Linearna algebra za nematematike

Opis predmeta

Vektorski prostori

 • Lastne vrednosti in lastni vektorji

 • Posplošeni inverzi

 • Sistemi linearnih enačb

  Izbirne vsebine:

 • Matrične faktorizacije in matrične norme

 • Bločne matrike

 • Matrični odvodi

 • Kvadratne forme

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne linearne algebre za uporabo v statistiki, predvsem pri multivariatnih statističnih metodah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, seminarske naloge, samostojni študij literature, konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • vektorskih prostorov in dela z matrikami,

 • lastnih vrednosti in lastnih vektorjev,

 • skalarnega produkta in adjungiranih matrik,

 • sebi-adjungiranih, pozitivno definitnih, ortogonalnih in normalnih matrik,

 • pomena posplošenih inverzov,

 • reševanja sistemov linearnih enačb,

 • matričnih faktorizacij,

 • matričnih norm.

Reference nosilca

Damjana Kokol Bukovšek:

1. KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana. Matrix semigroup homomorphisms from dimension two to three. Linear algebra appl. 296 (1999), str. 99-112.

2. KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana. More on matrix semigroup homomorphisms. Linear algebra appl. 346 (2002), str. 73-95.

3. KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, NOVAK, Nika, OBLAK, Polona. Products of commuting nilpotent operators. Electron. j. linear algebra (On line), 16 (2007), str. 237-247. 4. KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana. Matrix semigroup homomorphisms into higher dimensions. Linear algebra appl. 420 (2007), str. 34-50.

Temeljni viri in literatura

J. R. Schott: Matrix analysis for statistics.

R. Horn, C. Johnson: Matrix analysis.

S. Lange: Linear algebra.

V. Omladič: Uporaba linearne algebre v statistiki.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411