Nanotehnologije in bio-nano interakcije

Opis predmeta

 1. Uvod: Uporaba nanomaterialov in nanostrukturiranih površin v sodobnih tehnoloških procesih (živilska industrija, farmacija, avtomobilska industrija, medicinska uporaba)
 2. Tipi nanomaterialov: Polimeri, koloidi in amfifili v vodnih raztopinah: lastnosti in karakterizacija; sile v koloidnih sistemih; interakcije in strukture v mešanih sistemih, ki vsebujejo polimere in površinsko aktivne snovi; eksperimentalne metode za študij interakcij; primeri kompleksnih asociirajočih sistemov v tehniki in naravi
 3. Od nanomaterialov do naprednih materialov
 4. Specifične fizikalne in kemijske lastnosti nanodelcev
 5. Metode za detekcijo nanodelcev v zraku in tekočem mediju
 6. Interakcije med nanodelci in celico, tkivom in organizmom: in vivo ter in vitro študije  
 7. Korelacija med lastnostmi nanodelcev (odmerek, površina, oblika, velikost,…) in odgovorom biološkega sistema
 8. Zagotavljanje kvalitete podatkov o nano– in naprednih materialov
 9. »Safe and sustainable by design (SSbD)« na področju nano– in naprednih materialov
 10.  »Life cycle assessmnt (LCA)« na področju nano– in naprednih materialov
 11. Upravljanje s tveganji (Risk governance) na področju nano– in naprednih materialov

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji: Študent bo sposoben razumeti različna področja nanotehnologij in nanobiologije. Glede na osnovna študentova predznanja, bo ta poglobil in nadgradil s spoznanji drugih naravoslovnih disciplin. Če bo študentova doktorska naloga s področja nanoznanosti, bo pri predmetu pridobil vrhunsko znanje za razumevanje problemov in dogajanj na tem področju in jih bo sposoben reševati z vrhunskimi znanstvenimi pristopi.

Študijski rezultati: Študentje bodo zmožni razumeti in rešiti znanstvena vprašanja s področja nanoznanosti ter prenesti rezultate raziskav v prakso. Pridobili bodo osnovne veščine pisanja znanstvenih publikacij. Sposobni bodo komunicirati z javnostjo na področju interpretacije problemov in rešitev, ki se nanašajo na področje nanoznanosti in bio-nanointerakcij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusije, delavnice, predstavitve v laboratorijih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje razvoja in uporabe novih materialov. Razumevanje pomena varnosti izdelkov, ki vsebujejo nove matirale.

Temeljni viri in literatura

Aktualni znanstveni članki s področja, ki jih sproti določijo izvajalci predmeta.

Scientific papers.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411