Metode ekološkega modeliranja

Opis predmeta

Vsebina predmeta ja izrazito metodološka, kjer  je glavni poudarek na:

– sistemskem pristopu k razumevanju ekosistemov in uporabo sistemskega razmišljanja pri definiranju problemov,

– temeljnih principih ekološkega modeliranja,

– izgradnji mehanističnih modelov, modelov iz velikih zbirk podatkov in modelov za podporo odločanja.

V prvem delu predmeta se slušatelji seznanijo s temeljnimi principi sistema in sistemskega razmišljanja, ki jim omogoča celosten vpogled v strukturo in delovanje obravnavanega sistema (ekosistema). Velik poudarek je na pravilni opredelitvi in definiciji problema in v njegovem pravilnem formuliranju v obliki cilja, ki ga poskušajo v nadaljevanju doseči z metodami ekološkega modeliranja.

V drugem vsebinskem sklopu je poudarek na konceptih ekološkega modeliranja, ki so podani v obliki potrebnih korakov in pravil za dosego metodološke objektivnosti izgradnje ekološkega modela.

V zadnjem sklopu predmeta so obravnavane tri temeljne skupine ekoloških modelov: mehanistični napovedni modeli, napovedni in klasifikacijski modeli iz podatkov in kvalitativni odločitveni modeli.

Vsebino predmeta je tako zajeta v naslednjih šest sklopih: 1. Uvod v ekološko modeliranje, 2. Sistem, 3. Koncepti ekološkega modeliranja, 4. Mehanistični modeli, 5. Modeli iz podatkov in 6. Modeli za podporo odločanja.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Osnovni cilj tega sklopa predavanj je študentom podati znanje o sodobnih metodah ekološkega modeliranja za potrebe razumevanja strukture in delovanja ekosistemov in za objektivno napovedovanje njihovega obnašanja.

 

Študenti bodo pridobili metodološka znanja potrebna za izgradnjo kvalitativnih in kvantitativnih ekoloških modelov, ki jim bodo omogočala pridobivanje novih znanj o obnašanju preučevanega ekosistema (modeli za razlago), sposobni bodo napovedati njegovo obnašanje (napovedni modeli) in graditi modele za upravljanje teh sistemov (modeli za podporo odločanja).

Metode poučevanja in učenja

Predmet sestavljajo predavanja, vaje in seminar. Vsakem vsebinskemu sklopu predavanj sledijo računalniške vaje o uporabi specifičnih orodij za ekološko modeliranje (STELLA, WEKA, DEXi). Študenti rezultate predstavijo v seminarski nalogi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Študenti bodo sposobni uporabljati obravnavane metode in orodja ekološkega modeliranja na praktičnih primerih.

Temeljni viri in literatura

Jørgensen, S.E., Bendoricchio, G., 2011. Fundamentals of ecological modelling : applications in environmental management and research . 4th ed.,  Elsevier

 

Witten H.I., Frank E., Hall M.A., 2011. Data mining : practical machine learning tools and techniques. 3rd. ed.,  Morgan Kaufmann

 

Bohanec M. 2012. Odločanje in modeli. 1. ponatis. Ljubljana, DMFA

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411