Meritve v kmetijstvu

Opis predmeta

 • Uvod v eksperimentalno raziskovalno delo: osnovni koraki v procesu eksperimentiranja; vplivni dejavniki na eksperimentalni proces.
 • Osnove statističnega načrtovanja poskusov: Klasični in statistično načrtovani poskus; Temeljni koncepti načrtovanja poskusov; Posebnosti in omejitve faktorsko načrtovanih poskusov.
 • Merilni proces kot vir eksperimentalnih informacij: vplivni dejavniki; temeljni meroslovni pojmi; organiziranost meroslovne infrastrukture; zagotavljanje meroslovne sledljivosti.
 • Merilni signal kot nosilec informacij o merjeni veličini: Analogni in digitalni, periodični in aperiodični, deterministični in naključni merilni signali; Motnje v merilnih signalih; Zajemanje in pretvorba merilnih signalov.
 • Merilna zaznavala za električno merjenje mehanskih veličin: Glavne vrste merilnih zaznaval in njihove meroslovne, statične in dinamične značilnosti ter omejitve (piezoelektrična, piezouporovna, termoelektrična, uporovna, magnetouporovna, induktivna, potenciometrična, optična, ultrazvočna, Hallova merilna zaznavala).
 • Neposredne in posredne metode za merjenje: Mehanske napetosti, sil, navorov, momentov in deformacij; Premikov in razdalj; Kota zasuka in mehanske moči; Mehanskih nihanj in pospeškov; Vrtilne hitrosti in frekvence. Tlaka; Temperature. Hitrosti in pretoka tekočin.
 • Uporaba programske opreme v eksperimentalnem delu: Osnove digitalne obdelave merilnih signalov; Virtualna instrumentacija in druga programska oprema; Validacija programske opreme.
 • Meroslovno ovrednotenje merilnega sistema in eksperimentalnega procesa: Analiza merilne negotovosti (standardna, sestavljena in razširjena merilna negotovost); Ovrednotenje in prikaz merilnih rezultatov.
 • Seminarske vaje: Timsko delo na področju načrtovanja eksperimentov, razvoja in validacije različnih merilnih sistemov za mehanske veličine ter vrednotenja merilnih rezultatov.
 • Laboratorijske vaje: Načrtovanje eksperimentov in merilnih sistemov, eksperimentalni praktikum na izbranih primerih merjenj in poskusov.

Cilji in kompetence

Temeljni cilji učnega predmeta je seznaniti in naučiti študente: s temeljnimi koncepti načrtovanja poskusov ter z meroslovno analizo in ovrednotenjem rezultatov eksperimentalnega dela, s fizikalno-teoretičnimi izhodišči sodobnih merilnih tehnologij, z zajemanjem, obdelavo in prikazom merjenih veličin, z merjenjem temeljnih mehanskih veličin, ki so posebej značilne za kmetijsko tehniko in mehanizacijo, z uveljavljenimi merilnimi metodami, z osnovami virtualne instrumentacije in digitalne obdelave signalov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, ki vključujejo reševanje in razpravo o izbranih teoretičnih ter praktično uporabnih primerih. Interaktivna predavanja, skupinsko delo, virtualni eksperimenti.

Predvideni študijski rezultati

Pridobljena znanja v študijskem procesu bodo zagotavljala, da bo študent sposoben samostojno: načrtovati eksperimentalni proces; izbrati ustrezno merilno opremo in konfigurirati merilni sistem; uporabljati različne standardizirane ter v praksi uveljavljene merilne metode; izmeriti temeljne mehanske veličine, ki so značilne za kmetijsko tehniko in mehanizacijo; meroslovno ovrednotiti eksperimentalno dobljene rezultate.

Reference nosilca

Jože Kutin

KUTIN, Jože, BOBOVNIK, Gregor, BAJSIČ, Ivan. Dynamic effects in a clearance-sealed piston prover for gas flow measurements. Metrologia, 2011, vol. 48, no. 3, str. 123-132.

KUTIN, Jože, BOBOVNIK, Gregor, BAJSIĆ, Ivan. Heat exchange effects on the performance of a clearance-sealed piston prover for gas flow measurements. Metrologia 52 (2015) 857–863.

BOBOVNIK, Gregor, KUTIN, Jože, BAJSIČ, Ivan. Uncertainty analysis of gas flow measurements using clearance-sealed piston provers in the range from 0.0012 g/min to 60 g/min. Metrologia 53 (2016) 1061-1068.

RUPNIK, Klemen, KUTIN, Jože, BAJSIĆ, Ivan. Identification and prediction of the dynamic properties of resistance temperature sensors. Sensors and Actuators. A, Physical 197 (2013) 69-75.

SVETE, Andrej, BAJSIČ, Ivan, KUTIN, Jože. Investigation of polytropic corrections for the piston-in-cylinder primary standard used in dynamic calibrations of pressure sensors. Sensors and actuators. A, Physical, May 2018, vol. 274, str. 262-271

Temeljni viri in literatura

 • Doebelin, E. O.: Engineering experimentation – Planning, execution, reporting. McGraw-Hill, New York, 1995.
 • Montgomery, D. C.: Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, New York, 2001.
 • Bentley, J. P.: Principles of measurement systems. Pearson Education, Harlow, 2005.
 • Busch-Vishniac, I. J.: Electromechanical sensors and actuators. Springer, 1999.
 • JCGM 200:2012 – International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms.
 • JCGM 100:2008 – Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411