Modeliranje časovnih in prostorskih procesov

Opis predmeta

Analiza časovnih vrst

  • Metode za raziskovanje časovnih vrst: grafični prikazi, komponente časovnih vrst, avtokorelacija.
  • Modeliranje stacionarnih časovnih vrst: ARMA modeli.
  • Modeliranje nestacionarnih časovniih vrst: ARIMA modeli.

Prostorska statistika

  • Metode za raziskovanje prostorskih podatkov: grafični prikazi, prostorska korelacija (vzorčni variogram, anizotropija).
  • Modeliranje zveznih procesov v prostoru (modeliranje variograma, kriging).
  • Geostatistične simulacije.

Primeri v programskem okolju R.

Cilji in kompetence

Statistično modeliranje procesov v času ali prostoru je pomemben del proučevanj procesov v ekonomiji, ekologiji, epidemiologiji, dužbenih vedah in drugje. Študentje se bodo seznanili z osnovnimi metodami raziskovanja podatkov in modeliranja procesov v času in prostoru.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja ter laboratorijske vaje, domače naloge. Predavanja ter vaje so v računalniški učilnici, kjer študenti pridobljeno teoretično znanje uporabljajo na konkretnih podatkih.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovnih konceptov statistične analize podatkov v času ali v prostoru. Modeliranje časovnih vrst in prostorskih podatkov, predpostavke, vsebinska analiza rezultatov.

Reference nosilca

KASTELEC, Damijana. Uporaba splošnega kriginga za objektivno prostorsko interpolacijo povprečne letne višine padavin v Sloveniji. Zb. Bioteh. fak. Univ. Ljubl., 1999, 73 (Issue 2): str. 301-314.

KASTELEC, Damijana, RAKOVEC, Jože, ZAKŠEK, Klemen. Sončna energija v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 136 str.

SKUDNIK, Mitja, JERAN, Zvonka, BATIČ, Franc, KASTELEC, Damijana. Spatial interpolation of N concentrations and [delta]15N values in the moss Hypnum cupressiforme collected in the forests of Slovenia. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management, ISSN 1470-160X, 2016, vol. 61, iss. 2, str. 366-377

Temeljni viri in literatura

Shumway R. H., Stoffer D.S., 2016. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples

Fourth Edition, Springer

Brockwell P. J., Davis R. A., 2002: Introduction to Time Series and Forecasting, Second edition, Springer

Chiles J. P., Delfiner P., 1999: Geostatistics, Modeling Spatial Uncertainity, Wiley.

Diggle P. J., Ribeiro P. J., 2006: Model-based Geostatistics, Springer Verlag.

Bivand R. S., Pebesma E. J., Gómez-Rubio V., 2008: Applied Spatial Data Analysis with R (Use R), Springer Verlag.

Kastelec D. (2020): Študijsko gradivo (pdf datoteke).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411