Kategorični in merski modeli v družboslovju

Opis predmeta

Pregled merskih modelov v družboslovju.

Klasična testna teorija: pravi dosežek in napaka merjenja; zanesljivost in njeno ocenjevanje; praktična uporaba koeficienta zanesljivosti.

Optimalno lestvičenje in drugi postopki tvorbe kompozitnih dosežkov.

Faktorska analiza kot merski model.

Logistični testni modeli interpretacija in ocenjevanje parametrov ter prileganja modela.

Načela sestavljanja merskih instrumentov v družboslovju.

Cilji in kompetence

Študenti se vpeljejo v sodobne metode psihometrične analize, uporabne pri reševanju merskih problemov v družboslovju, s poudarkom na analizi kategorialnih odgovorov. Spoznajo tako klasično testno teorijo kot teorijo odgovora na postavko. Poznajo temeljne predpostavke, teoretične osnove, osnovne postopke in omejitve posameznih pristopov.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, konzultacije, individualne naloge

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih merskih modelov. Razumevanje osnovnih statističnih načel klasične testne teorije, optimalnega lestvičenja, potrjevalne faktorske analize in teorije odgovora na postavko. Razumevanje glavnih rezultatov psihometrične analize.

Uporaba osnovnih postopkov psihometrične analize. Kritična presoja objavljenih rezultatov.

Reference nosilca

• Berge, J.M.F. ten in Sočan, G. (2007). The set of feasible solutions for reliability and factor analysis. V S.-Y. Lee (Ur.), Handbook of latent variable and related models (str. 303-320). Amsterdam: Elsevier.
• Zager Kocjan, G., Jose, P. E., Sočan, G. in Avsec, A. (2021). Measurement invariance of the Subjective happiness scale across countries, gender, age, and time. Assessment. https://doi.org/10.1177/1073191121993558
• Sočan, G. in Zager Kocjan, G. (2021). Person-level assessment of measurement invariance. Quality & Quantity. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01262-z

Temeljni viri in literatura

Sočan, G. (2021). Psihometrična analiza s programom R. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Crocker, L. & Algina, J. (2008). Introduction to classical and modern test theory. Cengage Learning.

Mair, P. (2018). Modern psychometrics with R. Springer.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411