Izbrana poglavja iz vinogradništva in trsničarstva

Opis predmeta

Prilagajanje sortne agro-ampelotehnike na spreminjajoče se zahteve po tehnološki zrelosti grozdja, upoštevajoč okoljske razmere oziroma absolutne vinogradniške lege. Odbira in izbira optimalnih podlag, sort trte (klonov) in načinov gojenja (klasična, integrirana in biološka pridelava), kjer se bo seznanil z vidiki onesnaževanja teh pridelav, predvsem vpliva na vnos težkih in prehodnih kovin v vinogradna tla. Opredelitev kakovosti grozdja kot orodja, ki vpliva na kakovost vina in senzorični management. V vsebino predmeta bo vključena tudi pridelava namiznega grozdja, kjer bo študent spoznal novosti in specifiko tehnologije pridelave in trenutno zakonodajo ter možnosti take pridelave v Sloveniji. V okviru trsničarstva se bo seznanil z novostmi tehnologije pridelave cepljenk, možnostmi cepljenja in z nego vložišča od spomladi do jeseni ter selekcijami trte. Spoznal bo pomen izbora in lastnosti posameznih podlag in njihovo uporabo za blaženje negativnih vplivov okoljskih razmer, kot tudi o pomenu virusnih in ostalih bolezni na pridelavo cepljenk ter možnosti preprečevanja okužb in širjenja bolezni in škodljivcev s cepljenkami. Tako bo študent pridobil znanje o biodiverziteti vrst, sort in klonov trte, možnosti njihovih prilagajanj na spreminjajoče okoljske razmere. Podani bodo vplivi parametrov lege na rast, rodnost trte in kakovost grozdja ter potenciali posameznih vinogradniških praks za blaženje negativnih in izkoriščanje pozitivnih vplivov okolja. Opredeljena bo kakovost grozdja s strani primarnih in sekundarnih metabolitov in kako do take kakovosti pridemo.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so poznavanje in razumevanje razmnoževanja, rasti in rodnosti vinske trte ter kakovosti grozdja vključujoč neposredne interakcije med agro-ampelotehniko in lego. Spoznavanje in ločevanje tehnologij, vrste, sorte in klone ter podlage vinske trte in vinogradniške prakse pridelave vinskega in namiznega grozdja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, terensko delo in laboratorijsko delo vezano na temo doktorske disertacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent razume in prilagaja tehnološke prakse upoštevajoč lego, sorto in spreminjajoče okoljske razmere.

Temeljni viri in literatura

1.) Fregoni M. 2005. Viticoltura di qualita. Verona, Phytoline: 810 str.

 

2.) Smart, R. E., Robinson, M. D. 1991. Sunlight into Wine: A Handbook for Winegrape Canopy Management. Adelaide, Winetitles: 88 str.

 

3.) James E. Wilson. 2012. Terroir: The Role of Geology, Climate, and Culture in the Making of French Wines. Wine Appreciation Guild: 336 str.

 

4.) Hernâni Gerós, Maria Manuela Chaves, Hipolito Medrano Gil, Serge Delrot. 2015. Grapevine in a Changing Environment: A Molecular and Ecophysiological Perspective. Wiley-Blackwell: 400 str.

 

5.) znanstveni in strokovni članki z aktualnimi vsebinami

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411