994): Correspondence Analysis in the Social Sciences. Academi Press.

 • Groves et al. (ur.) (2004): Survey methodology. Wiley.

 • Hagenaars J.A. (1993): Loglinear Models with Latent Variables. Sage.

 • Härdle, W.,Simar L. (2011): Applied multivariate statistical analysis (2nd ed.). Springer, Berlin.

 • Johnson R.A. in Wichern D.W. (2007): Applied Multivariate Statistical Analysis (6th Edition). Prentice Hall, New Jersey.

 • Kalton, Vehovar (2001): Vzorčenje v anketah. FDV.

 • Little, R. J. & Rubin, D. B. (2002): Statistical analysis with missing data (second edition). Chichester: Wiley.

 • Mardia K.V., Kent J.T. in Billy J.M. (1979): Multivariate Analysis. Academic Press, London.

 • Marsden P.V., Wright J.D. (ur.) (2010): Handbook of Survey Research (Second edition). Emerald, Bingley.

 • Omladič V. (1997): Uporaba linearne algebre v statistiki. Metodološki zvezki, 13, FDV, Ljubljana.

 • Read T.R.C., Cressie N.A.C. (1988): Goodness-of-fit Statistics for Discrete Multivariate Data. Springer.

 • Rudas T. (1997): Odds Ratios in the Analysis of Contingency Tables. Sage.

 • Sieber, J. E. and Tolich, M. B. (2013): Planning Ethically Responsible Research. Sage.

 • Vehovar V. (2012): Nepopolni podatki v anketah. FDV.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411