Mikoremediacija

Opis predmeta

Predstavljene bodo naslednje vsebine:

Glive, kot indikatorji onesnaženosti okolja.

Ekologija mikoremediacije. Glivni metabolizem in potencial gliv za biorazgradnjo nevarnih odpadkov, kot so: kem. zaščiten les, pesticidi in druge toksične snovi. Pomen gliv in glivnih encimov pri ravnanju z odpadki na odlagališčih, čiščenju odpadnih industrijskih vod, kakor tudi industriji celuloze in papirja. Razbarvanje in razgradnja barvil, vključno z melaminom na predmetih kulturne dediščine z glivami.

Razgradnja plastike, goriv, ostankov eksploziv in drugih sintetičnih odpadnih materialov.

Pomen mikoriznih gliv za remediacijo zemljišč.

Uporaba gliv za biosorpcijo in bioakumulacijo težkih kovin.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent se bo poglobil v ožjo okoljsko raziskovalno problematiko, ki jo bo lahko nadgrajeval v svoji doktorski disertaciji. Predmet ni namenjen ekstenzivni poglobitvi teoretičnega znanja, pač pa je cilj predstavitev določenih problemov in obvladovanje specifičnih metod in tehnik, ki lahko pripomorejo k rešitvi okoljskih problemom. Namenjen je tudi poznavanju pregleda predhodnih raziskav s področja bodoče doktorske disertacije študenta.

 

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja nosilca, priprava in vodenje Journal clubov; priprava problemskih seminarskih nalog, diskusij, razprav … Pregled in poprava rešitev problemskih nalog. Individualne konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Zastavljen pristop bi se moral odraziti v pravilnem načrtovanju raziskav in poskusov, ki vodijo k potrditvi ali zavrnitvi hipotez, zastavljenih v temi doktorske disertacije.

Temeljni viri in literatura

Vedder P.J.C. and Van den Munckhof-Vedder M., 2020: Modern mushroom growing 2020 harvesting. P.J.C. Vedder, Dublin. ISBN: 978-1-7352413, 691 str.

Kavanagh K., 2017: Fungi: Biology and Applications. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Print ISBN: 9781119374329/Online ISBN: 9781119374312, 392 str.

Xu Fang X. and Qu Y., 2018, Fungal Cellulolytic Enzymes – Microbial Production and Application, Springer Singapore, ISBN-13: 978-981-13-0748-5, 282 str.

Polizeli T.M. and Rai M., 2013: Fungal Enzymes. CRC Press London, ISBN: 978-1-4665-9454-8, 445 str.

Singh H., 2006: MYCOREMEDIATION – Fungal Bioremediation. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. ISBN-13: 978-0-471-75501-2, 592 str.

Aktualni pregledni in znanstveni članki s področja okolja/ Current review and scientific articles in the field of the environment

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411