Moderna psihometrična testna teorija

Opis predmeta

1. Klasična testna teorija:

– testni dosežek, pravi dosežek in napaka;

– modeli in metode ocenjevanja zanesljivosti;

– praktična uporaba koeficienta zanesljivosti pri sestavljanju testov in interpretaciji dosežkov;

– zanesljivost in latentna struktura testa.

2. Faktorskoanalitični pristop k sestavljanju testov.

3. Teorija odgovora na postavko:

– »fundamentalno merjenje« in Raschev model;

– preverjanje ustreznosti modela;

– drugi logistični modeli (za dihotomne, stopnjevane in kategorične postavke);

– večdimenzionalni modeli; faktorska analiza postavk;

– sestavljanje testov in adaptivno testiranje;

– izdelava vzporednih oblik in iskanje pristranskih postavk.

Cilji in kompetence

Študent spozna in se – na primerih izbranih merskih instrumentov z različnih področij – nauči uporabljati sodobne metode psihometrične analize, s poudarkom na Raschevem lestvičenju in teoriji odgovora na postavko. Zna načrtovati konstrukcijo merskega instrumenta in njegovo analizo v okviru izbranega pristopa. Razume predpostavke, teoretične osnove in omejitve posameznih pristopov ter zna izbrati najustreznejšega za posamezni merski problem. Samostojno uporablja specializirano programsko opremo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarske delavnice, projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent pozna najpomembnejše psihometrične modele in pristope ter razume njihove osnovne predpostavke in pomen rezultatov analize po določenem modelu.

Reference nosilca

Gregor Sočan:

Zager Kocjan, G., Lavtar, D. in Sočan, G. (2022). The effects of survey mode on self-reported psychological functioning : measurement invariance and latent mean comparison across face-to-face and web modes. Behavior research methods, 54, 1-18.

Sočan, G. in Zager Kocjan, G. (2021). Person-level assessment of measurement invariance. Quality and quantity, 56, 3481–3503.

Sočan, G. (2015). Empirical option weights for multiple-choice items : interactions with item properties and testing design. Metodološki zvezki, 25-43.

Temeljni viri in literatura

Bond, T. G., Yan, Z. in Heene, M. (2021). Applying the Rasch model. Fundamental measurement in the human sciences (4th ed.). Routledge.

Embretson, S.E. in Reise, S.P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Sočan, G. (2021). Psihometrična analiza s programom R. Znanstvena založba Filozofske fakultete.

van der Linden, W. J. (ur.) (2016). Handbook of item response theory. Volumes 1-3. CRC Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411