Izbrana poglavja iz pridelovanja vrtnin

Opis predmeta

Pomen rastnih dejavnikov (voda, osvetlitev, toplota, tla, prehrana) pri gojenju posameznih vrst vrtnin; povezanost okoljskih dejavnikov s kakovostnimi parametri vrtnin; posebnosti v tehnologijah pridelovanja pri posameznih vrstah zelenjadnic; izbor različnih tehnik (hidroponika, cepljenje vrtnin) gojenja in oskrbovanja vrtnin (gnojenje, fertigacija) in njihov vpliv na kakovostne parametre;

načini spravila pridelka ter vpliv na ohranjanje kakovosti pridelka vrtnin.

 

Priprava, predstavitev in pogovor na temo seminarske naloge, povezano z vsebino predmeta.

Cilji in kompetence

Dokazano je, da je kakovost vrtnin in z njo povezane snovi v pridelku odvisni od okoljskih razmer ter od tehnologij gojenja. Cilj predmeta je poglobitev znanja s področja gojenja izbranih vrtnin s poudarkom na prilagajnju rastlin na spremembe v okolju in tehnologijah gojenja.

Kompetence: študenti s poznavanjem vrtnin in njihovih tehnologij gojenja lažje razumejo povezave med hranilno vrednostjo vrtnine, sorto, rastnimi razmerami in tehniko gojenja in bodo to znanje lahko uporabili za raziskovalno delo.

 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarskih nalog, ogled tehnologij gojenja vrtnin na terenu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje poglobijo in osvojijo potrebna znanja za spoznavanje odziva izbranih vrtnin na okoljske spremembe ter na različne tehnologije pridelovanja.

Usposobitev študenta za samostojno raziskovalno delo pri proučevanju vplivov okoljskih dejavnikov in tehnologij gojenja na rast in razvoj gojenih rastlin ter na spremembe kakovostnih parametrov pridelanih vrtnin.

 

Uporaba: Študent pridobi med študijem dovolj informacij za samostojno raziskovalno delo na področju pridelovanja vrtnin in odziva gojenjih vrtnin na spremembe okoljskih ter rastnih dejavnikov.

 

Refleksija: testiranje pridobljenega znanja pri  praktičnem raziskovalnem delu ter uporaba pridobljenih znanj in primerjava tuje literature pri oblikovanju znanstvenega dela.

 

Prenosljive spretnosti: Prenos – poročanje o pridobljenem znanju (lastno znanje, zbrani podatki iz strokovne in znanstvene literature) pisno (v obliki seminarja) ter ustno na predstavitvi seminarja.

Reference nosilca

  1. ŽNIDARČIČ, Dragan, ŠIRCELJ, Helena, KACJAN-MARŠIĆ, Nina. The influence of temperature and storage time on Cantaloupe melons physicochemical quality. Italian journal of food science, ISSN 1120-1770, 2013, vol. 25, no. 4, str. 459-464.

 

  1. BRAJOVIĆ, Bernarda, KASTELEC, Damijana, ŠIRCELJ, Helena, KACJAN-MARŠIĆ, Nina. The effect of scion/rootstock combination and ripening stage on the composition of carotenoids and some carpometric characteristics of tomato fruit. European journal of horticultural science, ISSN 1611-4426, 2012, vol. 77, no. 6, str. 261-271.

 

  1. KACJAN-MARŠIĆ, Nina, BURNIK ŠTURM, Martina, ZUPANC, Vesna, LOJEN, Sonja, PINTAR, Marina. Quality of white cabbage yield and potential risk of ground water nitrogen pollution, as affected by nitrogen fertilisation and irrigation practices. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2012, vol. 92, issue 1, str. 92-98, doi: 10.1002/jsfa.4546.

 

  1. KACJAN-MARŠIĆ, Nina, DEMŠAR, Lea, ABRAM, Veronika, NOVAK, Maja, VIDRIH, Rajko. Quality parameters and total phenolic content in tomato fruits regarding cultivar and microclimatic conditions. Turkish journal of agriculture and forestry, ISSN 1300-011X, 2011, vol. 35, str. 185-194

 

  1. KACJAN-MARŠIĆ, Nina, JAKŠE, Marijana. Growth and yield of grafted cucumber (Cucumis sativus L.) on different soilless substrates. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, ISSN 1459-0255, 2010, vol. 8, no. 2, str. 654-658.

 

  1. KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ŠIRCELJ, Helena, KASTELEC, Damijana. Lipophilic antioxidants and some carpometric characteristics of fruits of ten processing tomato varieties, grown in different climatic conditions. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2010, vol. 58, no. 1, str. 390-397. http://dx.doi.org/10.1021/jf902465e, doi: 10.1021/jf902465e.

Temeljni viri in literatura

Lesić R., Borošić J., Buturac I., Ćustić M., Poljak M., Romić D. 2005. Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec, 627 s. ISBN 953-155-060-3.

Resh H. M. 1997. Hydroponic food production. Woodbridge Press Publishing company, 527 s. ISBN 0-88007-212-1.

Adams C.R., Bamford K.M., Early, M.P.: 1999. Principles of horticulture. BH. 213 s.

Ilić, Z., Fallik E., Dardić M. 2009. Berba, sortiranje, pakovbanje i čuvanje povrća- Tampograf, Novi Sad. 388 s., ISBN 978-86-910563-2-2.

Sodobna znanstvena literatura/ Current scientific periodicals

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411