Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah

Opis predmeta

Predstavljena bo razdelitev sekundarnih metabolitov pri čemer bo poudarek na  fenolih in karotenoidih ter spoznavanje njihovih lastnosti (topnost v različnih topilih, obstojnost pri različnih temperaturah, pH, svetlobi), ki so pomembne za ekstrakcijo in analizo. Predstavljena bo vloga posameznih skupin sekundarnih metabolitov v rastlinah in njihova ekološka funkcija (atraktanti, repelenti, alelopatske snovi, zaščita pred okoljskimi dejavniki,…). Na uporabnih primerih bo predstavljena vsebnost sekundarnih metabolitov v različnih organih rastlin kot so plodovi, listi, cvetovi, kakor tudi spreminjanje njihove vsebnosti med rastno dobo ter njihova aktivnost. Pregledale se bodo sinteznih poti pomembnejših sekundarnih metabolitov ter možnosti kako s tehnološkimi ukrepi ali okoljskimi dejavniki vplivati na spremembo vsebnosti teh snovi v rastlinah. Za pomembnejše skupine sekundarnih metabolitov bodo predstavljene izbrane metode ekstrakcije in njihova analiza na različnih aparaturah kot so spektrofotometer, HPLC, MS, itd. ter ugotavljanje aktivnosti nekaterih ključnih encimov sinteznih poti. Prav tako bo predstavljen pomen sekundarnih metabolitov za kakovost živil rastlinskega izvora.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je suvereno poznavanje skupin sekundarnih snovi v rastlinah in njihovih lastnosti ter načini ekstrakcije in analize.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, izdelava seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razume posebnosti različnih skupin sekundarnih metabolitov in je sposoben uporabiti ustrezna metode, jih ustrezno modificirati ali ustvariti nove glede na skupino snovi in rastlinski material za ekstrakcijo.

Temeljni viri in literatura

Michael W. 2010. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism (Annual Plant Reviews S.). Sheffield Academic Press, 464 str. ISBN 978-1405183970

 

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

 

Articles from scientific journals, current magazines, other readings …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411