Mednarodna in evropska gozdarska politika

Opis predmeta

Gozdovi imajo z zagotavljanjem gospodarskih, okoljskih in socialnih funkcij pomembno vlogo pri doseganju različnih ciljev na svetovni ravni, vseevropski ravni, ravni EU, in državni ravni. Njihov pomen se zadnja leta izrazito povečuje, tudi z vidika ciljev drugih politik (npr. podnebnih ciljev; ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti) ter globalnih ekoloških problemov. Pri predmetu bodo študentje spoznali:

 • Ekološke (okoljske), ekonomske in družbene razloge za razvoj mednarodne in EU gozdarske politike
 • Zgodovinski pregled razvoja pobud in procesov mednarodne in EU gozdarske politike
 • Stališča in interese z gozdom povezanih sektorjev, kot ključni izziv pri gospodarjenju z gozdovi na svetovni in EU ravni
 • Osnovne podatke o gozdovih in gospodarjenju na svetovni in evropski ravni
 • Globalne gozdne cilje  (cilji strateškega načrta OZN za gozdove 2030)
 • Prispevek gozdov k ciljem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (Sustainable Development Goals – SDG)
 • Kriterije in indikatorje trajnostnega načina gospodarjenja z gozdovi (npr. C&I Forest Europe, FSC in PEFC)
 • Procese, sporazume, konvencije in protokole na mednarodni in vseevropski ravni povezane z gozdovi in gozdarstvom
 • Klasifikacijo procesov, sporazumov, konvencij in protokolov na mednarodni in vseevropski ravni povezanih z gozdovi in gozdarstvom
 • Gozdarstvo na ravni EU (pregled EU zakonodaje in drugih dokumentov povezanih z gozdovi in gozdarstvom)
 • Akterje in institucije gozdarske politike na mednarodni, vseevropski ter EU ravni
 • Vplive mednarodnih, vseevropskih in EU političnih procesov/dokumentov na zakonodajo ter gospodarjenje z gozdovi na nacionalni in lokalni ravni s poudarkom na Sloveniji

Seminarska naloga: Seminarska naloga se posveča analizi izbranih tematik, ki bodo v času izvajanja predmeta zavzemale osrednje mesto v razpravah na globalni in evropski ravni.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj: Študent bo spoznal glavne probleme povezane z gozdovi in gozdarstvom na mednarodni, vseevropski in EU ravni ter najpomembnejše procese in dokumente gozdarske politike ter njihov vpliv na nacionalno zakonodajo in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji.

Kompetence: Študent bo usposobljen za samostojno, uspešno in strokovno razumevanje in obvladovanje kompleksnih problemov povezanih z gospodarjenjem z gozdovi; sposoben razumeti procese, sporazume, konvencije in protokole na mednarodni, vseevropski ter EU ravni v povezavi z gozdovi in gozdarstvom ter njihovo dinamiko, sposoben prepoznati in predlagati potrebne izboljšave gozdne politike v Sloveniji v kontekstu usklajevanja s procesi in politikami na mednarodni, vseevropski ter EU ravni.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (izbrane vsebine) oziroma konzultacije

Vodeni seminar

Vsebine se delno prilagodijo raziskovalnemu interesu kandidata/kandidatke.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent bo razumel in znal celovito obravnavati mednarodne, vseevropske in EU probleme in procese, sporazume, konvencije in protokole povezane z gozdovi in gozdarstvom, ki vplivajo na nacionalno gozdno politiko.

Temeljni viri in literatura

Seznam izbranih člankov in drugih materialov, ki bodo potrebni za seminarsko nalogo bo pripravljen vsako leto sproti, glede na aktualne teme.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411