Izbrana poglavja iz tehniške statistike

Opis predmeta

Vloga statističnih metod v tehniki in industriji (različne vrste proizvodnih sistemov in uporaba statističnih metod za reševanje problemov v teh sistemih; različni načini uporabe statističnih metod v tehniki). Uporaba metode vzorčenja za nadzor proizvodnih procesov (določanje načrtov vzorčenja, različne vrste vzorčenja, mednarodni standardi). Metode za nadzor in opazovanje industrijskih procesov (osnovna načela kontrolnih kart, preizkusi slučajnosti, izboljšane metode za sledenje procesov). Načrtovanje in analiza poskusov (zasnova in analiza slučajnih blokov, zasnova nepopolnih blokov, faktorski poskusi). Doseganje kakovosti s pravilnim oblikovanjem izdelkov in procesov (izbira parametrov, Taguchijeve metode, optimizacija izdelkov z uporabo funkcije izgube, načrtovanje tolerance). Analiza zanesljivosti (pojem zanesljivosti, ocene zanesljivosti).

Cilji in kompetence

Spretnost zbiranja, statistične interpretacije podatkov ter kritične analize rezultatov in meritev v tehniki z ustrezno izbranimi statističnimi metodami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusije.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo spoznal osnovne metode statistike, ki jih uporabljamo v tehniki. Izdelal bo seminarsko nalogo, v kateri bo pridobljena znanja uporabil na praktičnem primeru.

Reference nosilca

Gregor Dolinar:

1. ŠKERLJ, Tina, DOLINAR, Gregor, MRAMOR, Dušan. Estimation of asset accumulation of the proposed Slovenian mandatory-funded pension pillar. Acta oecon. (Bp.), 2001, letn. 51, št. 4, str. 513-539.

2. DOLINAR, Gregor, MOLNÁR, Lajos. Isometries of the space of distribution functions with respect to the Kolmogorov-Smirnov metric. J. math. anal. appl., 2008, letn. 348, št. 1, str. 494-498.

3. CRUZ, Henrique F. da, DOLINAR, Gregor, FERNANDES, Rosário, KUZMA, Bojan. Maximal doubly stochastic matrix centralizers. Linear Algebra and its Applications, 2017, vol. 532, str. 387-396.

Temeljni viri in literatura

[1] R.S.Kenett, S.Zacks,D.Amberti: Modern Industrial Statistics: with Applications in R,MINITAB, and JMP, Wiley 2014.

[2] A.J. Duncan: Quality Control and Industrial Statistics, 5th ed, Homewood,IK Irwin, 1986.

[3] Robert L.Mason, Richard F.Gunst, James L.Hess: Statistical Design and Analysis of Experiments with Applications to Engineering and Science, Wiley 2003.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411