Izbrana poglavja iz reje živali

Opis predmeta

Predmet obsega večino vsebin s področij reje živali in njihovih proizvodov. Študenti bodo pridobili poglobljena znanja na področjih, ki so zanje še posebej zanimiva in lahko med drugim vključujejo tudi:

– različne vrste in proizvodne tipe domačih živali ter znanstvena spoznanja, na katerih temelji reja le teh;

– intenzivne in ekstenzivne sisteme rej, primerne za različne vrste domačih živali;

– načine vrednotenja proizvodnih lastnosti in lastnosti zunanjosti pri govedu, perutnini in prašičih;

– uporabo izsledkov raziskav za izboljšanje počutja živali;

– varno in humano prirejo različnih proizvodov živalskega porekla;

– poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost proizvodov živalskega porekla in odnos porabnikov do parametrov, ki opredeljujejo to kakovost;

 – sheme kakovosti, ki omogočajo zaščito proizvodov živalskega porekla;

– genetske/genomske principe in metode izboljševanja domačih živali ter uvajanje genomske selekcije v nacionalne črede/jate/trope.

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilj predmeta je, da študenti pridobijo dodatna, poglobljena znanja na področjih temeljnih živinorejskih ved in sicer reje, reprodukcije, prehrane, rasti in razvoja, zdravstvenega varstva, uhlevitve, rokovanja ter varnosti in kakovosti proizvodov živalskega porekla. V času izvajanja predmeta bodo imeli možnost, da se intenzivneje posvetijo področju, ki jih še posebej zanima.

Metode poučevanja in učenja

– predavanja;

– konzultacije;

– samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Na koncu izvajanja predmeta bodo študenti usposobljeni za:

– Povezovanje znanj in veščin, ki so potrebne za učinkovito gospodarjenje z domačimi živalmi na način, ki kar najbolje spaja dobro počutje živali z zahtevami sodobnih proizvodnih sistemov.

– Razumevanje pomena načina uhlevitve, genetike, fiziologije, prehrane, zdravstvenega varstva in ostalih dejavnikov na učinkovitost in kakovost živalske prireje.

– Jasno in kritično presojanje ter učinkovito ukrepanje ob pojavu težav v reji, ne glede na okoliščine v katerih so se znašli.

– Samostojno izvedbo inovativne raziskave, ki bo prispevala k znanju, pridobljenem v času izvajanja predmeta.

Reference nosilca

Dušan Terčič

1. TERČIČ, Dušan, PANČUR, Mojca, JORDAN, Dušanka, ZUPAN, Manja. Effects of dimethyl anthranilate-based repellents on behavior, plumage condition, egg quality, and performance in laying hens. Frontiers in veterinary science. 2020, vol. 7, art. no. 533, str. 1-13, DOI: 10.3389/fvets.2020.00533.

2. CIVIDINI, Angela, TERČIČ, Dušan, SIMČIČ, Mojca. The effect of feeding system on the carcass quality of crossbred lambs with Texel. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2020, vol. 68, no. 1, str. 17-24, DOI: 10.11118/actaun202068010017.

3. TERČIČ, Dušan, OMEJEC, Sandra, POGOREVC, Neža, DOVČ, Peter, KUNEJ, Tanja. Protocol for development of the chicken miRegulome – an integrative map of microRNA regulatory networks = Protokoll für die Entwicklung des Hühner-miReguloms – eine integrative Karte des MicroRNA regulatorischen Netzwerkes. Archiv für Geflügelkunde = : European poultry science (Internet). 2019, vol. 83, str. 1-21, DOI: 10.1399/eps.2019.258.

4. TERČIČ, Dušan, PANČUR, Mojca. Effects of flock age, prestorage heating of eggs, egg position during storage and storage duration on hatchability parameters in layer parent stock. V: DOVČ, Peter (ur.). Technology driven animal production. 24th International Symposium Animal Science Days, Ptuj, September 21st-23rd, 2016. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 2016. Suppl. 5, str. 138-142. Acta agriculturae slovenica, Supplement, 2016, 5. ISBN 978-961-6379-36-6. ISSN 1854-4800.

5. ZORC, Minja, OMEJEC, Sandra, TERČIČ, Dušan, HOLCMAN, Antonija, DOVČ, Peter, KUNEJ, Tanja. Catalog of genetic variants within mature microRNA seed regions in chicken. Poultry science. 2015, vol. 94, no. 9, str. 2037-2040, DOI: 10.3382/ps/pev170.

6. FLISAR, Tina, MALOVRH, Špela, TERČIČ, Dušan, HOLCMAN, Antonija, KOVAČ, Milena. Thirty-four generations of divergent selection for 8-week body weight in chickens. Poultry science. 2014, vol. 93, no. 1, str. 16-23. ISSN 0032-5791. DOI: 10.3382/ps.2013-03464.TERČIČ, Dušan, PANČUR, Mojca, JORDAN, Dušanka, ZUPAN, Manja. Effects of dimethyl anthranilate-based repellents on behavior, plumage condition, egg quality, and performance in laying hens. Frontiers in veterinary science. 2020, vol. 7, art. no. 533, str. 1-13, DOI: 10.3389/fvets.2020.00533.

 

Temeljni viri in literatura

Aland A., Banhazi T. 2013. Livestock housing: Modern management to ensure optimal health and welfare of farm animals. 496 str. ISBN: 978-90-8686-217-7

Bell, D.D. (ur.), Weaver W. D. (ur.) 2002. Commercial Chicken Meat and Egg Production. Kluwer Academic Publishers, 1365 str. ISBN: 978-1-4613-5251-8

Fasso D. 2017. Animal Husbandry and Biotechnology. 256 str. ISBN: 1632398451

Fisher M. 2018. Animal Welfare Science, Husbandry and Ethics: The Evolving Story of Our Relationship with Farm Animals. 5m Publishing, 320 str. ISBN 1789180082

Fuller M. F., editor. 2004. The encyclopedia of farm animal nutrition. Wallingford : CABI Oublishing is a division of CAB International, 606 str. ISBN : 9780851999500

Mahesh K., Patil R., Bhujbal M. 2017. Animal Husbandry and Dairy Management. A Basic Approach to Livestock Production and Management. Lambert, 88 str. ISBN 3330056118

Mathialagan P. 2020. Textbook of Animal Husbandry Extension Education. CBS Publishers & Distributors, 236 str. ISBN 938890298X

Kellems R. O., Church D. C. 2002. Livestock feeds and feeding. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall. 5 izdaja, 654 str. ISBN : 0130105821

Niman, N. H. 2014. Defending beef : the case for sustainable meat production. White River Junction, Vermont. Chelsea Green Publishing, 274 str. ISBN : 9781603585361

Patience J.F. (ur.). 2012. Feed efficiency in swine. Wageningen Academic Pub, 280 str. ISBN 978-90-8686-202-3.

Pond W. G., Pond K. R. 2000.   Introduction to animal science. New York : Wiley 687 str. ISBN: 0471170941

Snider C. 2016. Dairy Farming. Animal Husbandry and Welfare. Syrawood Publishing, 206 str. ISBN: 1682860418

Webster, J. 2013. Animal husbandry regained : the place of farm animals in sustainable agriculture. New York, NY : Routledge 1. izdaja, 243 str. ISBN: 9781849714204

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411