Konvergenčne multimedijske storitve

Opis predmeta

  • Pregled obstoječih IKT in  multimedijskih storitev: fiksne, mobilne, internetne in radiodifuzne storitve, konvergenca in divergenca storitev in področij
  • Odprti vmesniki in splet nove generacije
  • Uporabniški terminali in naprave
  • Arhitekture, protokoli in formati vsebin v konvergenčnih multimedijskih storitvah
  • Razvoj konvergenčnih storitev s stališča uporabnika in operaterja
  • Uporabniška izkušnja in pravila snovanja uporabniških vmesnikov ter interakcije

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente razumeti delovanje in razvoj konvergenčnih multimedijskih storitev in vsebin, ki jih omogoča povezovanje internetnih, radiodifuznih, fiksnih in mobilnih sistemov. Študenti bodo dobili znanja o arhitekturah, odprtih vmesnikih, protokolih ter ostalih tehnoloških aspektov potrebnih za razvoj širokopasovnih storitev in vsebin. Dodatno bodo spoznali lastnosti terminalnih naprav in s tem povezanimi pravili za uporabniško izkušnjo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Pri tem predmetu študent pridobi znanja o širšem storitvenem okolju ter o arhitekturah, orodjih in principih delovanja in načrtovanja storitev v različnih komunikacijskih sistemih. Pobliže se seznani z terminali, omrežnimi gradniki, protokoli ter s sistemskim in uporabniškim vidikom načrtovanja, razvoja in ponudbe konvergenčnih storitev.

Temeljni viri in literatura

  1.  MULTIMEDIA: Algorithms, standards, and industry practices, Parag Havaldar, (2009) Print ISBN-10: 1418835943
  2. Keneth A. Adams: Convergence of Technology : Integrating Networks for Multimedia Solutions, Release 8.0, WestNet Learning, 2005
  3. Aktualni spletni viri, posredovani na predavanjih / Online sources, passed to students during lectures

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411