Linearni modeli

Opis predmeta

  1. Linearni regresijski model
  2. Različne vrste napovednih spremenljivk v linearnem regresijskem modelu
  3. Diagnostika modela, posebne točke, nekonstantna varianca, transformacije
  4. Polinomska regresija in zlepki
  5. Posplošena metoda najmanjših kvadratov
  6. Linearni mešani modeli

Cilji in kompetence

Linearni modeli so temeljni statistični modeli, ki so uporabni na vseh področjih statistike. Cilji  so: razumevanje teorije, njena uporaba pri analizi konkretnih podatkov, analiza podatkov in vsebinska analiza rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje, seminarska naloga. Predavanja ter vaje so v računalniški učilnici, kjer študenti pridobljeno teoretično znanje uporabljajo na konkretnih podatkih.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študenti pridobijo znanja za samostojno delo s programom R na področju statističnega modeliranja, ki  omogočajo nadgradnjo na različnih področjih znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela.

Reference nosilca

  • SKUDNIK, Mitja, JERAN, Zvonka, BATIČ, Franc, SIMONČIČ, Primož, KASTELEC, Damijana. Potential environmental factors that influence the nitrogen concentration and [delta]15 N values in the moss Hypnum cupressiforme collected inside and outside canopy drip lines. Environmental pollution, ISSN 0269-7491, 2015, vol. 198, str. 78-85
  • SKUDNIK, Mitja, JERAN, Zvonka, BATIČ, Franc, KASTELEC, Damijana. Spatial interpolation of N concentrations and [delta]15N values in the moss Hypnum cupressiforme collected in the forests of Slovenia. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management, ISSN 1470-160X, 2016, vol. 61, iss. 2, str. 366-377,
  • KAURIN, Anela, MIHELIČ, Rok, KASTELEC, Damijana, GRČMAN, Helena, BRU, David, PHILIPPOT, Laurent, SUHADOLC, Marjetka. Resilience of bacteria, archaea, fungi and N-cycling microbial guilds under plough and conservation tillage, to agricultural drought. Soil biology & biochemistry, ISSN 0038-0717. [Print ed.], 2018, vol. 120, str. 233-245.

Temeljni viri in literatura

Rice J. A. (2006): Mathematical Statistics and Data Analysis. Third Edition. International Thomson Publishing.

Harrell F. E. Jr.(2015): Regression Modeling Strategies. Springer

Fox J., Weisberg S (2011): An R Companion to Applied Regression. Sage.

Košmelj K., Kastelec D. (2017): Študijsko gradivo (pdf datoteke)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411