Les, skorja in klima

Opis predmeta

Predmet obravnava les in skorjo dreves z vidika tkiv, ki nastanejo z delovanjem kambija pod vplivom notranjih in zunanjih okoljskih dejavnikov. Naštevamo tematike. Kambij kot meristemsko tkivo dreves, delovanje kambija, delitve celic, nastanek sekundarnega ksilema in floema. Sezonska dinamika nastajanja tkiv pri iglavcih in listavcih v zmerni, hladni (borealni) in sredozemski klimi. Modeli dinamike nastajanja lesa. Vpliv zunanjih dejavnikov na dinamiko nastajanja lesa in floema in preživetvene strategije dreves tudi z vidika klimatskih sprememb. Metode za spremljanje delovanja kambija v odraslih drevesih in tehnike priprave mikroskopskih preparatov. Specifična uporaba mikroskopskih tehnik: svetlobna mikroskopija,  elektronske mikroskopija, UV-mikrospektrofotometrija. Dendrokronologija – branike v lesu kot arhiv, analiza branik in rekonstrukcija preteklih dejavnikov. Les kot tkivo v drevesu, kot material za predelavo in obdelavo ter v kulturni dediščini z vidika zgradbe in dendrokronologije.

Baze dendrokronoloških, lesno-anatomskih, klimatskih in fenoloških podatkov in njihova uporaba za proučevanje vpliva klime in okolja na nastajanje lesa in tkiv skorje. Les, rekonstrukcija klime, dendroekologija. Paleoklimatski viri podatkov . Okoljski vzroki za variabilnost fenologije v različnih časovnih (desetletje, stoletja, tisočletje) in prostorskih (lokalna, regionalna, globalna) skalah.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Poznavanje lesa in skorje, z vidika notranjih in okoljskih dejavnikov med procesom nastajanja.

Metode poučevanja in učenja

Interaktivna predavanja in razlage, konzultacije, vaje, seminar.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje zgradbe lesa in skorje, z vidika procesov med nastajanjem in vpliva okoljskih dejavnikov na procese.

Razumevanje, kako obravnavani dejavniki vplivajo na zgradbo, ter možnost uporabe lesa in skorje z ekološkega, tehnološkega in družbeno-ekonomskega vidika.

Temeljni viri in literatura

Fromm, J. (ur.) 2013. Cellular aspects of wood formation. Plant, Cell, Monographs, Springer, Berlin-Heidelberg, 260 str.

Schweingruber, F. H. 2007. Wood Structure and environment. Springer Series in Wood Science, Springer, Berlin-Heidelberg, 279 str.

Vaganov, E.A., Hugens, M.K., Shaskin A.V. 2006. Growth dynamics of conifer tree rings. Images of past and future environments. Springer, 354 str.

revijalni članki s področja,

tekoča periodika,

druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411