Izbrana poglavja iz vinogradništva in trsničarstva

Opis predmeta

Prilagajanje sortne agro-ampelotehnike na spreminjajoče se zahteve po tehnološki zrelosti grozdja, upoštevajoč okoljske razmere oziroma absolutne vinogradniške lege. Odbira in izbira optimalnih podlag, sort trte (klonov) in načinov gojenja (klasična, integrirana in biološka pridelava), kjer se bo seznanil z vidiki onesnaževanja teh pridelav, predvsem vpliva na vnos težkih in prehodnih kovin v vinogradna tla. Opredelitev kakovosti grozdja kot orodja, ki vpliva na kakovost vina in senzorični management. V vsebino predmeta bo vključena tudi pridelava namiznega grozdja, kjer bo študent spoznal novosti in specifiko tehnologije pridelave in trenutno zakonodajo ter možnosti take pridelave v Sloveniji. V okviru trsničarstva se bo seznanil z novostmi tehnologije pridelave cepljenk, možnostmi cepljenja in z nego vložišča od spomladi do jeseni ter selekcijami trte. Spoznal bo pomen izbora in lastnosti posameznih podlag in njihovo uporabo za blaženje negativnih vplivov okoljskih razmer, kot tudi o pomenu virusnih in ostalih bolezni na pridelavo cepljenk ter možnosti preprečevanja okužb in širjenja bolezni in škodljivcev s cepljenkami. Tako bo študent pridobil znanje o biodiverziteti vrst, sort in klonov trte, možnosti njihovih prilagajanj na spreminjajoče okoljske razmere. Podani bodo vplivi parametrov lege na rast, rodnost trte in kakovost grozdja ter potenciali posameznih vinogradniških praks za blaženje negativnih in izkoriščanje pozitivnih vplivov okolja. Opredeljena bo kakovost grozdja s strani primarnih in sekundarnih metabolitov in kako do take kakovosti pridemo.

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so poznavanje in razumevanje razmnoževanja, rasti in rodnosti vinske trte ter kakovosti grozdja vključujoč neposredne interakcije med agro-ampelotehniko in lego. Spoznavanje in ločevanje tehnologij, vrste, sorte in klone ter podlage vinske trte in vinogradniške prakse pridelave vinskega in namiznega grozdja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, terensko delo in laboratorijsko delo vezano na temo doktorske disertacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent razume in prilagaja tehnološke prakse upoštevajoč lego, sorto in spreminjajoče okoljske razmere.

Reference nosilca

1. RUSJAN, Denis, VEBERIČ, Robert, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja. The response of phenolic compounds in grapes of the variety 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.) to the infection by phytoplasma Bois noir. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2012, vol. 133, no. 4, str. 965-974. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-012-9967-7, doi: 10.1007/s10658-012-9967-7. [COBISS.SI-ID 7025785]

2. RUSJAN, Denis, HALBWIRTH, Heidrun, STICH, Karl, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, VEBERIČ, Robert. Biochemical response of grapevine variety 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.) to infection with grapevine yellows (Bois noir). European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2012, vol. 134, no. 2, str. 231-237. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-012-9988-2, doi: 10.1007/s10658-012-9988-2. [COBISS.SI-ID 7162745]

3. RUSJAN, Denis, STRLIČ, Matija, KOŠMERL, Tatjana, PROSEN, Helena. Contribution of enzyme preparations to the linalool content of wines made from the non-aromatic grapevine variety 'Furmint' (Vitis vinifera L.). Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2012, vol. 46, no. 2, str. 139-143. [COBISS.SI-ID 7174777]

4. RUSJAN, Denis, JUG, Tjaša, BAVCON KRALJ, Mojca. Impact of varying degrees of powdery mildew infection (Uncinula necator (Schwein.) Burrill) on the volatile compounds of Chardonnay grapes, must and wine. Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2012, vol. 46, no. 4, str. 305-320. [COBISS.SI-ID 7403641]

5. PELENGIĆ, Radojko, RUSJAN, Denis. Efficacy of ampelographic and phyllometric tools for the validation of grapevine Vitis vinifera L. biodiversity in Slovenia. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, ISSN 1459-0255, 2010, vol. 8, no. 3&4, str. 563-568. [COBISS.SI-ID 6467193]

6. RUSJAN, Denis, JUG, Tjaša, ŠTAJNER, Nataša. Evaluation of genetic diversity: which of the varieties can be named 'Rebula' (Vitis vinifera L.)?. Vitis, ISSN 0042-7500, 2010, vol. 49, no. 4, str. 189-192. [COBISS.SI-ID 6464889]

Temeljni viri in literatura

1.) Winkler A.J., Cook J.A., Kliewer W.M., Lider L.A. 1974. General Viticulture. Los Angeles, University of California Press, Berkley: 631 str.

 

2.) Fregoni M. 2005. Viticoltura di qualita. Verona, Phytoline: 810 str.

 

3.) Smart, R. E., Robinson, M. D. 1991. Sunlight into Wine: A Handbook for Winegrape Canopy Management. Adelaide, Winetitles: 88 str.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411