Mikoremediacija

Opis predmeta

Predstavljene bodo naslednje vsebine:

 

Glive, kot indikatorji onesnaženosti okolja.

Ekologija mikoremediacije. Glivni metabolizem in potencial gliv za biorazgradnjo nevarnih odpadkov, kot so: kem. zaščiten les, pesticidi in druge toksične snovi. Pomen gliv in glivnih encimov pri ravnanju z odpadki na odlagališčih, čiščenju odpadnih industrijskih vod, kakor tudi industriji celuloze in papirja. Razbarvanje in razgradnja barvil, vključno z melaminom na predmetih kulturne dediščine z glivami.

Razgradnja plastike, goriv, ostankov eksploziv in drugih sintetičnih odpadnih materialov.

Pomen mikoriznih gliv za remediacijo zemljišč.

Uporaba gliv za biosorpcijo in bioakumulacijo težkih kovin.

Cilji in kompetence

Študent se bo poglobil v ožjo okoljsko raziskovalno problematiko, ki jo bo lahko nadgrajeval v svoji doktorski disertaciji. Predmet ni namenjen ekstenzivni poglobitvi teoretičnega znanja, pač pa je cilj predstavitev določenih problemov in obvladovanje specifičnih metod in tehnik, ki lahko pripomorejo k rešitvi okoljskih problemom. Namenjen je tudi poznavanju pregleda predhodnih raziskav s področja bodoče doktorske disertacije študenta.

 

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja nosilca, priprava in vodenje Journal clubov; priprava problemskih seminarskih nalog, diskusij in konzultacije. Pregled in poprava rešitev problemskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Zastavljen pristop bi se moral odraziti v pravilnem načrtovanju raziskav in poskusov, ki vodijo k potrditvi ali zavrnitvi hipotez, zastavljenih v temi doktorske disertacije.

Reference nosilca

  1. ULČNIK, Ajda, KRALJ CIGIĆ, Irena, POHLEVEN, Franc. Degradation of lindane and endosulfan by fungi, fungal and bacterial laccases. World journal of microbiology & biotechnology, ISSN 0959-3993, 2013, vol. 29, no. 12, str. 2239-2247. [COBISS.SI-ID 2159753]
  2. ULČNIK, Ajda, KRALJ CIGIĆ, Irena, ZUPANČIČ-KRALJ, Lucija, TAVZES, Črtomir, POHLEVEN, Franc. Bioremediation of lindane by wood-decaying fungi = Biorazgradnja lindana pomoću gljiva uzročnika truljenja drva. Drvna industrija, ISSN 0012-6772, 2012, vol. 63, no. 4, str. 271-276. [COBISS.SI-ID 2080137]
  3. TAVZES, Črtomir, PALČIČ, Jernej, FACKLER, Karin, POHLEVEN, Franc, KOESTLER, Robert John. Biomimetic system for removal of fungal melanin staining on paper. International biodeterioration & biodegradation, ISSN 0964-8305. [Print ed.], 2012, vol. 84, str. 307-313, doi: 10.1016/j.ibiod.2012.07.022. [COBISS.SI-ID 512788267]
  4. ULČNIK, Ajda, KRALJ CIGIĆ, Irena, ZUPANČIČ-KRALJ, Lucija, TAVZES, Črtomir, POHLEVEN, Franc. Razgradnja endosulfana z glivama Hypoxylon fragiforme in Gloeophyllum trabeum = Degradation of endosulfan with Hypoxylon fragiforme and Gloeophyllum trabeum. Les, ISSN 0024-1067, 2011, let. 63, št. 5, str. 227-231. [COBISS.SI-ID 1930633]
  5. ULČNIK, Ajda, ZUPANČIČ-KRALJ, Lucija, TAVZES, Črtomir, POHLEVEN, Franc. Mikoremediacija lindana v tekočih kulturah gliv Pleurotus ostreatus in Hypoxlon fragiforme = Mycoremediation of lindane in liquid cultures of Pleurotus ostreatus and Hypoxylon fragiforme. Les, ISSN 0024-1067, 2010, let. 62, št. 5, str. 216-221. [COBISS.SI-ID 1810057]
  6. ULČNIK, Ajda, VAUKNER, Maja, TAVZES, Črtomir, POHLEVEN, Franc. Glivne lakaze : encimi neverjetnih sposobnosti = Fungal laccases : enzymes of incredible abilities. Les, ISSN 0024-1067, 2011, let. 63, št. 3, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 1891209]

Temeljni viri in literatura

Učbenik:

Singh H., 2006: MYCOREMEDIATION – Fungal Bioremediation. Wiley Interscience, John Wiley & Sons, Ltd, Hoboken, New Jersey. ISBN-13: 978-0-471-75501-2, 592 str.

 

Polizeli T.M. and Rai M., 2013: Fungal Enzymes, CRC Press London, New York, ISBN: 978-1-4665-9454-8, 445 str.

 

Pregledni in novejši znanstveni članki s področja okolja/Review and recent scientific papers on the field of environment.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411