Kvantitativna in statistična genetika

Opis predmeta

Predstavljene bodo metode genetskega spreminjanja populacij, napovedovanje in spremljanje učinkov le-teh tako na genetski nivo populacije kot spreminjanju strukture varianc in kovarianc. Predstavljeni bodo parametri, ki opisujejo starostno strukturo in obnovo populacije, in  njihov učinek na genetske spremembe. Aditivni in neaditivni genetski vplivi bodo pojasnjeni s podobnostjo med osebki. Proučeni bodo vplivi, ki spreminjajo podobnost med osebki, in podane molekularno genetske metode, ki omogočajo preveritev sorodstva. Predstavljen bo koncept in metode genetskega vrednotenja. Posebej bodo izpostavljene metode selekcijskega indeksa in mešanega modela in metode največje zanesljivosti. Predstavili bomo metode in tehnike preizkusov in zbiranja informacij (viri, načini, pomen). Pri uporabljenih metodah selekcije bomo poudarili tudi pomen strukture podatkov na točnost napovedi genetskih vrednosti. Obravnavane bodo tako fenotipske kot genetske informacije o metričnih lastnostih ter njihova uporaba pri selekciji. Pozornost bo usmerjena v naključne tokove genov v majhnih populacijah, vzdrževanje genetske raznovrstnosti in rekonstrukcijo ogroženih populacij. Obravnavane bodo tudi aktualne teme, kot so npr. naključna regresija, interakcija genotip-okolje, genomski pristopi. Podani bodo selekcijski programi za izboljšanje proizvodnih in predvsem novih lastnosti (robustnost, preživitvena sposobnost, dolgoživost, življenjska prireja, proizvodne funkcije).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent bo poglobil teoretična izhodišča genetskega vrednotenja živali, napovedovanja in spremljanja učinkov selekcije in drugih metod izboljšanja populacij. Spoznal se bo z metodami za proučevanje genetske strukture populacij. Pri tem bomo izpostavili genetske in statistične vidike.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • računalniške vaje,
  • projektna naloga,
  • seminarske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Predvidevamo, da bo študent  poglobil znanja iz kvantitativne in statistične genetike in bo usposobljen za načrtovanje raziskave in analiziranje podatkov predvsem za potrebe selekcije in uravnavanje reje.

Temeljni viri in literatura

  • Študijsko gradivo, aktualni znanstveni članki v povezavi s projektno nalogo. / Study material, topical scientific articles in connection with the project task.
  • Gianola, d., Hammond K. 1990. Statistical Methods for Genetic Improvements of Livestock. Springer-Verlag, 534 str.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411