Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta – praktično delo

Opis predmeta

1. Pisanje preglednega članka na podlagi  pregleda literature (Uporaba podatkovnih  virov, pregled pristopov pri ocenjevanju virov, sinteza in zaključki)

 

2. Priprava recenzija preglednega članka, ki vsebuje odgovore na izbrana vprašanja:

1.         Ali sta v povzetku in uvodu jasno opredeljena potreba po tej raziskavi in njena pomembnost?

2.         Ali je metodologija ustrezno usmerjena na glavno(-a) vprašanje(-a)?

3.         Ali so rezultati predstavljeni jasno in logično ter ali so utemeljeni s predloženimi podatki? 4. Ali so slike jasne in v celoti opisane?

4.         Ali sklepi utemeljeno odgovarjajo na glavna vprašanja, ki jih je avtor(ji) postavil(i) v uvodu

5.         Ali je na vprašanja, postavljena v Uvodu, v Sklepih ustrezno odgovorjeno.

 

3. Pisanje predloga raziskave (pregled nekaj obstoječih obrazcev razpisov ARRS in H2020 EU)

Predlog vsebuje naslednje elemente:

– Povzetek ali izvleček, problem, vprašanje ali hipoteza

– Metodologija raziskave

– Etični vidiki

– Analiza informacij / opis analize vzorca

– Omejitve in ključne predpostavke

– Reference ali bibliografija

 

4. Izdelava recenzija raziskovalnega predloga, ki vsebuje vrednotenje naslednjih elementov:

A. povzetek (recenzentovih) ugotovitev, vključno s prednostmi in slabostmi predloga;

B. ocena predloga glede na merila za ocenjevanje;  splošnih ciljev predloga, metod, vprašanj, hipotez, čarovnice, finančnih sredstev (stroškovna učinkovitost).

 

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Kandidati znajo pripraviti pregled literature, napisati pregledni članek, pregledati znanstveni članek, napisati raziskovalni predlog, pregledati raziskovalni predlog.

Kandidati so sposobni:

  • Razumeti osnove komuniciranja med različnimi strokami, med naravoslovjem in družboslovjem in koncept so-ustvarjanja pri obsežnih projektih, ki naslavljajo širše družben izzive
  • Oblikovati zasnovo raziskovalnega projekta
  • Razumeti pojem odprte znanosti, koncepta ponovne uporabe podatkov, razlikovati med podatki, informacijami in vedenjem, pomen upravljanja s podatki
  • Razumeti koncept in pristope pri zagotavljanju FAIR podatkov, pomen digitalizacije pri laboratorijskem delu

Metode poučevanja in učenja

Navodila za pripravo izdelkov, predstavitve izdelkov, vodena razprava in navodila za izboljšave

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

  • Priprave znanstvenega projekta
  • Iskanje in analiza literature, ki je osnova za pričetek oblikovanja projekta
  •  Poročanje o poteku raziskovalnem delu
  • Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411