Meritve fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal

Opis predmeta

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Kakovost tal je pomemben pogoj za trajnostno (npr. kmetijsko) rabo tal ter pri raziskavah tal kot naravnega vira. Slušatelj spozna metode za določevanja tistih fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal ter talne raztopine, ki so pomembni pokazatelji procesov v tleh in funkcioniranja tal. Slušatelj pridobi praktične izkušnje z merilnimi metodami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, laboratorijske vaje, samostojno delo

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Slušatelj se nauči izbrati in pravilno uporabiti primerno metodo za merjenje in  ugotavljanje lastnosti tal, procesov, funkcioniranja in indikatorjev kakovosti tal pri raziskavah trajnostne rabe tal v kmetijstvu, oceni tveganja in remediaciji onesnaženih tal, pri ekoloških, eko-toksikoloških in drugih raziskavah talnega ekosistema. Slušatelj se nauči rezultate meritev kritično vrednotiti in jih interpretirati v povezavi z drugimi pridobljenimi in danimi podatki.

Temeljni viri in literatura

Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press,San Diego (izbrana poglavja / selected chapters)

 

Naldu R. 2008. Chemical bioavailability. Elsevier, Amsterdam (izbrana poglavja / selected chapters)

 

Wilson N. 1995. Soil Water and Ground Water Sampling. London, Lewis Publishers: 188 s. (izbrana poglavja / selected chapters)

 

Rowell. D.L. 1994. Soil Science. Methods and application. Longman Scientific & Techical,: 350 s. (izbrana poglavja / selected chapters)

 

Dean, J.R. 2007.Bioavailability, bioaccessibility and mobility of environmental contaminants. John Wiley & Sons.Ltd., Chichester, (izbrana poglavja / selected chapters)

 

Jacob H. Dane, Clarke Topp 2002. Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods (Soil Science Society of America Book Series, Vol. 5), (izbrana poglavja / selected chapters)

 

William A. Jury, Robert Horton 2004. Soil Physics. Sixth Edition. (izbrana poglavja / selected chapters)

 

Jacob Bear 1988. Dynamics of fluids in porous media, Dover publications, Inc. New York (izbrana poglavja / selected chapters)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411