Izbrana poglavja iz teorije oblikovanja

Opis predmeta

Predmet predstavi teorijo kot interpretacijo, kot normativno osnovo oblikovanja in kot pisno spremljavo zgodovinske tvornosti. Obravnava naravo oblikovalne teorije in njeno utemeljenost v krajinsko-arhitekturni praksi. Predstavi in razloži pojmovne kategorije v teoriji krajinske oblike. Ontološki in epistemološki vidik. Likovne prvine.

Predmet teorije: krajina kot artefakt. Teorijo krajinskega oblikovanja in oblikovanje krajin postavi v kontekst drugih oblikovalskih disciplin, zlasti sorodnih vizualnih disciplin in izpostavi skupne in diferencialne poteze. Analizira sodobna gibanja, jih primerja s preteklim repertoarjem in problematizira njihovo teoretsko nedomišljenost.

Krajina kot artefakt predmet umetnostnozgodivnskih študij in predmet kritike. Krajinska arhitektura kot ena od vej umetnosti, kamor sodijo slikarstvo, oblikovanje, arhitektura…

Definicija umetnostne kritike. Osnovni pojmi umetnostne kritike, pregled kritiških tradicij, kritika arhitekture, vidiki kritike. Specifičnosti krajinskoarhitekturne kritike, njene naloge in vidiki. Razlike med kritiko, zgodovino in teorijo.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je usposabljanje študentov za razumevanje pomena in načinov generiranja oblike v procesu oblikovanja krajine.

Razumevanje konceptov in teorij krajinskega oblikovanja.

Sposobnost hierarhiziranja in reflektiranja (problemov, procesa, namenov, rezultatov).

Sposobnost določanja vizij in mišljenja poti za njihovo doseganje.   

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, delo v skupini, analiza primerov,  razprave, individualne seminarske naloge s konzultacijami, predstavitev naloge z zagovorom.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje procesov in trendov oblikovanja v krajinski arhitekturi, poznavanje metod in glavnih pristopov k oblikovanju, razumeva je nastanka /generiranja / oblike iz funkcije, konteksta – prostorskega in družbenega, zgodovinske podlage in (smibolnega) pomena; izgradnja arghumentacije; sposobnos evalvacije / kritike na podlagi prej izpostavljenih vidikov (funkcija, umestitev v kontekst, problem, sporočilnost itd.)

 

Uporaba: refleksija in evalvacija del in procesa oblikovanja v arhitekturi in krajinski arhitekturi

 

Refleksija: smiselno razbiranje formalnega jezika v arhitekturi in krajinski arhitekturi

 

Prenosljive spretnosti: sposobnost ocenjevanja / kritičnega pogleda  na lastno ustvarjalnost in ustrvarjalnost drugih

Znanje in razumevanje: Razumevanje oblikovane krajine kot artefakta, poznavanje glavnih teoretskih izhodišč krajinskega oblikovanja, poznavanje kritiških pristopov in vidikov evalvacije krajinskoarhitekturnega dela kot artefkta oziroma umetniškega dela. 

 

Uporaba: razvoj teorije kritike; pisanje kritik na strokovni in poljudni ravni; ozaveščanje strokovne in laične javnosti o pomenu krajinskoarhitekturnega dela

 

Refleksija: veljavnosti strokovnih znanj in vrednostnih sistemov pri vrednotenju krajinskoarhitekturnega dela kot umetniškega artefakta, znotraj strokovnih in širših družbenokulturnih okvirov.

 

Prenosljive spretnosti: razumevanje delovanja in artefaktov kot rezultatov; konceptualizacija oblikovalskega problema v krajinski arhitekturi in alternativ v krajinskem oblikovanju.

Temeljni viri in literatura

ARNHEIM, R., 19969. Visual Thinking. 344 s. Uiversity of California Press, London

BACHELARD, G., 1964. La poetique de l'espace. Paris 1958 (angl. prevod: The Poetics of Space 241 s. Beacon Press, Boston)

BANHAM, R., 1960. Theory and Design in the First Machine Age, Praeger Publishers, Connecticut

BORDEN, I., RENDELL, J., 2000. Intersections: architectural histories and critical theories, Routledge, London-New York

BUTINA, M., 1982. Elementi likovne prakse. 334 s. MK, Ljubljana

DONDIS, A. D., 1973. A Primer of Visual Literacy. 194 s. MIT Cambridge,USA.

HAYS, M. K., 1998. Architecture Theory since 1968, MIT Press, Cambridge

MALLGRAVE, H. F., 2005. Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 1673-1969, Cambridge University Press

OCKMAN, J., ed. 1985.  Architecture criticism ideology, Princeton architectural press, Princeton

TAFURI, M., 1981. Theories and History of Architecture, Icon, Harpe, New York

 

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411