Načrtovanje in analiza kliničnih in epidemioloških raziskav

Opis predmeta

 1. Vrste študij v medicini.
 2. Načrtovanje eksperimentalnih in epidemioloških raziskav; analiza moči testa in izračun velikosti vzorca, izbor spremenljivk in statističnih enot, način zbiranja podatkov in kontrola kakovosti podatkov.
 3. Analiza eksperimentalnih in epidemioloških raziskav: poudarek  je na uporabi regresijskih modelov
 • linearni model, logistični model in modeli za analizo preživetja.
 • obravnava manjkajočih podatkov
 • obravnava koreliranih podatkov
 • Uporaba statističnega paketa R.

Cilji in kompetence

Dobro načrtovane in primerno analizirane klinične in epidemiološke raziskave lahko nudijo odgovore na zelo pomembna vprašanja na področju medicine. Na primer, lahko dokažejo učinkovitost novega zdravila ali povežejo nastanek bolezni z nekim dejavnikom tveganja.

Namen predmeta je usposobiti kandidata za samostojno izpeljavo standardnih kliničnih in epidemioloških raziskav. Poudarek je na načrtovanju in na analizi podatkov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje z računalnikom. Izdelava seminarske naloge (timsko delo) in predstavitev naloge pred letnikom. Opravljene domače naloge so pogoj za pristop h končnemu izpitu.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent pozna temeljne razlike med vrstami študij v medicini, zna načrtovati raziskavo in sestaviti protokol raziskave. Študent zna izbrati primerno metodo za analizo podatkov in zna pripraviti poročilo, kjer predstavi načrt raziskave, statistično analizo in rezultate.

Reference nosilca

 • LUSA, Lara, BUKOVŠEK, David. Providing patients visiting emergency departments with useful information using public real time data : a case study based on Italian data. Journal of evaluation in clinical practice. Jun. 2019, vol. 25, iss. 3, str. 404-411, graf. prikazi, tabele. ISSN 1356-1294. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jep.13059, DOI: 10.1111/jep.13059. [COBISS.SI-ID 34090713], [JCR, SNIP]
 • SEM, Vilma, KOLAR, Jana, LUSA, Lara. Artificially generated near-infrared spectral data for classification purposes. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 172, str. 100-108, ilustr. ISSN 0169-7439. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743917302320, DOI: 10.1016/j.chemolab.2017.11.009. [COBISS.SI-ID 33505753], [JCR, SNIP]
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. Gradient boosting for high-dimensional prediction of rare events. Computational statistics & data analysis. Sep. 2017, vol. 113, str.19-37, ilustr. ISSN 0167-9473. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947316301803, DOI: 10.1016/j.csda.2016.07.016. [COBISS.SI-ID 32788953], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]
 • KEJŽAR, Nataša, MAUCORT-BOULCH, Delphine, STARE, Janez. A note on bias of measures of explained variation for survival data. Statistics in medicine, ISSN 0277-6715, 15 March 2016, vol. 35, iss. 6, str. 877-882. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.6749/abstract, doi: 10.1002/sim.6749. [COBISS.SI-ID 32214489]
 • STARE, Janez, KEJŽAR, Nataša. On standardization of the activity index. Journal of informetrics : an international journal, ISSN 1751-1577, Jul. 2014, vol. 8, iss. 3, str. 503-507, doi: 10.1016/j.joi.2014.04.004. [COBISS.SI-ID 31282137]
 • KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Clustering of distributions : a case of patent citations. Journal of classification, ISSN 0176-4268, 2011, vol. 28, no. 2, str. 156-183, graf. prikazi, doi: 10.1007/s00357-011-9084-x. [COBISS.SI-ID 28528345]BLEJEC, Andrej. Statistical method for detection of firing rate changes in spontaneously active neurons. Neurocomputing (Amst.). [Print ed.], 2005, vol. 65/66, str. 557-563.JCR IF: 0.79, SE (42/79), computer science, artificial intelligence, x: 1.268 [COBISS.SI-ID 1557839]

Temeljni viri in literatura

 • Hulley, Stephen B., Cummings, Steven R., Browner, Warren S., Grady, Deborah G., Newman, Thomas B. Designing Clinical Research: An Epidemiologic Approach, 3rd Edition (2007) Lippincott Williams & Wilkins.
 • Clinical Trials: A Methodological Perspective, 2nd Edition (2005). Wiley Series in Probability and Statistics.
 • Rothman, Kenneth J., Greenland, Sander and Lash, Timothy L Modern Epidemiology, 3rd Edition (2008) Lippincott Williams & Wilkins.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411