Multivariatna analiza

Opis predmeta

 • Grafične predstavitve multivariatnih podatkov
 • Razvrščanje v skupine
 • Metoda glavnih komponent
 • Faktorska analiza
 • Linearni strukturni modeli
 • Druge multivariatne metode

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s sodobnimi metodami multivariatne analize, z njihovo uporabo za analizo konkretnih podatkov in z ustrezno interpretacijo dobljenih rezultatov. Seznaniti s sodobnimi računalniškimi programi za multivariatno analizo podatkov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Razumevanje osnovnih metod multivariatne analize, tudi grafičnih prikazov multivariatnih podatkov in eksplorativne multivariatne analize.  Razumevanje teorije na podlagi primerov uporabe.
 • Uporaba multivariatne analize sega na večino področij naravoslovnih znanosti in na številna družboslovna področja. Znanja iz predmeta Multivariatna analiza so potrebna za večino drugih predmetov v programu.
 • Sposobnost abstraktnega razmišljanja.
 •  Spretnost uporabe domače in tuje literature.

Reference nosilca

 • ŽIBERNA, Aleš, KEJŽAR, Nataša, GOLOB, Petra. A comparison of different approaches to hierarchical clustering of ordinal data. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], 2004, letn. 1, št. 1, str. 57-73, graf. prikazi. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz1.1/ziberna.pdf.
 • ŽIBERNA, Aleš. K-means-based algorithm for blockmodeling linked networks. Social Networks. [Print ed.], May 2020, vol. 61, str. 153-169
 • ŽIBERNA, Aleš. Generalized blockmodeling of valued networks. Soc. networks. [Print ed.], Jan. 2007, vol. 29, no. 1, str. 105-126.
 • http://www.informaworld.com/smpp/content?content=10.1080/00222500701790207%5D.
 • ŽIBERNA, Aleš. Generalized blockmodeling of sparse networks. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2013, letn. 10, št. 2, str. 99-119. http://www.stat-d.si/mz/mz10.1/Ziberna2013.pdf.
 • ŽIBERNA, Aleš, ŽABKAR, Vesna. Application of end-users market segmentation using statistical methods. V: FERLIGOJ, Anuška (ur.), MRVAR, Andrej (ur.). Developments in applied statistics, (Metodološki zvezki, 19). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2003, str. 243-263.

Temeljni viri in literatura

 • Tabachnick B.G. in Fidell L.S.: Using Multivariate Statistics. Pearson/Allyn & Bacon., Boston.  2007 (Peta izdaja)
 • Kaplan D.: Structural Equation Modeling, Foundations and Extensions. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi, 2000.
 • Johnson R.A. in Wichern D.W.: Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th international edition. Pearson Education International, Upper Saddle Rive, 2007.
 • Härdle W., Simar L.: Applied multivariate statistical analysis, 2nd ed. Springer, Berlin,   Heidelberg, New York, 2007.
 • Ferligoj A.: Razvrščanje v skupine. Metodološki zvezki, 4, FSPN, Ljubljana, 1989.
 • Omladič V.: Uporaba linearne algebre v statistiki. Metodološki zvezki, 13, FDV, Ljubljana, 1997.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411