Napredni pristopi v programskem okolju R

Opis predmeta

Učinkovita in ponovljiva obravnava podatkov v jeziku R.

Grafični prikaz podatkov s paketom ggplot2.

Razvoj in objava interaktivnih poročil  in spletnih aplikacij, ki temeljijo na kodi napisani v jeziku R (s pomočjo paketa Rmarkdown in shiny)

Dokumentacija analiz in kode (kontrola verzij)

Optimizirano kodiranje v jeziku R

 • Pogoste napake, ki povzročajo neučinkovitosti kode
 • Preverjanje pravilnosti, odpravljanje napak in ocena učinkovitosti

Cilji in kompetence

R je eden izmed najbolj pogosto uporabljanih statističnih programskih jezikov. Statistiki ga uporabljajo za analizo podatkov in za razvoj lastnih funkcij; programski paketi združujejo funkcije in omogočajo njihovo deljenje z drugimi uporabniki okolja R.

 

Študent poglobi osnovno znanje jezika R; poudarek je na naprednem upravljanju s podatki, grafični predstavitvi podatkov in na ponovljivosti analiz. Zna preverjati in optimizirati svojo kodo. Z uporabo programskih paketov in spletnih aplikacij zna deliti kodo z drugimi uporabniki jezika R. To znanje je uporabno pri vseh predmetih in pri praktičnem delu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge, seminar

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Izboljšano razumevanje in praktična uporaba statističnega razvojnega okolja R.

Reference nosilca

 • LUSA, Lara, BUKOVŠEK, David. Providing patients visiting emergency departments with useful information using public real time data : a case study based on Italian data. Journal of evaluation in clinical practice. Jun. 2019, vol. 25, iss. 3, str. 404-411, graf. prikazi, tabele. ISSN 1356-1294. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jep.13059, DOI: 10.1111/jep.13059. [COBISS.SI-ID 34090713], [JCR, SNIP]
 • SEM, Vilma, KOLAR, Jana, LUSA, Lara. Artificially generated near-infrared spectral data for classification purposes. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 172, str. 100-108, ilustr. ISSN 0169-7439. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743917302320, DOI: 10.1016/j.chemolab.2017.11.009. [COBISS.SI-ID 33505753], [JCR, SNIP]
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. Gradient boosting for high-dimensional prediction of rare events. Computational statistics & data analysis. Sep. 2017, vol. 113, str.19-37, ilustr. ISSN 0167-9473. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947316301803, DOI: 10.1016/j.csda.2016.07.016. [COBISS.SI-ID 32788953], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]
 • KEJŽAR, Nataša, MAUCORT-BOULCH, Delphine, STARE, Janez. A note on bias of measures of explained variation for survival data. Statistics in medicine, ISSN 0277-6715, 15 March 2016, vol. 35, iss. 6, str. 877-882. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.6749/abstract, doi: 10.1002/sim.6749. [COBISS.SI-ID 32214489]
 • STARE, Janez, KEJŽAR, Nataša. On standardization of the activity index. Journal of informetrics : an international journal, ISSN 1751-1577, Jul. 2014, vol. 8, iss. 3, str. 503-507, doi: 10.1016/j.joi.2014.04.004. [COBISS.SI-ID 31282137]
 • KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Clustering of distributions : a case of patent citations. Journal of classification, ISSN 0176-4268, 2011, vol. 28, no. 2, str. 156-183, graf. prikazi, doi: 10.1007/s00357-011-9084-x. [COBISS.SI-ID 28528345]BLEJEC, Andrej. Statistical method for detection of firing rate changes in spontaneously active neurons. Neurocomputing (Amst.). [Print ed.], 2005, vol. 65/66, str. 557-563.JCR IF: 0.79, SE (42/79), computer science, artificial intelligence, x: 1.268 [COBISS.SI-ID 1557839]

Temeljni viri in literatura

 • R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
 • Wickham, H. (2009). ggplot2. Spinger.
 • Wickham, H. (2014). Advanced R. Chapman & Hall/CRC The R Series.
 • Burns, P. (2012). The R Inferno. Engels.
 • Razpoložljiva literatura se letno spreminja in posodablja. Primerni viri so zbrani na spletni strani www.r-project.org, zato se bodo aktualni viri letno spreminjali.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411