Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta – praktično delo

Opis predmeta

1. Pisanje preglednega članka na podlagi  pregleda literature (Uporaba podatkovnih  virov, pregled pristopov pri ocenjevanju virov, sinteza in zaključki)

2. Priprava recenzija preglednega članka, ki vsebuje odgovore na izbrana vprašanja:

1.           Ali sta v povzetku in uvodu jasno opredeljena potreba po tej raziskavi in njena pomembnost?

2.           Ali je metodologija ustrezno usmerjena na glavno(-a) vprašanje(-a)?

3.           Ali so rezultati predstavljeni jasno in logično ter ali so utemeljeni s predloženimi podatki?

4. Ali so slike jasne in v celoti opisane?

5.           Ali sklepi utemeljeno odgovarjajo na glavna vprašanja, ki jih je avtor(ji) postavil(i) v uvodu

6.           Ali je na vprašanja, postavljena v Uvodu, v Sklepih ustrezno odgovorjeno.

3. Pisanje predloga raziskave (pregled nekaj obstoječih obrazcev razpisov ARRS in H2020 EU)

Predlog vsebuje naslednje elemente:

– Povzetek ali izvleček, problem, vprašanje ali hipoteza

– Metodologija raziskave

– Etični vidiki

– Analiza informacij / opis analize vzorca

– Omejitve in ključne predpostavke

– Reference ali bibliografija

4. Izdelava recenzija raziskovalnega predloga, ki vsebuje vrednotenje naslednjih elementov:

A. povzetek (recenzentovih) ugotovitev, vključno s prednostmi in slabostmi predloga;

B. ocena predloga glede na merila za ocenjevanje;  splošnih ciljev predloga, metod, vprašanj, hipotez, čarovnice, finančnih sredstev (stroškovna učinkovitost).

Cilji in kompetence

Kandidati znajo pripraviti pregled literature, napisati pregledni članek, pregledati znanstveni članek, napisati raziskovalni predlog, pregledati raziskovalni predlog.

Kandidati so sposobni:

 • Razumeti osnove komuniciranja med različnimi strokami, med naravoslovjem in družboslovjem in koncept so-ustvarjanja pri obsežnih projektih, ki naslavljajo širše družben izzive
 • Oblikovati zasnovo raziskovalnega projekta
 • Razumeti pojem odprte znanosti, koncepta ponovne uporabe podatkov, razlikovati med podatki, informacijami in vedenjem, pomen upravljanja s podatki
 • Razumeti koncept in pristope pri zagotavljanju FAIR podatkov, pomen digitalizacije pri laboratorijskem delu

Metode poučevanja in učenja

Navodila za pripravo izdelkov, predstavitve izdelkov, vodena razprava in navodila za izboljšave

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Priprave znanstvenega projekta
 • Iskanje in analiza literature, ki je osnova za pričetek oblikovanja projekta
 •  Poročanje o poteku raziskovalnem delu
 • Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela

Reference nosilca

1) Damjana Drobne je vodilna slovenka partnerica v v tekočih projektih na področju upravljanja s podatki:

 1. 2019-2024   Horizont 2020, RIA NanoRIGO, (814530)  (https://cordis.europa.eu/project/rcn/220129/factsheet/en)  
 2. 2021-2025 Horizont 2020, RIA PlasticFatE (965367), https://www.plasticsfate.eu/
 3. 2022-2026 Horizont Europe, RIA NOVA

2) Članki, ki vsebujejo pregled področja:

 • BALLARIN, Loriano, …., DROBNE, Damjana. Stem cells and innate immunity in aquatic invertebrates : bridging two seemingly disparate disciplines for new discoveries in biology. Frontiers in immunology, ISSN 1664-3224, 2021, vol. 12, str. 1-24.
 • DROBNE, Damjana. Adding toxicological context to nanotoxicity study reporting using the nanotox metadata list. Small, ISSN 1613-6829,. 2021, 2005622, str. 1-8.
 • KRANJC, Eva, DROBNE, Damjana. Nanomaterials in plants: a review of hazard and applications in the agri-food sector. Nanomaterials, ISSN 2079-4991. 2019, vol. 9, iss. 8, str. 1-33, ilustr. https://www.mdpi.com/2079-4991/9/8/1094.
 • PINSINO, Annalisa, …., DROBNE, Damjana,…. , et al. Probing the immune responses to nanoparticles across environmental species : a perspective of the EU Horizon 2020 project PANDORA. Environmental science, Nano, ISSN 2051-8153, 2020, vol. 7, iss. 11, str. 3216-3232
 • BALLARIN, … DROBNE, Damjana, ….. VARELA COELHO, Ana. Maristem – stem cells of marine/aquatic invertebrates : from basic research to innovative applications. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, str. 1-21

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411