Izbrana poglavja iz pridelovanja vrtnin

Opis predmeta

Pomen rastnih dejavnikov (voda, osvetlitev, toplota, tla, prehrana) pri gojenju posameznih vrst vrtnin; povezanost okoljskih dejavnikov s kakovostnimi parametri vrtnin; posebnosti v tehnologijah pridelovanja pri posameznih vrstah zelenjadnic; izbor različnih tehnik (hidroponika, cepljenje vrtnin) gojenja in oskrbovanja vrtnin (gnojenje, fertigacija) in njihov vpliv na kakovostne parametre;

načini spravila pridelka ter vpliv na ohranjanje kakovosti pridelka vrtnin.

 

Priprava, predstavitev in pogovor na temo seminarske naloge, povezano z vsebino predmeta.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Dokazano je, da je kakovost vrtnin in z njo povezane snovi v pridelku odvisni od okoljskih razmer ter od tehnologij gojenja. Cilj predmeta je poglobitev znanja s področja gojenja izbranih vrtnin s poudarkom na prilagajnju rastlin na spremembe v okolju in tehnologijah gojenja.

Kompetence: študenti s poznavanjem vrtnin in njihovih tehnologij gojenja lažje razumejo povezave med hranilno vrednostjo vrtnine, sorto, rastnimi razmerami in tehniko gojenja in bodo to znanje lahko uporabili za raziskovalno delo.

 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarskih nalog, ogled tehnologij gojenja vrtnin na terenu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje poglobijo in osvojijo potrebna znanja za spoznavanje odziva izbranih vrtnin na okoljske spremembe ter na različne tehnologije pridelovanja.

Usposobitev študenta za samostojno raziskovalno delo pri proučevanju vplivov okoljskih dejavnikov in tehnologij gojenja na rast in razvoj gojenih rastlin ter na spremembe kakovostnih parametrov pridelanih vrtnin.

 

Uporaba: Študent pridobi med študijem dovolj informacij za samostojno raziskovalno delo na področju pridelovanja vrtnin in odziva gojenjih vrtnin na spremembe okoljskih ter rastnih dejavnikov.

 

Refleksija: testiranje pridobljenega znanja pri  praktičnem raziskovalnem delu ter uporaba pridobljenih znanj in primerjava tuje literature pri oblikovanju znanstvenega dela.

 

Prenosljive spretnosti: Prenos – poročanje o pridobljenem znanju (lastno znanje, zbrani podatki iz strokovne in znanstvene literature) pisno (v obliki seminarja) ter ustno na predstavitvi seminarja.

Temeljni viri in literatura

Ilić, Z., Fallik E., Dardić M. 2009. Berba, sortiranje, pakovanje i čuvanje povrća- Tampograf, Novi Sad. 388 s., ISBN 978-86-910563-2-2.

Kanayama, Y., & Kochetov, A. (Eds.). (2015). Abiotic stress biology in horticultural plants. New York, NY, USA:: Springer.

Kozai, T., Niu, G., & Takagaki, M. (Eds.). (2019). Plant factory: an indoor vertical farming system for efficient quality food production. Academic press. ISBN:978-0-12-816694-8.

Ortiz‐Urquiza, A. (2022). Improving integrated pest management in horticulture Rosemary Collier (ed.) 486 pp.£ 150.00. ISBN‐13: 9781786767530 (hardback). Burleigh Dodds Science Publishing Limited: Sawston, Cambridge, UK, 2022.

Resh, H. M. (2022). Hydroponic food production: a definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower. CRC press. ISBN:978-1-4398-7868-5.

Rouphael, Y., du Jardin, P., Brown, P., De Pascale, S., & Colla, G. (2020). Biostimulants for sustainable crop production. Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, United Kingdom, ISBN 978-1-78676-336-5

Welbaum, G. E. (2015). Vegetable production and practices. CABI..

Sodobna znanstvena literatura/ Current scientific periodicals

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411