Nacionalni računi in transferji med generacijami

Opis predmeta

 • Usklajenost med sistemi makroekonomskih statistik ter mednarodna primerljivost ekonomskih agregatov.

 • Satelitski računi posameznih področij ekonomske politike.

 • Matrike družbenih računov (SAM) kot statistična osnova modelov.

 • Uvajanje dimenzije starosti v sistem nacionalnih računov.

 • Transferji med generacijami.

 • Neplačano gospodinjsko delo v posamezni starosti: proizvodnja, potrošnja in transferji.

 • Staranje prebivalstva in generacijska ekonomija.

Cilji in kompetence

Pri predmetu se bodo študentje usposobili za samostojno reševanje odprtih raziskovalnih problemov na področju nacionalnih računov s cilji zagotavljanja večje usklajenosti in mednarodne primerljivosti uradne statistike, analizi uspešnosti ekonomske politike in zagotavljanja statistične podlage ekonomskega modeliranja.

Študenti bodo spoznali širitev nacionalnih računov z dimenzijo starosti, ki postaja s hitrim staranjem prebivalstva vedno bolj ključna. Nova metoda, imenovana Računi nacionalnih transferjev (NTA), ki jo razvijamo v okviru mednarodne raziskovalne mreže, omogoča analizo potrošnje in dohodkov iz dela v posamezni starosti. Presežek potrošnje nad dohodkom iz dela mora biti financiran bodisi iz privatnih transferjev (npr. starši financirajo obleko, hrano, stanovanje svojih otrok), javnih transferjev (npr. javno šolstvo, zdravstvo, pokojnine) ali pa preko interakcije s sredstvi (npr. prodaja premoženja, najem kredita).

Študentje bodo razumeli in bodo sposobni analizirati proizvodnjo (tako tržno kot gospodinjsko) ter ekonomske tokove med posameznimi sektorji in starostnimi skupinami, kar je ključno za celovito razumevanje ekonomije, medgeneracijske analize, analize ukrepov ekonomske politike, dolgoročne vzdržnosti javnofinančnega sistema itd.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktične analize z računalniki, projektno delo, individualne naloge.

Predvideni študijski rezultati

Rezultati NTA omogočajo celovito analizo privatnih in javnih transferjev med posameznimi starostnimi skupinami; razumevanje vpliva demografskih sprememb na ekonomijo; analizo vzdržnosti javnega in privatnega sistema transferjev v povezavi s staranjem prebivalstva itd.

Reference nosilca

Jože Sambt

1. SAMBT, Jože, MALAČIČ, Janez. Slovenia : independence and the return to the family of European market economies. V: LEE, Ronald (ur.), MASON, Andrew (ur.). Population aging and the generational economy : a global perspective. Cheltenham; Northampton: E. Elgar; Ottawa [etc.]: International Development Research Centre (IDRC), cop. 2011, str. 340-353.

2. PRSKAWETZ, Alexia, SAMBT, Jože. Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. Demographic research, 2014, vol. 30, art. 34, str. 963-1010.

3. SAMBT, Jože, PRSKAWETZ, Alexia. National Transfer Accounts for Austria : low levels of education and the generosity of the social security system. V: LEE, Ronald (ur.), MASON, Andrew (ur.). Population aging and the generational economy : a global perspective. Cheltenham; Northampton: E. Elgar; Ottawa [etc.]: International Development Research Centre (IDRC), cop. 2011, str. 256-268.

Temeljni viri in literatura

 • Blades D.: Understanding National Accounts: An OECD Manual, OECD, Paris 2007, izbrana poglavja.

 • System of National Accounts 2008, New York: United Nations, 2009 (https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp), izbrana poglavja.

 • European System of Accounts 2010, Luxembourg: European Union, 2013 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-02-13-269), izbrana poglavja.

 • Lee, R. D., & Mason, A. (2011). Population aging and the generational economy : a global perspective. Cheltenham: Edward Elgar, izbrana poglavja.

 • National Transfer Accounts manual: Measuring and Analysing the Generational Economy. New York: United Nations, 2013, izbrana poglavja.

 • Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress, Paris (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr), izbrana poglavja.

 • Izbrani članki.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411